Primary Menu
Secondary Menu
Kinh điển Pali cho người tại gia

Đây là một công trình nghiên cứu về “Tất cả các bài kinh Phật nói cho những người tại gia”; có lẽ là công trình nghiên cứu đầy-đủ nhất, mặc dù nó là nghiên cứu thứ hai (năm 2009) sau một ghiên cứu tương tự của học giả người Đức Fritz Schafer (năm 2000)…