DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

———-0O0———-

Nam mô bạt già phạt đế,

Bbệ sát xã,

Lu lô tịch lưu ly,

Bác lặc bà,

Hát ra xà dã.

Ðát tha yết đa ra,

Aa ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đà da,

Đát điệt tha.

Án,

Bệ sát thệ,

Bệ sát thệ,

Bệ sát xã,

Tam một yết đế tóa ha.BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment