Bộ Trung Quán, 中觀部類

1564, Trung Luận, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Madyamaka Shastra 中論[龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦 鳩摩羅什譯

1565, Thuận Trung Luận, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Vô Trước Bồ Tát thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]According with the Shastra on the Middle Way順中論[龍樹菩薩造 無著菩薩釋 元魏 瞿曇般若流支譯

1566, Bát Nhã Đăng Luận Thích, 15 quyển, [ Kệ Bổn Thọ Bồ Tát thích Luận Phân Biệt Minh Bồ Tát Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]An Explanation of the Prajna Light Shastra般若燈論釋[偈本龍樹菩薩 釋論分別明菩薩 唐 波羅頗蜜多羅譯

1567, Đại Thừa Trung Quán Thích Luận, 9 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]The Shastra of An Explanation on the Mahayana Middle Way Shastra大乘中觀釋論[安慧菩薩造 宋 惟淨等譯

1568, Thập Nhị Môn Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]The 12 Doors Shastra十二門論[龍樹菩薩造 姚秦 鳩摩羅什譯

1569, Bách Luận, 2 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Bà Tẩu Khai Sĩ thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]The Hundred Shatras百論提婆菩薩造 婆藪開士釋 姚秦 鳩摩羅什譯

1570, Quảng Bách Luận Bổn, 1 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Book of Vast Hundred Shastra廣百論本[聖天菩薩造 唐 玄奘譯

1571, Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát bổn Hộ Pháp Bồ Tát thích Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra on the Explanation of the Mahayana Vast Hundred Shastra大乘廣百論釋論[聖天菩薩本 護法菩薩釋 唐 玄奘譯

1572, Bách Tự Luận, 1 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]The Hundred Word Shastra百字論[提婆菩薩造 後魏 菩提流支譯

1573, Nhất Thâu Lô Ca Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]The Slokas Shastra壹輸盧迦論[龍樹菩薩造 後魏 瞿曇般若留支譯

1574, Đại Thừa Phá Hữu Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]The Shastra on the Mahayana Shattering Existence大乘破有論[龍樹菩薩造 宋 施護譯

1575, Lục Thập Tụng Như Lý Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]The Shastra of 60 Verses that Accord with Noumenon六十頌如理論[龍樹菩薩造 宋 施護譯

1576, Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ] The Shastra of 20 Mahayana Verses大乘二十頌論[龍樹菩薩造 宋 施護譯

1577, Đại Trượng Phu Luận, 2 quyển, [ Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch ] The Shastra of Great Men大丈夫論[提婆羅菩薩造 北涼 道泰譯

1578, Đại Thừa Chưởng Trân Luận, 2 quyển, [ Thanh Biện Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Mahayana Pearls in the Palm大乘掌珍論[清辯菩薩造 唐 玄奘譯

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment