Bộ Bát Nhã, 般若部

0220, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 600 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ] Mahaprajnaparamita Sutra大般若波羅蜜多經[唐 玄奘譯

0221, Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển, [ Tây Tấn Vô La Xoa dịch ] Radiating Light Prajna Sutra放光般若經[西晉 無羅叉譯

0222, Quang Tán Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Praise with Light Sutra光讚經[西晉 竺法護譯

0223, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Mahaprajnaparamita Sutra摩訶般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯

0224, Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] Prajna of Conduct on the Way Sutra道行般若經[後漢 支婁迦讖譯

0225, Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ] The Greatly Bright Paramita Sutra大明度經[吳 支謙譯

0226, Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển, [ Tiền Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch ] Mahaprajna Sub-Commentary Sutra摩訶般若鈔經[前秦 曇摩蜱共竺佛念譯

0227, Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] A Shorter Version of the Prajna Paramita Sutra小品般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯

0228, Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Buddha’s Mother Giving Birth to the Treasury of the ThreeDharmas Prajna Paramita Sutra佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經[宋 施護譯

0229, Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] The Buddha Speaks of the Buddha’s Mother’s Treasury of Jeweled Virtues PrajnaParamita Sutra佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經[宋 法賢譯

0230, Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Prajna Paramita of the Holy 8000 Verses on the 180 Dharanis Called Truly PerfectMeaning Sutra聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經[宋 施護等譯

0231, Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển, [ Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch ] The Supreme King of Heavens’ Prajna Paramita Sutra勝天王般若波羅蜜經[陳 月婆首那譯

0232, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ] Mahaprajna Paramita Spoken by Manjushuri Sutra文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經[梁 曼陀羅仙譯

0233, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ] Prajna Paramita Spoken by Manjushuri Sutra文殊師利所說般若波羅蜜經[梁 僧伽婆羅譯

0234, Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển, [ Tống Tường Công dịch ] The Buddha Speaks of the Supremely Pure Alms Round of the Bodhisattva Foremost inScholarship Sutra佛說濡首菩薩無上清淨分衛經[宋 翔公譯

0235, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯

0236a, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] a. Vajra Prajna Paramita Sutra b. Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經[元魏 菩提流支譯

0236b, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] 金剛般若波羅蜜經[元魏 菩提流支譯

0237, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ] Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經[陳 真諦譯

0238, Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cấp Đa dịch ] Vajra Can Cut Prajna Paramita Sutra金剛能斷般若波羅蜜經[隋 笈多譯

0239, Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ] The Buddha Speaks of the Sutra of Capability to Cut Vajra Prajna Paramita佛說能斷金剛般若波羅蜜多經[唐 義淨譯

0240, Thật Tương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] The Marks of Reality Prajna Paramita Sutra實相般若波羅蜜經[唐 菩提流志譯

0241, Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ] The Prajna of the Yogacari Noumenon and Destinations at the Vajra Summit Sutra金剛頂瑜伽理趣般若經[唐 金剛智譯

0242, Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Pervasive Prajna Paramita Sutra佛說遍照般若波羅蜜經[宋 施護譯

0243, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] The Greatly Joyous Vajra’s Non-Empty and True Samaya Sutra大樂金剛不空真實三麼耶經[唐 不空譯

0244, Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] The Buddha Speaks of the King of Great Teachings, the Foremost and FundamentalGreatly Joyous Vajra’s Non-Empty Samadhi Sutra佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經[宋 法賢譯

0245, Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Buddha Speaks of the Humane King Prajna Paramita Sutra佛說仁王般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯

0246, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] The Human King Protects the Nation Prajna Paramita Sutra仁王護國般若波羅蜜多經[唐 不空譯

0247, Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Understanding the Meaning of Prajna Paramita Sutra佛說了義般若波羅蜜多經[宋 施護譯

0248, Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the 50 Verses of Sagely Prajna Paramita Sutra佛說五十頌聖般若波羅蜜經[宋 施護譯

0249, Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Lord Shakra’s Prajna Paramita Heart Sutra佛說帝釋般若波羅蜜多心經[宋 施護譯

0250, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Mahaprajna Paramita Great Bright Mantra Sutra摩訶般若波羅蜜大明咒經[姚秦 鳩摩羅什譯

0251, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ] Prajna Paramita Heart Sutra般若波羅蜜多心經[唐 玄奘譯

0252, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Nguyệt trọng dịch ] The Treasury of Universally Pervasive Wisdom Prajna Paramita Heart Sutra普遍智藏般若波羅蜜多心經[唐 法月重譯

0253, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ] Prajna Paramita Heart Sutra般若波羅蜜多心經[唐 般若共利言等譯

0254, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ] Prajna Paramita Heart Sutra般若波羅蜜多心經[唐 智慧輪譯

0255, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ] Prajna Paramita Heart Sutra般若波羅蜜多心經[唐 法成譯

0256, Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ] Tang Dyansty Transliterations of Sanskrit of the Prajna Paramita Heart Sutra唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經

0257, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Holy Mother of the Buddha Prajna Paramita Sutra佛說聖佛母般若波羅蜜多經[宋 施護譯

0258, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ] The Buddha Speaks of the Holy Mother of the Buddha Prajna Paramita in SmallCharacters Sutra佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經[宋 天息災譯

0259, Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ] The Buddha Speaks of Contemplating the Mother of the Buddha Prajna Paramita Sutra佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經[宋 天息災譯

0260, Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 4 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Unveiling and Awakening to the Inherent Nature’s PrajnaParamita Sutra佛說開覺自性般若波羅蜜多經[宋 惟淨等譯

0261, Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ] The Six Paramitas of the Noumenon and Destination of Mahayana Sutra大乘理趣六波羅蜜多經[唐 般若譯

 

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment