Primary Menu
Secondary Menu

Hình tượng Đức Phật Di Lặc

Mục lục | Table of contents

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC 
Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi

DẪN NHẬP

Di Lặc, còn gọi là Từ Thị và Vô Năng Thắng, là bậc đã thoát khỏi tam độc tham, sân, si— Love—Affection—Love—Friendly—Pity—Benevolent—The Unconquerable, or one who is free from the three poisons of greed, hatred, and ignorance.
Vị Bồ Tát sẽ là vị Phật kế tục Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rằng Bồ Tát Di Lặc về sau nầy sẽ thành Phật, vị Phật nối tiếp Phật Thích Ca: The Buddha-to-come, also called the next Buddha, or a Bodhisattva predicted to succeed Sakyamuni as a future Buddha. The Bodhisattva who will be the next holder of the supreme office of Buddha.
Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Ngài đã tái sanh và trụ nơi cõi trời Đâu Suất, hiện Ngài đang thuyết pháp cho chư Thiên trong Đâu Suất Thiên Nội Viện. Ngài sẽ thị hiện 5.000 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có thuyết nói rằng ngài thị hiện sau Đức Thích Ca 4.000 năm cõi trời, từ khoảng 5 tỷ 670 triệu năm cõi người. Theo truyền thuyết thì ngài hạ sanh vào một gia đình Bà La Môn ở vùng Nam Ấn: Name of a Bodhisattva and future Buddha. He is said to have been reborn in the Tusita Heaven, where he is now expounding the Dharma to the heavenly beings in the inner palace. He is to come 5,000 years after the nirvana of Sakyamuni, or according to the other reckoning after 4,000 heavenly years, i.e. 5,670,000,000 human years. According to tradition he was born in Southern India of a Brahman family.
Các bộ kinh điển quan trọng về Đức Phật Di Lặc | main Buddhist Texts writtent about Maitreya Buddha
[drthoai107postslistcats cat=”58″ include_date=”true” orderby=”date”]

HÌNH TƯỢNG

Theo kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên:
“Bồ Tát ngồi Kiết Già ở sàng tọa Sư Tử, trên điện Ma Ni, bên trong cái đài bảy báu. Thân như màu vàng Diêm Phù Đàn, dài sáu mươi Do Tuần, thảy đều đầy đủ ba mươi hai tướng, tám mươi chủng tử.
Nhục Kế trên đỉnh đầu phát ra màu Lưu Ly xanh biếc, mão báu được trang nghiêm bằng Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni (Śakrābhi lagna-maṇi-ratna), trăm ngàn vạn ức báu Chân Thúc Ca (Kiṃśuka:đá báu màu đỏ).
Mão báu của cõi Trời ấy có trăm vạn ức màu sắc, trong mỗi một màu sắc có vô lượng trăm ngàn vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha), các vị Hóa Bồ Tát (Nirmāṇa-bodhisatva) dùng làm Thị Giả (Ante-vāsin)
Lại có các vị Đại Bồ Tát ở phương khác, tác thập bát biến (18 loại thần biến), tùy ý tự tại trụ trong mão Trời.
Tam Tinh của Di Lặc có ánh sáng của tướng Bạch Hào (Ūrṇā: sợi lông màu trắng xoay vòng theo bên phải) tuôn ra mọi ánh sáng làm màu sắc của trăm loại báu.
Ba mươi hai tướng, trong mỗi một tướng có năm trăm ức màu sắc báu, mỗi một vẻ đẹp (hảo) cũng có năm trăm ức màu sắc báu. Ánh lửa của mỗi một vẻ đẹp tuôn ra tám vạn bốn ngàn đám mây ánh sáng cùng với các vị Thiên Tử đều ngồi trên Tòa hoa, ngày đêm sáu thời thường nói Hạnh Bất Thoái Chuyển Địa Pháp Luân. Trải qua một thời, thành tựu năm trăm ức Thiên Tử khiến chẳng thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Dân gian thường thờ Bồ tát Di Lặc qua hình tượng Bố Đại Hòa Thượng

Đức Bồ tát Di Lặc với hình tượng 6 đứa trẻ tượng trưng cho Lục Căn đã được giáo hóa

Hoặc với 5 đứa trẻ tượng trưng cho năm dục đã giáo hóaAdd Comment