Primary Menu
Secondary Menu

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

KINH LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

QUYỂN MỘTCHƯƠNG I – VUA LĂNG GIÀ THƯA HỎI
CHƯƠNG II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
Tiết I
QUYỂN HAITiết II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
QUYỂN BACHƯƠNG II
  Tiết III – TU TẬP HẾT THẢY PHÁP
QUYỂN BỐNCHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG
(anityatìparivatro Màmattrìyah)
Tiết I
QUYỂN NĂMCHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG IV – HIỆN CHỨNG
CHƯƠNG V – NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG VI – SÁT NA PHẨM
QUYỂN SÁUCHƯƠNG VII – PHẨM BIẾN HÓA
CHƯƠNG VIII – CẤM ĂN THỊT
CHƯƠNG IX – ĐÀ LA NI
CHƯƠNG X – KỆ TỤNG I
QUYỂN BẢYCHƯƠNG X – KỆ TỤNG II


Add Comment