Bộ Tỳ Đàm, 毗曇部

1536, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Different Doors of the Abhidharma Collection阿毘達磨集異門足論[尊者舍利子說 唐 玄奘譯

1537, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên tạo Đường Huyền Trang dịch ]Shastra on the Abhidharma Dharma Skandha Pada阿毘達磨法蘊足論[尊者大目乾連造 唐 玄奘譯

1538, Thi Thiết Luận, 7 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]The Shastra on Designations of Types施設論[宋 法護等譯

1539, A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, 16 quyển, [ Đề Bà Thiết Ma tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Conscious Body of Abhidharma阿毘達磨識身足論[提婆設摩造 唐 玄奘譯

1540, A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Luận, 3 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Realm Body of Abhidharma阿毘達磨界身足論[尊者世友造 唐 玄奘譯

1541, Chúng Sự Phân A Tỳ Đàm Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Tống Cầu Na Bạt Đà La cộng Bồ Đề Da Xá dịch ]The Abhidharma Shastra of Various Divisions of Matters眾事分阿毘曇論[尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯

1542, A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận, 18 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Grades and Categories of Abhidharma阿毘達磨品類足論[尊者世友造 唐 玄奘譯

1543, A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Luận, 30 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Phù Tần Tăng Ca Đề Bà cộng Trúc Phật Niệm dịch ]The Shastra on the Eight Skandhas of Abhidharma阿毘曇八犍度論[迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯

1544, A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận, 20 quyển, [ Ca Đa Diễn Ni Tử tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra on the Development of Wisdom Through Abhidharma阿毘達磨發智論[迦多衍尼子造 唐 玄奘譯

1545, A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, 200 quyển, [ Ngũ Bách Đại A La Hán Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] The Great Viabhasa Shastra of Abhidharma阿毘達磨大毘婆沙論[五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯

1546, A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận, 60 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Ngũ Bách La Hán thích Bắc Lương Phù Đà Bạt Ma cộng Đạo Thái đẳng dịch ]The Viabhasa Shastra of Abhidharma阿毘曇毘婆沙論[迦旃延子造 五百羅漢釋 北涼 浮陀跋摩共道泰等譯

1547, Bệ Bà Sa Luận, 14 quyển, [ Thi Đà Bàn Ni soạn Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng dịch ]The Viabhasa Shastra鞞婆沙論[尸陀槃尼撰 符秦 僧伽跋澄譯

1548, Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận, 30 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá cộng Đàm Ma Quật Đa đẳng dịch ]Shariputra’s Abhidharma Shastra舍利弗阿毘曇論[姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

1549, Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận, 10 quyển, [ Tôn Bà Tu Mật tạo Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]Shastra Compiled by the Venerable Bodhisattva Vasumitra尊婆須蜜菩薩所集論[尊婆須蜜造 符秦 僧伽跋澄等譯

1550, A Tỳ Đàm Tâm Luận, 4 quyển, [ Tôn Giả Pháp Thắng tạo Tấn Tăng Ca Đề Bà cộng Tuệ Viễn đẳng dịch ]The Heart of Abhidharma Shastra阿毘曇心論[尊者法勝造 晉 僧伽提婆共慧遠等譯

1551, A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh, 6 quyển, [ Pháp Thắng luận Ưu Ba Phiến Đa thích Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]The Sutra of the Heart of Abhidharma Shastra阿毘曇心論經[法勝論 優波扇多釋 高齊 那連提耶舍譯

1552, Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, 11 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Tống Tăng Ca Bạt Ma đẳng dịch ]The Sutra of the Heart of Abhidharma Shastra雜阿毘曇心論[尊者法救造 宋 僧伽跋摩等譯

1553, A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Cù Sa tạo Thất dịch ]The Abhidharma Sweet Dew Flavor Shastra阿毘曇甘露味論[尊者瞿沙造 失譯

1554, Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận, 2 quyển, [ Tắc Kiến Đà La tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Entering the Abhidharma入阿毘達磨論[塞建陀羅造 唐 玄奘譯

1555, Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Five Matters of Viabhasa五事毘婆沙論[尊者法救造 唐 玄奘譯

1556, Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự Luận, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]The Shastra of Five Matters of the Sarvastivadah School薩婆多宗五事論[唐 法成譯

1557, A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]The Sutra of the Practice of the Five Dharmas of Abhidharma阿毘曇五法行經[後漢 安世高譯

1558, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 30 quyển, [ Tôn Giả Thế Thân tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Five Matters of the Sarvastivadah School阿毘達磨俱舍論[尊者世親造 唐 玄奘譯

1559, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận, 22 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu tạo Trần Chân Đế dịch ] The Shastra of Abhidharma Kosa阿毘達磨俱舍釋論[婆藪盤豆造 陳 真諦譯

1560, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận Bổn Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ] The Shastra of An Explanation of Abhidharma Kosa阿毘達磨俱舍論本頌[世親菩薩造 唐 玄奘譯

1561, Câu Xá Luận Thật Nghĩa Sớ, 5 quyển, [ Tôn Giả An Huệ tạo ]The Book of Verses on The Shastra of Abhidharma Kosa俱舍論實義疏[尊者安惠造

1562, A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận, 80 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Commentaries on the True Meaning of Kosa Shastra阿毘達磨順正理論[尊者眾賢造 唐 玄奘譯

1563, A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận, 40 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra on the Proper Noumenon Accorded with by the Abhidharma阿毘達磨藏顯宗論[尊者眾賢造 唐 玄奘譯

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment