Dược Sư Phật – Bhaiṣajyaguru

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI,
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

NAMO PURE-LAPIS-LAZULI LAND, MEDICINE BUDDHA LAPIS-LAZULI-RADIANCE TATHAGATA

Niệm Phật Dược Sư – Bhaiṣajyaguru Buddha Chant

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư – The Mantra of Seven Medicine Buddhas

Kinh Dược Sư – Medicine Sutra in Vietnamese

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn – Medicine Buddha Mantra, long version

Dược Sư Tâm Chú – Medicine Buddha Mantra, short version

.


.

.

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn tiếng Phạn – Medicine Buddha Mantra (long version) in Sanskrit Transcription


.
Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn tiếng Trung – Medicine Buddha Mantra (long version) in Chinese

ENGLISH MATERIALS

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

KINH PHÁP

THẦN CHÚ

BÀI LUẬN

Cập nhật lần cuối ngày 6 tháng 2/2020


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment