Primary Menu
Secondary Menu

An Cư Kiết Hạ

I. LỜI NÓI ĐẦU – FOREWORD

An-cư kiết hạ là pháp tu hành của các vị xuất-gia trong ba tháng Hạ. Bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca(15/4 âm lịch) cho đến ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Trong ba tháng ấy, Tăng chúng tập họp trong một ngôi chùa, trong một tòng-lâm hay ở một chỗ thanh vắng để chuyên lo tu học, không làm một việc gì ngoài sự tu học để tinh-tấn đạo nghiệp.

The summer retreat is a method for Buddhist monks to practice during the three months in the summer. During this period, the Sangha gather at a pagoda or in an undisturbed forest to study Buddhism in solitude.

II. NGUYÊN NHÂN CỦA PHÁP AN-CƯ KIẾT HẠ – REASONS TO PRACTICE THE SUMMER RETREAT

1. Mùa Hạ vì hay mưa gió nên cũng là mùa sanh sản các loại sâu bọ. Để khỏi dẫm đạp tàn hại các loài vi sanh trái hạnh từ-bi, trong ba tháng Hạ, các vị xuất-gia không đi ra ngoài.

1. Summer is a rainy season in India. It is also a time when many different kinds of insects give birth. Therefore, to avoid stepping on the insects, the Buddhist preachers stay inside throughout these summer months.

2. Người xuất-gia là phải tu-hành, nhưng muốn tu-hành cần phải tìm chỗ an-tịnh, chuyên tu thiền quán mới mong có kết quả. Trong một năm để 9 tháng truyền bá chánh pháp, ba tháng còn lại hoàn toàn dành cho sự tu học.

2. Besides preaching the religion, Buddhist monks must also practice Buddhism themselves. Especially when practicing meditation, Buddhist monks need a quiet place in order to fully achieve this goal. The Buddhist monks spend 9 months out of a year travelling to different places propagating and preaching Buddhism, and spend the other three months concentrating only on their studies.

3. An-cư kiết hạ còn có ý-nghĩa là tụ-hợp Tăng chúng ở chỗ thanh-tịnh để cùng nhau tu hành, kiểm điểm hành vi, cử chỉ, y theo luật Phật mà hành trì.

3. The summer retreat provides an occasion for the Sangha to join at a quiet place to practice together and review their actions and behavior within the Buddhist regulations. It is a time of self-correction.

III. Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA AN-CƯ KIẾT HẠ – THE MEANINGS AND BENEFITS OF THE SUMMER RETREAT

1. Tôn trọng sự sống: Sự sống chỉ có một nên không thể xâm phạm sinh mạng của bất cứ loài nào, dù là của loài vi sinh. Đức Phật khuyến-khích an-cư là muốn Tăng chúng không dẫm đạp giết hại các loài vi-sanh sinh trưởng rất nhiều trong 3 tháng mùa hạ

1. Respect the lives of all beings: Everyone presently has only one life; therefore, one should not violate others’ right to live (even that of bacteria). Buddha sets up the Peaceful-Summer-Religious Life session to allow His followers to be aware of all beings and not overlook the chances of stepping on insects during the summer season.

2. Thương tưởng đồ chúng: Vì thương tưởng

đồ chúng, nên đức Phật chú trọng tăng trưởng phước đức trí-huệ cho đồ chúng bằng cách bắt buộc Tăng chúng mỗi năm phải thanh-tịnh tu-hành trong 3 tháng; có vậy sự học mới tăng tiến.

2. Love His disciples: In loving His disciples, the Buddha helps them build up good deeds and wisdom by encouraging them to take advantage of the summer retreat to purely concentrate on their studies and practices.

3. Chú trọng thực hành và duy trì giới luật: Chỉ có sự thực hành mới thiết thực hiểu đạo và chứng đạo. Ba tháng an-cư kiết hạ là 3 tháng Tăng-chúng triệt để tuân theo những giới luật của đức Phật. Mọi cử chỉ và hành động phải đúng như lời Phật dạy.

3. Apply and Maintain the Precepts: Practicing Buddhism is the best way to truly understand and attain the enlightenment. Throughout the summer retreat, the Sanghas strictly obey the precepts. Every behavior and action carried out must be in accordance to Buddha’s teachings.

IV. AN CƯ KIẾT HẠ LÀ DỊP THỌ TUỔI CỦA CHÚNG-TĂNG – THE SUMMER RETREAT: AN OCCASION FOR THE BUDDHIST
MONKS TO EARN THEIR RELIGIOUS AGE

Người đời lấy năm sanh mà kể tuổi. Người xuất -gia trong đạo Phật lấy số kiết-hạ làm tuổi. M ột người ch ưa kiết-hạ là xem như chưa sinh ra thì chưa có tuổi nào. Người kiết- hạ 2 lần thì đượ c hai tuổi. Ngày rằm tháng bảy là ngày thọ tuổ i của ngườ i xuất-gia, ng ười nào tuổi đạo cao thì được tôn trọng, được ngôi thứ cao trong Tăng chúng, được làm Pháp-Sư, được nuôi dạy đồ chúng, được truyền giáo giới-pháp.

A person gains another “life” age on his birthday, while all Buddhist monks earn another “religious” age during the summer retreat. A Buddhist monk who has not attended any summer retreat is considered religiously ageless. Anyone who attends a summer retreat will earn one religious year of age, and so on. On the Veska day of every year (July 15th on Lunar calendar), the monks are determined to earn their religious age. Whoever attended many summer retreats will be presented the highest rank entitled as the Master of Dharma in the Sanghas, and greatly respected by all. He also gains the right to accept disciples.

V. KẾT LUẬN – CONCLUSION:

Đức Phật dạy rằng bổn phận người xuất-gia là
phải an-cư kiết-hạ mỗi năm một lần. Dù đến 60 tuổi cũng vẫn phải an-cư kiết-hạ. Lời dạy nầy nêu rõ đức Phật rất chú trọng đến sự thanh-tịnh tu-hành, sự hành trì giới luật một cách triệt để.

According to Buddha’s teachings, the Buddhist monk should live in the summer retreat every year. Even at the age of sixty, he still has to do so. This shows that Buddha greatly emphasizes the importance of a purified life and the maintaining of the precepts of His disciples.

Source: gdptvn-hoakyAdd Comment