Amitabha Mantra for Rebirth in Pureland – Thần Chú Vãng Sanh

Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Namo Amitabhaya
Tathagataya
tadyatha
Amrito–dbhave
Amrita–siddhambhave
Amrtia–vikrante
Amrtia–vikranta–gamine
gagana kirta–kare
Svaha

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment