Primary Menu
Secondary Menu

[mp3+text] Thần chú Om Mani Padme Hum (lục tự Đại Minh Chân Ngôn) – Thầy Trí Thoát tụng

OM MANI PADME HUM
Án Ma Ni Bát Minh Hồng
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁTAdd Comment