Đức Phật A Di Đà

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật đang chủ trì Tây Phương Tịnh Độ, nơi mà chúng sanh được vãng sanh nhờ thành tâm trì niệm hồng danh của Ngài, nhứt là vào lúc lâm chung. A Di Đà là vị Phật được tôn kính rộng rãi nhất trong các vị Phật phi lịch sử. Kỳ thật, trong các tông phái Tịnh Độ, Ngài che mờ cả Phật Tỳ Lô Giá Na và Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni. Ngài còn nhiều tên khác như Amitabha Buddha—Amitayus (skt)—Amida—Amita (p)
Những tên gọi khác nhau của Đức Phật A Di Đà
1) Vô Lượng Quang Phật.
2) Vô Biên Quang Phật.
3) Vô Ngại Quang Phật.
4) Vô Đối Quang Phật.
5) Diệm Vương Quang Phật.
6) Thanh Tịnh Quang Phật.
7) Hoan Hỷ Quang Phật.
8) Trí Huệ Quang Phật.
9) Bất Đoạn Quang Phật.
10) Nan Tư Quang Phật.
11) Vô Xưng Quang Phật.
12) Siêu Nhựt Nguyệt Quang Phật.
13) Vô Lượng Thọ Phật.
14) Vô Lượng Cam Lộ Vương Như Lai.
A Di Đà Bổn Nguyện: Những lời cầu nguyện căn bản của Đức A Di Đà. Những lời nguyện căn bản trong tứ thập bát nguyện của Ngài.
1) Trong cõi Tịnh Độ sẽ không có một điều kiện tái sanh vào cõi thấp kém hay ác đạo.
2) Trên cõi Tịnh Độ sẽ không có người nữ, người nữ nào được vãng sanh Tịnh độ đều biến thành nam giới.
3) Không có sự khác biệt bề ngoài với những chúng sanh Tịnh độ, mọi người đều có 32 tướng hảo.
4) Mỗi chúng sanh Tịnh độ đều có một nhận thức hoàn hảo về tiền kiếp của mình.
5) Mọi người đều có Thiên nhãn thông (Có khả năng thấy được những diễn biến từ xa, cũng như thấy được luân hồi sanh tử của chúng sanh).
6) Mọi người đều có Thiên Nhĩ thông (Một trong lục thông, nghe và hiểu mọi ngôn ngữ).
7) Mọi người đều có Thần túc thông (Khả năng đi xuyên qua tường vách, núi non, cũng như đi trên không, trên nước mà không chìm như đi trên đất).
8) Mọi người đều có Tha Tâm thông để có thể đọc thấy ý nghĩ của người khác.
9) Mọi chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu Ngài đều phát bồ đề tâm và nguyện vãng sanh Tây phương Tịnh Độ.
10) Phật A Di Đà cùng Thánh chúng sẽ xuất hiện tiếp dẫn vào lúc lâm chung, những ai đã phát tâm Bồ đề sau khi nghe được hồng danh của Ngài (đây là lời nguyện quan trọng nhất).
11) Ngài nguyện sẽ làm cho tất cả những ai khi nghe đến tên Ngài, hướng ý nghĩ của mình về đất Tịnh Độ và tích lũy thiện nghiệp để vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc.
12) Sau khi vãng sanh Tịnh Độ, chúng sanh chỉ còn một lần tái sanh duy nhất trước khi lên hẳn Niết Bàn, chúng sanh ở đây không còn rơi vào cõi thấp nữa.

Tượng Phật A Di Đà tại chùa Phật Tích - Bắc Ninh, bằng đá, thân tượng cao 1m86, 2m69 bao gồm chân đế, có niên đại từ năm 1057. The statue of Amitabha Buddha at Phat Tich temple is made by stone, 1.86 m high and 2.69 m high with pedestal. This statue was created in 1057.
Tượng Phật A Di Đà tại chùa Phật Tích – Bắc Ninh, bằng đá, thân tượng cao 1m86, 2m69 bao gồm chân đế, có niên đại từ năm 1057. The statue of Amitabha Buddha at Phat Tich temple (Bac Ninh Province, Viet Nam) is made by stone, 1.86 m high and 2.69 m high with pedestal. This statue was created in 1057.

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment