Primary Menu
Secondary Menu

Đại Bi Chú – Great Compassion Mantra

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

1) Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye
2) Na Mwo E Li Ye
3) Pwo Lu Jye Di Shau Bwo La Ye
4) Pu Ti Sa Two Pe Ye
5) Mwo He Sa Two Pe Ye
6) Mwo He Jya Lu Ni Jya Ye
7) Nan
8) Sa Pan La Fa Ye
9) Swo Da Nwo Da Sye
10) Na Mwo Syi Ji Li Two Yi Meng E Li Ye
11) Pe Lu Ji Di Shr Fwo La Leng Two Pe
12) Na Mwo Nwo La Jin Chr
13) Syi Li Mwo He Pan Dwo Sa Mye
14) Sa Pe E Two Dou Shu Peng
15) E Shr Yun
16) Sa Pe Sa Dwo Na Mwo Pe Sa Dwo
17) Na Mwo Pe Chye
18) Mwo Fa Te Dou
19) Da Jr Two
20) Nan
21) E Pe Lu Syi
22) Lu Jya Di
23) Jya La Di
24) Yi Syi Li
25) Mwo He Pu Ti Sa Two
26) Sa Pe Sa Pe
27) Mwo La Mwo La
28) Mwo Syi Mwo Syi Li Two Yun
29) Jyu Lu Jyu Lu Jye Meng
30) Du Lu Du Lu Fa She Ye Di
31) Mwo He Fa She Ye Di
32) Two La Two La
33) Di Li Ni
34) Shr Fwo La Ye
35) Je La Je La
36) Mwo Mwo Fa Mwo La
37) Mu Di Li
38) Yi Syi Yi Syi
39) Shr Nwo Shr Nwo
40) E La Shen Fwo La She Li
41) Fa Sha Fa Shen
42) Fwo La She Ye
43) Hu Lu Hu Lu Mwo La
44) Hu Lu Hu Lu Syi Li
45) Swo La Swo La
46) Syi Li Syi Li
47) Su Lu Su Lu
48) Pu Ti Ye Pu Ti Ye
49) Pu Two Ye Pu Two Ye
50) Mi Di Li Ye
51) Nwo La Jin Chr
52) Di Li Shai Ni Nwo
53) Pe Ye Mwo Nwo
54) Swo Pe He
55) Syi Two Ye
56) Swo Pe He
57) Mwo He Syi Two Ye
58) Swo Pe He
59) Syi Two Yu Yi
60) Shr Pan La Ye
61) Swo Pe He
62) Nwo La Jin Chr
63) Swo Pe He
64) Mwo La Nwo La
65) Swo Pe He
66) Syi Lu Seng E Mu Chywe Ye
67) Swo Pe He
68) Swo Pe Mwo He E Syi Two Ye
69) Swo Pe He
70) Je Ji La E Syi Two Ye
71) Swo Pe He
72) Bwo Two Mwo Jye Syi Two Ye
73) Swo Pe He
74) Nwo La Jin Chr Pan Chye La Ye
75) Swo Pe He
76) Mwo Pe Li Sheng Jye La Ye
77) Swo Pe He
78) Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye
79) Na Mwo E Li Ye
80) Pwo Lu Jye Di
81) Shau Pan La Ye
82) Swo Pe He
83) Nan
84) Syi Dyan Du
85) Man Dwo La
86) Ba Two Ye
87) Swo Pe He

souce www.dharmasite.netAdd Comment