Primary Menu
Secondary Menu

Các phiên bản Chú Đại Bi tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

Các phiên bản tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

Bính âm Hán ngữ Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam
nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra da-na na mu ka ra ta no nam mô hắc ra đát na
duō lá yè yē da-ra ya-ya to ra ya ya đa ra dạ da
nā mò, ā lī yē na-mak ar-ya na mu o ri ya nam mô a rị da
pó lú jié dì ba-ro-gi-je bo ryo ki chi bà lô yết đế
shuò bō lá yē sae-ba-ra-ya shi fu ra ya thước bát ra da
pú tí sà duǒ pó yē mo-ji sa-da-ba-ya fu ji sa to bo ya bồ đề tát đỏa bà da
mó hē sà duǒ pó yē ma-ha sa-da-ba-ya mo ko sa to bo ya ma ha tát đỏa bà da
mó hē jiā lú ní jiā yē ma-ha ga-ro-ni-ga-ya mo ko kya ru ni kya ya ma ha ca lô ni ca da
om, sà pó luó fá yè om sal-ba-ba-ye en sa ha ra ha ei án tát bàn ra phạt duệ
shǔ dá nà dá xiě su da-ra-na ga-ra-ya da-sa-myong shu ta no ton sha số đát na đát tỏa
nā mò, xī jí lī duǒ na-mak-ka-ri-da-ba na mu shi ki ri to nam mô tất kiết lật đỏa
yī měng ā lì yē i-mam ar-ya i mo o ri ya y mông a rị da
pó lú jí dì ba-ro-gi-je bo ryo ki chi bà lô kiết đế
shì fó lá lèng tuó pó nā mò, nà lá jǐn chí sae-ba-ra da-ba i-ra gan-ta na-mak shi fu ra rin to bo na mu no ra kin ji thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì
xī lī mó hē, pó duō shā miē ha-ri-na-ya ma-bal-ta i-sa-mi ki ri mo ko ho do sha mi hê rị ma ha bàn đa sa mế
sà pó ā tā, dòu shū péng sal-bal-ta sa-da-nam su-ban sa bo o to jo shu ben tát bà a tha đậu du bằng
ā shì yùn a-ye-yom o shu in a thệ dựng
sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá tè dòu sal-ba bo-da-nam ba-ba-mar-a mi-su-da-gam sa bo sa to no mo bo gya mo ha te cho tát bà tát đa na ma bà tát đa[2] na ma bà dà ma phạt đạt đậu
dá shí tā da-nya-ta to ji to đát điệt tha
om, ā pó lú xī, lú jiā dì om a-ro-gye a-ro-ga ma-ji-ro-ga en o bo ryo ki ru gya chi án a bà lô hê lô ca đế
jiā luó dì, yí xī lī ji-ga-ran-je hye-hye-ha-rye kya rya chi i ki ri ca ra đế di hê rị
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùn ma-ha mo-ji sa-da-ba sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-ya mo ko fu ji sa to sa bo sa bo mo ra mo ra mo ki mo ki ri to in ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng
jù lú jù lú jié měng gu-ro-gu-ro gal-ma sa-da-ya sa-da-ya ku ryo ku ryo ke mo cu lô cu lô yết mông
dù lú dù lú, fá shé yē dì do-ro-do-ro mi-yon-je to ryo to ryo ho ja ya chi độ lô độ lô phạt xà da đế
mó hē, fá shé yē dì ma-ha mi-yon-je mo ko ho ja ya chi ma ha phạt xà da đế
tuó lá tuó lá da-ra da-ra to ra to ra đà ra đà ra
dì lī ní da-rin na-rye chi ri ni địa rị ni
shì fó lá yē sae-ba-ra shi fu ra ya thất phật ra da
zhē lá zhē lá ja-ra-ja-ra sha ro sha ro giá ra giá ra
mó mó fá mó lá ma-ra-mi-ma-ra a-ma-ra mo mo ha mo ra mạ mạ phạt ma ra
mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lì mol-che-ye hye-hye ro-gye sae-ba-ra ra-a mi-sa-mi na-sa-ya ho chi ri yu ki yu ki shi no shi no o ra san fu ra sha ri mục đế lệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi
fá shā fá shēn fó lá shè yē na-bye sa-mi sa-mi na-sa-ya mo-ha ja-ra mi-sa-mi na-sa-ya ha za ha za fu ra sha ya phạt sa phạt sâm phật ra xá da
hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lì ho-ro-ho-ro ma-ra-ho-ro ha-rye ba na-ma-na-ba ku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo ki ri hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị
suō lá suō lá sa-ra sa-ra sha ra sha ro ta ra ta ra
xī lī xī lī shi-ri shi-ri shi ri shi ri tất rị tất rị
sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yè so-ro so-ro mot-cha mot-cha su ryo su ryo fu ji ya fu ji ya tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ
pú tuó yè, pú tuó yè mo-da-ya mo-da-ya fu do ya fu do ya bồ đà dạ bồ đà dạ
mí dì lì yè mae-da-ri-ya mi chi ri ya di đế rị dạ
nà lá jǐn chí ni-ra-gan-ta no ra kin ji na ra cẩn trì
dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hē ga-ma-sa nal-sa-nam ba-ra-ha-ra-na-ya ma-nak-sa-ba-ha chi ri shu ni no ho ya mo no so mo ko địa rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà ha
xī tuó yè sā pó hē shit-ta-ya sa-ba-ha shi do ya so mo ko tất đà dạ ta bà ha
mó hē xī tuó yè sā pó hē ma-ha-shit-ta-ya sa-ba-ha mo ko shi do ya so mo ko ma ha tất đà dạ ta bà ha
xī tuó yù yì shit-ta-yu-ye shi do yu ki tất đà dũ nghệ
shì pó lá yè sā pó hē sae-ba-ra-ya sa-ba-ha shi fu ra ya so mo ko thất bàn ra dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí sā pó hē ni-ra-gan-ta-ya sa-ba-ha no ra kin ji so mo ko na ra cẩn trì ta bà ha
mó lá nà lá sā pó hē ba-ra-ha mok-ka mo ra no ra so mo ko ma ra na ra ta bà ha
xī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hē shing-ha mok-ka-ya sa-ba-ha shi ra su o mo gya ya so mo ko tất ra tăng a mục khê da ta bà ha
sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hē ba-na-ma ha-ta-ya sa-ba-ha so bo mo ko o shi do ya so mo ko ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha
shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hē ja-ga-ra yok-ta-ya sa-ba-ha sha ki ra o shi do ya so mo ko giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha
bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hē sang-ka som-na-nye mo-da-na-ya sa-ba-ha ma-ha-ra gu-ta da-ra-ya sa-ba-ha ho do mo gya shi do ya so mo ko ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hē ba-ma-sa gan-ta i-sa-shi che da ga-rin-na i-na-ya sa-ba-ha no ra kin ji ha gya ra ya so mo ko na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha
mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hē mya-ga-ra jal-ma ni-ba sa-na-ya sa-ba-ha mo ho ri shin gya ra ya so mo ko ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha
nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē na-mo-ra da-na-da-ra ya-ya na mu ka ra tan no to ra ya ya nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
nā mò ā lì yē na-mak ar-ya na mu o ri ya nam mô a rị da
pó luó jí dì ba-ro gi-je bo ryo ki chi bà lô kiết đế
shuò pó lá yè sae-ba-ra-ya shi fu ra ya thước bàn ra dạ
sā pó hē om, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē so mo ko en shi te do mo do ra ho do ya ta bà ha án tất điện đô mạn đà ra bạt đà gia
sā pó hē sa-ba-ha so mo ko ta bà ha


Add Comment