Primary Menu
Secondary Menu

Cầu an – Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước

Nghi Thức Cầu An
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

KINH DỤ NGÔN BỌT NƯỚC

Lúc bấy giờ Thế Tôn an trụ,
Ở bên sông Ấn Độ: Hằng hà,
Sóng đùa bọt nước tung ra,
Phật kêu đệ tử ra mà quán soi. O
Hãy chuyên chú nhìn rồi quán sát,
Lấy lý nhìn bọt nước rỗng không.
Bọt không có lõi bên trong,
Làm sao có lõi giữa lòng bọt kia. O
Này các vị, cũng như thế đấy,
Phàm những gì SẮC thấy xưa nay:
Đã qua hiện tại vị lai,
Nhuyễn thô, xấu tốt, trong ngoài, gần xa,
Hãy chuyên chú để mà quán sát,
Lấy lý nhìn thấy SẮC trống không.
SẮC nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi giữa lòng SẮC kia. O
Này các vị, cũng như ví dụ:
Vào mùa thu mưa dội ở ngoài,
Mưa to bong bóng nổi đầy,
Hiện rồi biến mất trong vài sát-na.
Hãy chuyên chú để mà quán sát,
Lấy lý nhìn, bong bóng trống không;
Bóng nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi giữa lòng bóng kia. O
Này các vị, cũng như thế đấy,
Phàm những gì THOhấy xưa nay:
Đã qua hiện tại, vị lai,
Nhuyễn thô, xấu tốt, trong ngoài, gần xa.
Hãy chuyên chú để mà quán sát,
Lấy lý nhìn thấy THỌ trống không;
THỌ nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi giữa lòng THỌ kia. O
Này các vị, cũng như ví dụ:
Vào mùa hè đến độ giữa trưa,
Giờ này đứng bóng đang mùa,
Ráng trời một khoảng mới vừa hiện lên.
Hãy lấy lý mà nhìn, quán sát,
Chuyên chú nhìn, thấy chúng rỗng không;
Ráng nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi giữa lòng ráng kia O
Này các vị, cũng như thế đấy,
Phàm những gì TƯỞNG thấy xưa nay,
TƯỞNG nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi trong lòng TƯỞNG kia. O
Này các vị, ví như có kẻ
Đi ra rừng để kiếm lõi cây;
Người này thấy cụm chuối dầy,
Thân cao mọc thẳng ra tay chặt liền.
Rồi vội vã đến bên lột vỏ,
Giác không còn, tìm lõi được sao ?
Mọi người chuyên chú nhìn vào,
Lấy lý quán sát chuối nào lõi đâu. O
Chúng hiện rõ bấy lâu trống rỗng,
Làm sao mà có lõi ở đây;
Rõ ràng thân chuối phơi bày,
Không hề có lõi ở ngay trong lòng.
Thân chuối lộ rỗng không đâu lõi,
Làm sao mà có lõi bên trong;
Rõ ràng trong ruột rỗng không,
Làm sao có lõi giữa lòng chuối kia.
Này các vị, cũng như vậy đấy,
Phàm những gì HÀNH thấy xưa nay,
HÀNH nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi giữa lòng HÀNH kia. O
Này các vị, như trò ảo thuật
Của thầy trò những kẻ chuyên môn
Bày trò những ngón tinh khôn,
Nếu nhìn chuyên chú tỏ tường ngay thôi.
Hãy lấy lý rạch ròi quán sát,
Mọi người nhìn thấy chúng vốn không;
Trò này không thật bên trong,
Làm sao có lõi trong lòng “trò” kia. O
Này các vị, cũng như thế đấy,
Phàm những gì THỨC thấy xưa nay,
THỨC nào có lõi bên trong,
Làm sao có lõi trong lòng THỨC kia.
Đã thấy vậy các ông nên biết,
Thánh đa văn đệ tử chán nhàm,
Của sắc, thọ, tưởng, thức, hành,
Cũng nhờ nhàm chán, tự mình lìa tham.
Bởi lìa tham dễ dàng giải thoát,
Hết buộc ràng chánh trí khởi lên:
“Ta vừa giải thoát đảo điên,”
Không còn thối chuyển triền miên luân hồi. O
Vị này biết rõ thế rồi,
Thế Tôn cũng giảng nơi nơi như vầy:
SẮC như bọt nước tan ngay,
THỌ như bong bóng nước, ngoài mưa rơi.
TƯỞNG thì ví tựa ráng trời,
HÀNH như thân chuối khắp nơi mọi vùng.
THỨC như ảo thuật vô chừng,
Bà con hay đấng thân nhân mặt trời.
Đều cùng giảng nói vậy thôi,
Rõ ràng không “ngã” tự nơi thân mình. O
Như vầy chuyên chú mà nhìn,
Lý chơn quán sát tận tình chiếu soi.
Dựa vào lý quán rạch ròi,
Rõ ràng các pháp tánh thời trống không.
Khởi đầu hãy tự quán thân,
Những vì Đại Trí vẫn thường thuyết như:
Khi nào ba pháp tiêu trừ,
Bấy giờ thấy sắc bị từ bỏ đi.
Thân tàn bị vất vô tri,
Không còn hơi ấm, thọ lìa thức tan.
Bị quăng nằm đó ai màng,
Làm mồi cấu xé cho đàn chim muông. O
Sắc thân luân chuyển vô thường,
Ngu si ảo thuật khôn lường tinh ranh.
Như là những kẻ sát sanh,
Lõi cây không thấy, quẩn quanh tìm hoài.
Quán soi các uẩn như vầy,
Người tu tinh tấn đêm ngày không lơi.
Phải luôn tỉnh giác từng thời,
Tư duy chánh niệm không rời, tâm an.
Bỏ đi tất cả buộc ràng,
Để làm chỗ tựa bình an đi vào.
Sống như chữa lửa cháy đầu,
An vui tịch tịnh ngõ hầu chứng nên. OOOAdd Comment