Primary Menu
Secondary Menu

[mp3+text] Bộ nhị thần chú Phật giáo Phạn âm: Dược Sư Tâm Chú, Đại Bi Thần Chú

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ

TADYATHA: OṂ BHAIṢAJYA BHAIṢAJYA MAHA-BHAIṢAJYA-RĀJA SAMUDGATE SVĀHĀ
[TỀ-DÀ-TÀ ÔM BẾKANCHÊ BẾKANCHỀ MÀHÀBẾKANCHÊ RADCHA SUMUD-GÁTÊ SHOHA]

ĐẠI BI THẦN CHÚ

Na-mo rat-na tra-ya ya.
Na-mah
arya-gna-na
sa-ga-ra
vai-ro
cha-na
Byu-ha
ra-ja-ta
ta-tha
ga-ta-ya
ar-ha-te
sam-yak-sam-buddha-ya
Na-mah
sar-va
ta-tha ga-te-bhayh
ar-ha te-bhayh
sam-yak-sam-buddha-bhayh
Na-mah
arya-ava-lo-ki-te
shya-ra-ya
bodhi-sa-ttva-ya
ma-ha
sa-ttva-ya
Ma-ha
kha-ru-ni-kha-ya
tadya-that
om-dha-ra-dha-ra
dhi-ri-dhi-ri
Dhu-ru-dhu-ru
itie-vi-tie
cha-lae
cha-lae
pra-cha-lae
pra-cha-lae
Ku-su-mae
ku-su-ma-va-rae
ilae-mae-lae
che-tae
jva-lam
apa-na-ya
sva-hahAdd Comment