Bộ Thích Kinh Luận, 釋經論部

1505, Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]An Explanation of the Subcommentaries on the Four Agamas四阿鋡暮抄解[婆素跋陀撰 符秦 鳩摩羅佛提等譯

1506, Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch ]The Shastra of the Three Dharmas for Saving 三法度論[東晉 僧伽提婆譯

1507, Phân Biệt Công Đức Luận, 5 quyển, [ Thất dịch Phụ Hậu Hán lục ] The Shastra of Discriminating Merit分別功德論[失譯附後漢錄

1508, A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền cộng Nghiêm Phật Điều dịch ] The Sutra of Agama’s Oral Explanation of the Twelve Causal Links阿含口解十二因緣經[後漢 安玄共嚴佛調譯

1509 , Đại Trí Độ Luận, 100 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]The Great Wisdom Paramita Shastra大智度論[龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯

1510a, Kim Cương Bát Nhã Luận, 2 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ] a. The Vajra Prajna Shastra金剛般若論[無著菩薩造 隋 達磨笈多譯

1510b, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ] b. The Shastra on the Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經論[無著菩薩造 隋 達磨笈多譯

1511, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Shastra on the Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經論[天親菩薩造 元魏 菩提流支譯

1512, Kim Cương Tiên Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Vajra Immortal Shastra金剛仙論[世親菩薩造 金剛仙論師釋 元魏 菩提流支譯

1513, Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Thích, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo tụng Thế Thân Bồ Tát thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ] An Explanation of the Shastra Capable of Severing Vajra Prajna Paramita Sutra能斷金剛般若波羅蜜多經論釋[無著菩薩造頌 世親菩薩釋 唐 義淨譯

1514, Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ] The Verses on the Shastra Capable of Severing Vajra Prajna Paramita Sutra能斷金剛般若波羅蜜多經論頌[無著菩薩造 唐 義淨譯

1515, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, 2 quyển, [ Công Đức Thi Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng dịch ] The Shastra of Shattering Grasping and Attachment Without Destroying False Names onthe Sutra Vajra Prajna Paramita金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論[功德施菩薩造 唐 地婆訶羅等譯

1516, Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Luận, 2 quyển, [ Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ] The Shastra of Exquisite Meanings on the Nine Verses of the Sagely Mother PrajnaParamita of Buddhas聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論[勝德赤衣菩薩造 宋 法護等譯

1517, Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận, 4 quyển, [ Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Shastra of Explanations on the Collection of Perfection and Essential Meanings of the Mother Prajna Paramita of Buddhas佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論[三寶尊菩薩造 大域龍菩薩造本論 宋 施護等譯

1518, Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Shastra on the Collection of Perfection and Essential Meanings of the Mother PrajnaParamita of Buddhas佛母般若波羅蜜多圓集要義論[大域龍菩薩造 宋 施護等譯

1519, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, 2 quyển, [ Đại Thừa Luận Sư Bà Tẩu Bàn Đậu Thích Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi cộng Đàm Lâm đẳng dịch ] Upadea on the Wonderful Dharma Lotus Sutra妙法蓮華經憂波提舍[大乘論師婆藪槃豆釋 後魏 菩提留支共曇林等譯

1520, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Lặc Na Ma Đề cộng Tăng Lãng đẳng dịch ] Upadea on the Wonderful Dharma Lotus Sutra妙法蓮華經論優波提舍[婆藪般豆菩薩造 元魏 勒那摩提共僧朗等譯

1521, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, 17 quyển, [ Thánh Giả Thọ tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Shastra on the Ten Dwellings’ Vibhasha十住毘婆沙論[聖者龍樹造 後秦 鳩摩羅什譯

1522, Thập Địa Kinh Luận, 12 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi đẳng dịch ] The Shastra on the Ten Grounds Sutra十地經論[天親菩薩造 後魏 菩提流支等譯

1523, Đại Bảo Tích Kinh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]The Shastra on the Ten Jewel Accumulation Sutra大寶積經論[後魏 菩提流支譯

1524, Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]Upadea on the Limitless Life Sutra無量壽經優波提舍[婆藪槃豆菩薩造 元魏 菩提流支譯

1525, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận, 9 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]The Shastra on the Sutra of Questions by Maitreya Bodhisattva彌勒菩薩所問經論[後魏 菩提流支譯

1526, Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]Upadea on the Jeweled Hairknot Sutra’s Four Dharmas寶髻經四法憂波提舍[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯

1527, Niết Bàn Luận, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Tác Nguyên Ngụy Đạt Ma Bồ Đề dịch ]The Nirvana Shastra涅槃論[婆藪槃豆作 元魏 達磨菩提譯

1528, Niết Bàn Kinh Bổn Hữu Kim Vô Kệ Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ] The Shastra on the Verse Originally Existent Now Absent in the Nirvana Sutra涅槃經本有今無偈論[天親菩薩造 陳 真諦譯

1529, Di Giáo Kinh Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ] The Shastra on the Sutra of Legacy Teachings遺教經論[天親菩薩造 陳 真諦譯

1530, Phật Địa Kinh Luận, 7 quyển, [ Thân Quang Bồ Tát Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] The Shastra on the Sutra of Grounds of Buddhas佛地經論[親光菩薩等造 唐 玄奘譯

1531, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Shastra on the Sutra of Manjushuri’s Questions About Bodhisattva文殊師利菩薩問菩提經論[天親菩薩造 元魏 菩提流支譯

1532, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Shastra on the Sutra of Questions Posed by Brahma God Victorious Contemplation勝思惟梵天所問經論[天親菩薩造 後魏 菩提流支譯

1533, Chuyển Pháp Luân Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ] Upadea on Turning the Dharma Wheel Sutra轉法輪經憂波提舍[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯

1534, Tam Cụ Túc Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ] The Sutra of Three Completions Upadesha三具足經憂波提舍[元魏 毘目智仙譯

1535, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích, 1 quyển, [ ] An Explanation of the Sutra of Mahayana’s Four Dharmas大乘四法經釋

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment