Dược Sư Như Lai Quán Đảnh Chơn Ngôn (bản ảnh)

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Biên soạn bởi Huyền Thanh Nguyễn Vũ TàiBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment