Primary Menu
Secondary Menu

Hình tượng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao “80 trượng”, giáo hóa 84.000 vị A-la-hán, Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-lị Phật Nhiên Ðăng cao 36 do-tuần (s: yojana » 15-20km).
Trong Thập Quyển, quyển thứ hai ghi nhận hình tượng của Định Quang Như Lai là: “Ngồi Kiết Già, hai tay để dưới rốn kết trụ An Ấn”

Ngoài ra, Đức Phật Nhiên Đăng còn được thờ dưới nhiều hình tượng khác nhau

 Dipankara
Dipankara

Dưới đây là tôn ảnh 7 Đức Phật trước thời Đức Phật Thích Ca, bao gồm Đức Phật Nhiên Đăng ở giữa và 6 Đức Phật Quá Khứ. Đức Phật Nhiên Đăng được nhiều kinh điển thuyết đây là Đức Phật đầu tiên trong số 24 Đức Phật quá khứ trước Đức Phật Thích Ca.

Tam Thế Phật được thờ phụng thường bao gồm ba đời Chư Phậtvới đại diện: Đức Cổ Phật Nhiên Đăng được thờ phụng bên trái, ở giữa là Đức Phật hiền kiếp Thích Ca Mâu Ni, và bên phải là Đức Phật Vị Lai Di LặcAdd Comment