Primary Menu
Secondary Menu

Cầu an – Nghi thức vào khóa lễ

NGHI THỨC CẦU AN

I. PHẦN VÀO KHÓA LỄ [trở veݼ/p>

1. Nguyện Hương

(Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba cây hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật O
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ba Ngôi Báu.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành.
Cầu Pháp giới chúng sanh
Được Phật thương gia hộ:
Tâm Bồ-đềࠫiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác. O

Giờ này chúng con dâng hết lòng thành hướng về ba Ngôi Báu, phát nguyện thọ trì pháp bảo. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui, tự tại. O

Chúng con thành kính cầu nguyện ba Ngôi Báu gia hộ cho phật tử: (tên họ, pháp danh, tuổi) và toàn thể gia đình được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tuổi thọ tăng trưởng, phước lộc đủ đầy, công ăn việc làm được nhiều thuận lợi, sớm hôm tin Phật, làm nhiều việc lành, hiện thời phước huệ song tu, tương lai sanh về cõi Phật. O

Lại nguyện người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát. O

Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời trong an vui tự tại. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần) OOO

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

2. Tán Phật và Quán Tưởng
(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về bàn Phật, cùng tụng)
Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Nay con nguyện quy y,
Diệt trừ vô lượng tội,
Dâng lên lời tán thán,
Ức kiếp vẫn không cùng. (xá 1 xá) O
Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O

3. Đảnh Lễ
(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy)
Chí tâm đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O
Chí tâm đảnh lễ Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O
Chí tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OOO

4. Tán Dương Chi
(Đại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ.
Từ đây cho đến phần Xướng Lễ, chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu,
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau,
Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh,
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn.
Cam-lồ rưới khắp trần gian,
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.
Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ-tát. (3 lần) OOO

5. Phát Nguyện Trì Kinh
Lạy đấng Thầy Ba Cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Con nay phát nguyện lớn,
Thọ trì tạng Pháp Bảo,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật. (3 lần) OOO

6. Tán Dương Giáo Pháp
Pháp Phật cao siêu lý rộng sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần) OOOAdd Comment