Câu hỏi ôn tập dành cho giới tử Sa di và Sa di ni

01/ Danh hiệu xưng tán Phật có bao nhiêu đức hiệu ?
02/ Đức Phật ra đời tại đâu?
03/ Cho biết nơi Đức Phật thành đạo?
04/ Lúc Thái Tử Tất Đạt Đa mới Đản sanh ai đã xem tướng cho Thái Tử?
05/ Hoàng Hậu Ma Gia_Sau khi sanh Thái Tử đã thoát sanh vào đâu?
06/ Đức Phật thuyết pháp Tứ đế ở đâu?
07/ Tôn danh Đức Pháp Chủ của Hội đồng chứng minh GHPGVN hiện nay là vị nào?
08/ Ở Vườn Lộc Uyển –lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp với đề tài gì?
09/ Sau khi Đức Phật thành đạo Ngài đến truyền đạo cho ai trước?
10/ Đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là ai?
11/ Tịnh Xá đầu tiên do vua Tần Bà Sa La dâng cúng cho Đức Phật có tên là gì?
12/ Tam Minh mà Đức Phật đã chứng gồm những gì?
13/ Theo lịch sử thì Đạo Phật có ở thế gian khi nào?
14/ Đức Phật tu khổ hạnh bao nhiêu năm?
15/ Ngôi Tam Bảo có khi nào?
16 Từ để chỉ cho sự ra đời của Đức Phật phổ biến hiện nay là từ nào?
17/ Người đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật là vị nào?
18/ Đức Phật dùng bữa cơm cuối cùng của thí chủ nào trước khi nhập Niết Bàn?
19/ Vị sứ giả nào được vua Tịnh Phạn phái đi thăm và mời được Đức Phật về thăm quê?
20/ Tam Bảo hình thành từ lúc nào?
21/ Đức Phật thuyết pháp độ thân mẫu Ma Da tại đâu?
22/ Phật còn gọi là gì?
23/ Quy y Tam Bảo là thế nào?
24/ Đồng thể Tam Bảo nghĩa là gì?
25/ Thất chúng đệ tử Phật được gọi bằng những danh xưng gì?
26/ Vị Thánh nào xin Đức Phật cho nữ giới được xuất gia?
27/ Cho biết các phần của Tứ đế .
28/ Ngũ dục là gì?
29/ Từ Bi là gì?
30/ Như thế nào một hành động được gọi là “thiện”?
31/ Lục căn gồm có những gì?
32/ A Di Đà có nghĩa là gì?
33/ Cho biết các câu chú đọc trong lúc thí thực cô hồn?
34/ Nguyên nhân nào Đức Phật thuyết kinh A Di Đà?
35/ Ngũ căn trong 37 phẩm trợ đạo gồm những gì?
36/ Bài kệ: ‘‘ Nhược nhân dục liễu tri. . .” nằm ở trong thời khóa nào ?
37/ Bài kệ “Tán lễ Tây phương” ở thời khóa tụng nào?
38/ “Nếu có một chúng sinh chưa thành Phật con nguyện không chứng quả Niết bàn” là lời phát nguyện của ai?
39/ Thọ mạng của Phật A Di Đà dài lâu thế nào?
40/ Bài kệ : “Tán Lễ Thích Tôn” thuộc về thời khóa nào?
41/ Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu lời nguyện?
42/ Các đề kinh thường được nhân dụ như: Nhân-pháp-du, nhân pháp, nhân dụ, pháp dụ, đơn nhân, đơn pháp. Vậy kinh A Di Đà thuộc loại nào?
43/ Đức Phật thuyết kinh A Di Đà tại đâu?
44/ Đương cơ pháp hội liên trì là ai?
45/ Bốn chữ âm tiến Phạn trong đề kinh Bát Nhã “Ba La Mật Đa” có nghĩa là gì?
46/ Trong tựa Lăng Nghiêm có nói đến “Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong.” Vậy thuấn nhã đa là gì?
47/ Trong tựa Lăng Nghiêm “Thước ca ra tâm vô động chuyển”. Vậy “Thước ca ra” là gì?
48/ Trong thời công phu chiều: “Nhược nhơn dục liễu tri, Tam thế nhất thiết Phật, Ưng quán Pháp giới tánh, Nhất thiết duy tâm tạo.” Vậy “Pháp giới tánh” là gì?
49/ Vô kiến đảnh tướng là tướng gì?
50/ Trường thiệt tướng là gì?
51/ Có bao nhiêu “Thành tựu như thị công đức trang nghiêm” trong kinh A Di Đà?
52/ Y báo là gì?
53/ Nhẫn nhục trong lục độ vạn hạnh là gì?
54/Đức Phật thuyết kinh gì để cứu ngài A Nan khi gặp nạn Ma Đăng Già?
55/ Chữ Sám trong Sám Hối tiếng phạn gọi là gì?
56/ Ai là người truyền giới Sa Di cho La Hầu La?
57/ Phật chế ra giới luật với mục đích gì?
58/ Sa Di có mấy đức? Mấy pháp số?
59/ Xuất gia nghĩa là gì?
60/ “Sa di” có những nghĩa nào?
61/ SáchSa Si Luật Nghi Yếu Lược nói vị Tổ nào cả đời lưng không dính chiếu?
62/ Oai nghi của Sa Di có bao nhiêu thiên?
63/ Bài kệ :“Thị Giả Tống Thực” ở nghi nào?
64/ Thờ Thầy (Sự Sư) là thiên thứ mấy trong oai nghi?
65/ “Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ” nằm trong nghi thức nào?
66/ Tam Ác Đạo là gì?
67/ Cụm từ “Sanh phùng Trung Quốc” trong bài sám “Quy Mạng” có nghĩa là gì?
68/ Hãy cho biết nguyên nhân nào Đức Phật thuyết chú Lăng nghiêm?
69/ “Ngũ Trược Ác Thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê hoàn” là lời phát nguyện của vị nào?
70/ Người biên soạn sách Tỳ ni nhật dụng là ai?
71/ Mục đích của việc hành trì Tỳ ni nhật dụng là gì?
72/ Những bài kệ nào trong Tỳ ni nhựt dụng, có cùng câu chú “Án, lam sa ha”?
73/ Câu chú nào đọc khi xuống đơn?
74/ Trong bài kệ khi xuống đơn, sau câu “Tùng triêu dần đán trực chí mộ. … là câu gì?
75/ Câu chú nào đọc trước khi vào nhà xí?
76/ Cho biết chú đắp y 7 điều là chú gì?
77/ Khi tắm rửa đọc câu chú gì?
78/ Cho biết câu chú nào đọc trước khi lên đạo tràng?
79/ Khi rửa mặt đọc câu chú gì?
80/ Khi uống nước đọc câu chú gì?
81/ Cho biết kệ đắp y 7 điều?
82/ Người xuất gia trước học môn nào?
83/ Khi xuất sanh đọc câu chú gì?
84/ Ai là người soạn ra Sa Si Luật Nghi Yếu Lược?
85/ Trong sách Sa Si Luật Nghi Yếu Lược nói việc uống rượu có bao nhiêu điều tệ hại?
86/ Tại sao người học giới phải đến thọ giới tại đại giới đàn?
87/ Trong 10 giới của Sa Di và Sa Di Ni kể một vài giới không nằm trong ngũ giới cấm?
88/ Vì sao Phật chế giới Không sát sanh?
89/ Những trường hợp nào Sa di với tâm cung kính nhưng không cần đứng dậy khi Thầy đi ngang qua?
90/ Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, … châu cố thập phương.
91/ Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị …. Hậu tất đắc an lạc.
92/ Trong 5 giới cấm, giới nào thuộc về khẩu nghiệp?
93/ Đại vọng ngữ là tội gì? Nếu phạm tội này thì phải cư xử người ấy như thế nào?
94/ Bộ sách “Phật Học Phổ Thông”do ai biên soạn?
95/ Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam từ ngày thành lập đã tổ chức thành tựu các Giới đàn nào trước Giới đàn Vĩnh Gia này?
96/ Hãy tìm hiểu về lược sử Tổ Vĩnh Gia.
97/ Tại sao Giới đàn được gọi là Tuyển Phật trường?
98/ Tại sao Giới tử cần phải thuộc tôn danh của Hoà thượng Đàn đầu Giới đàn mà mình thọ giới?
99/ Căn cứ hiến chương GHPGVN hiện nay, tuổi nhỏ nhất đủ để thọ giới Sa di là bao nhiêu?
100/ Căn cứ hiến chương GHPGVN hiện nay, trụ sở GHHPGVN đặt tại đâu?
Lưu ý: Các giới tử có mặt tại chùa Đạo Nguyên lúc 7h00 ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi.
SOẠN THẢO: TIỂU BAN KHẢO THÍ
Nguồn Ban Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment