Primary Menu
Secondary Menu

Chuẩn Đề Vương Bồ tát – Cunïdïhi – 准提菩萨


NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT

OM CALE CULE CUNDHE SVAHA

ENGLISH MATERIALS

  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

  namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā
  oṃ cale cule cunde svāhā

  namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā
  oṃ cale cule cunde svāhā  Add Comment