Primary Menu
Secondary Menu

[youtube] Pháp âm Phật Di Lặc

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC 
CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA

Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi
5th Feb 2019 – 1st Jan Lunar Year

1. Niệm nam mô Di Lặc Tôn Phật – Chanting Namo Maitreya Buddha

2. Di Lặc Phật Tâm Chú – Maitreya Buddha Heart Mantra

Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha Om Muni Muni Mara Svaha

3. Di Lặc Bồ tát Tâm Chú – Maitreya Bodhisattva Heart Mantra

弥勒佛咒: 宗 zong 萨 sha 垒 lei 哈 ha 摩 mo 喇 la 兜 dou

Di Lặc, còn gọi là Từ Thị và Vô Năng Thắng, là bậc đã thoát khỏi tam độc tham, sân, si— Love—Affection—Love—Friendly—Pity—Benevolent—The Unconquerable, or one who is free from the three poisons of greed, hatred, and ignorance.

Vị Bồ Tát sẽ là vị Phật kế tục Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rằng Bồ Tát Di Lặc về sau nầy sẽ thành Phật, vị Phật nối tiếp Phật Thích Ca: The Buddha-to-come, also called the next Buddha, or a Bodhisattva predicted to succeed Sakyamuni as a future Buddha. The Bodhisattva who will be the next holder of the supreme office of Buddha.

Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Ngài đã tái sanh và trụ nơi cõi trời Đâu Suất, hiện Ngài đang thuyết pháp cho chư Thiên trong Đâu Suất Thiên Nội Viện. Ngài sẽ thị hiện 5.000 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có thuyết nói rằng ngài thị hiện sau Đức Thích Ca 4.000 năm cõi trời, từ khoảng 5 tỷ 670 triệu năm cõi người. Theo truyền thuyết thì ngài hạ sanh vào một gia đình Bà La Môn ở vùng Nam Ấn: Name of a Bodhisattva and future Buddha. He is said to have been reborn in the Tusita Heaven, where he is now expounding the Dharma to the heavenly beings in the inner palace. He is to come 5,000 years after the nirvana of Sakyamuni, or according to the other reckoning after 4,000 heavenly years, i.e. 5,670,000,000 human years. According to tradition he was born in Southern India of a Brahman family.Add Comment