Các thể Tam Bảo

Nền móng trong Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Có ba thể Tam Bảo:
(A) Nhất Thể Tam Bảo:

Phật Tỳ Lô Giá Na - The Vairocana Buddha
Phật Tỳ Lô Giá Na

 
1) Phật Tỳ Lô Giá Na: Sự biểu thị sự thể hiện của thế giới Tánh Không, của Phật tánh, của tánh Bình Đẳng Vô Ngại:
2) Pháp: Pháp từ vô thỉ vô chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy thuộc vào đó.
3) Sự hòa hợp giữa Phật Tỳ Lô Giá Na và Pháp (hai yếu tố trên) tạo thành toàn bộ thực tại như những bậc giác ngộ kinh nghiệm
(B) Hiện Tiền Tam Bảo:
 
Phật Thích Ca Mâu Ni - The Shakyamuni Buddha
Phật Thích Ca Mâu Ni – The Shakyamuni Buddha

1) Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni: Người đã thể hiện nơi chính mình sự thật của Nhất Thể Tam Bảo qua sự thành tựu viên mãn của Ngài.
2) Pháp: Bao gồm những lời dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể hiện được nó.
3) Những môn đệ trực tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Bao gồm luôn cả những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã nghe, tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất Thể Tam Bảo mà Ngài đã chỉ dạy.
Đức Phật và các đệ tử - The Buddha and disciples
Đức Phật và các đệ tử – The Buddha and disciples

(C) Thọ Trì Tam Bảo:
1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta.
Đức Phật Thích Ca và Tam Thánh Tây Phương - Shakyamuni Buddha and The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect
Đức Phật Thích Ca và Tam Thánh Tây Phương

2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là những đấng giác ngộ viên mãn) như đã thấy trong các kinh điển và bản văn Phật giáo khác vẫn được phát triển.
Tâm Kinh Bát Nhã được viết bằng tiếng Siddam cổ trên lá bối - The Heart Sutra in Siddam - Source: http://visiblemantra.blogspot.com
Tâm Kinh Bát Nhã được viết bằng tiếng Siddam cổ trên lá bối – Nguồn: visiblemantra.blogspot.com

3) Tăng bảo: Bao gồm các môn đệ đương thời tu tập và thể hiện chân lý cứu độ của Nhất Thể Tam Bảo đầu tiên được Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị.
Kết tập Tamg Tạng Kinh Điển - The Council
Kết tập Tamg Tạng Kinh Điển – The Council – Source: DaoPhatngayngay

Nguồn văn bản: Thiện Phúc Buddhist DictionaryBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment