Phật A Di Đà – Amitābha

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

NIỆM PHẬT KINH HÀNH

NIỆM PHẬT SÁU CHỮ

NIỆM PHẬT BỐN CHỮ

VÃNG SANH THẦN CHÚ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ trọn bộ

KINH A DI ĐÀ – VIỆT VĂN

KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 1

KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 2


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment