Hư Không Tạng Bồ tát – Ākāśa-garbha – 虛空藏菩薩


NAM MÔ HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁTBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment