Primary Menu
Secondary Menu

Bộ Luận Sớ, 論疏部

1816, Kim Cương Bát Nhã Luận Hội Thích, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]An Explanation of the Assembly of Vajra Prajna Shastra金剛般若論會釋[唐 窺基撰

1817, Lược Minh Bát Nhã Mạt Hậu Nhất Tụng Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh thuật ]A Brief Clarification on A Description of Praises on the One Verse After the End of Prajna略明般若末後一頌讚述[唐 義淨述

1818, Pháp Hoa Luận Sớ, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]Commentaries on the Dharma Flower Shastra法華論疏[隋 吉藏撰

1819, Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú, 2 quyển, [ Bắc Ngụy Đàm Loan chú giải ]Commentaries on the Upadesha’s Vow for Rebirth Gatha in the Limitless Life Sutra無量壽經優婆提舍願生偈註[北魏 曇鸞註解

1820, Phật Di Giáo Kinh Luận Sớ Tiết Yếu, 1 quyển, [ Tống Tịnh Nguyên tiết yếu, Minh Châu Hoằng bổ chú ]The Extrapolated Essentials from the Shastras and Commentaries on the Sutra of theBuddha’s Legacy Teachings佛遺教經論疏節要[宋 淨源節要 明 袾宏補註

1821, Câu Xá Luận Kí, 30 quyển, [ Đường Phổ Quang thuật ]A Record of Kosa Shastra俱舍論記[唐 普光述

1822, Câu Xá Luận Sớ, 30 quyển, [ Đường Pháp Bảo soạn ]Commentaries on the Kosa Shastra俱舍論疏[唐 法寶撰

1823, Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bổn, 30 quyển, [ Đường Viên Huy thuật ]The Book of Verses, Commentaries and Shastras on the Kosa Shastra俱舍論頌疏論本[唐 圓暉述

1824, Trung Quán Luận Sớ, 10 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]Commentaries on Contemplating the Middle Way Shastra中觀論疏[隋 吉藏撰

1825, Thập Nhị Môn Luận Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]Commentaries on the 12 Door Shastra十二門論疏[隋 吉藏撰

1826, Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Kí, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]A Record of Ultimate Meaning of the School of the 12 Door Shastra十二門論宗致義記[唐 法藏述

1827, Bách Luận Sớ, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]Commentaries on A Hundred Shastras百論疏[隋 吉藏撰

1828, Du Già Luận Kí, 24 quyển, [ Đường Độn Luân Tập soạn ]A Record of Yogic Shastras瑜伽論記[唐 遁倫集撰

1829, Du Già Sư Địa Luận Lược Toản, 16 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]A Brief Compilation on the Yogacari-bhumi Shastra瑜伽師地論略纂[唐 窺基撰

1830, Thành Duy Thức Luận thuật Kí, 10 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]A Record of Description for the Shastra of Realizing Consciousness Only成唯識論述記[唐 窺基撰

1831, Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]Critical Essentials in the Palm of One’s Hand on the Shastra of Realizing ConsciousnessOnly成唯識論掌中樞要[唐 窺基撰

1832, Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng, 7 quyển, [ Đường Huệ Chiểu thuật ]The Light of Understanding the Meaning to the Shastra of Realizing ConsciousnessOnly成唯識論了義燈[唐 惠沼述

1833, Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, 7 quyển, [ Đường Trí Chu soạn ]The Proclaimed Secrets to the Shastra of Realizing Consciousness Only成唯識論演祕[唐 智周撰

1834, Duy Thức Nhị Thập Luận thuật Kí, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]A Record of Description to the 20 Shastras on Consciousness Only唯識二十論述記[唐 窺基撰

1835, Biện Trung Biên Luận thuật Kí, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]A Record of Description on the Shastra of Debating Between the Middle and the Sides辯中邊論述記[唐 窺基撰

1836, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ chú giải . Minh Phổ Thái Tăng Tu ]An Explanation of the Mahayana Hundred Dharmas Bright Door Shastra大乘百法明門論解[唐 窺基註解.明 普泰增修

1837, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ, 2 quyển, [ Đường Đại Thừa Quang soạn ]Commentaries on the Mahayana Hundred Dharmas Bright Door Shastra大乘百法明門論疏[唐 大乘光撰

1838, Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]Commentaries on the Shastra of No Difference in the Mahayana Dharma Realm大乘法界無差別論疏[唐 法藏撰

1839, Lý Môn Luận thuật Kí, 1 quyển, [ Đường Thần Thái soạn ]A Record of Description on the Shastra of Door to Noumenon理門論述記[唐 神泰撰

1840, Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]Commentaries on the Shastra of Causes of Understanding Entering the Proper Noumenon因明入正理論疏[唐 窺基撰

1841, Nhân Minh Nghĩa Đoạn, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]Severing the Meaning of Causes of Understanding因明義斷[唐 慧沼撰

1842, Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Toản Yếu, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu tập ]The Compiled Essential Meanings to the Shastra of Causes of Understanding EnteringProper Noumenon因明入正理論義纂要[唐 慧沼集

1843, Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ, 4 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]Commentaries on the Meaning of the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana大乘起信論義疏[隋 慧遠撰

1844, Khởi Tín Luận Sớ, 2 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]Commentaries on the Giving Rise to Faith Shastra起信論疏[新羅 元曉撰

1845, Đại Thừa Khởi Tín Luận Biệt Kí, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]An Individual Record of the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana大乘起信論別記[新羅 元曉撰

1846, Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí, 3 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]A Record of Meaning on the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana大乘起信論義記[唐 法藏撰

1847, Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Biệt Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]An Individual Record of the Record of Meaning on the Shastra of Giving Rise to Faithin the Mahayana大乘起信論義記別記[唐 法藏撰

1848, Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí, 20 quyển, [ Tống Tử Tuyền lục ]A Slim Record of Written Commentaries on the Giving Rise to Faith Shastra起信論疏筆削記[宋 子璿錄

1849, Đại Thừa Khởi Tín Luận Nội Nghĩa Lược Tham Kí, 1 quyển, [ Tân La Thái Hiền tác ]A Record of A Brief Search into Inner Meaning to the Shastra of Giving Rise to Faith inthe Mahayana大乘起信論內義略探記[新羅 太賢作

1850, Đại Thừa Khởi Tín Luận Liệt Võng Sớ, 6 quyển, [ Minh Trí Húc thuật ]Commentaries on Tore Nets in the Shastra of Giving Rise to Faith in the Mahayana大乘起信論裂網疏[明 智旭述

1851, Đại Thừa Nghĩa Chương, 20 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]Sections of Meanings to the Mahayana 大乘義章 [隋 慧遠撰]Add Comment