Duyên nhật ngày 21: Vô Tận Ý Bồ tát – Infinite Resolve Bodhisattva

Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát

Namo Infinite Resolve Bodhisattva

Vô Tận Ý là tên của ngài A Sai Mạt Để Bồ Tát mà Đức Phật nói đến trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Quán Thế Âm—Infinite Resolve Bodhisattva, name of Aksayamati, a bodhisattva to whom sakyamuni is supposed to have addressed the Avalokitesvara chapter in the Lotus Sutra.


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment