Hướng dẫn thỉnh tôn ảnh chất lượng cao – How to get an original image

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Quý thầy, kính thưa quý vị thiện tri thức !

Namo Shakyamuni Buddha
Dear Kalyanamitta (p), Kalyanamitra (skt), Good-Knowing Friend (Advisor) !

Việc nhận tôn ảnh chất lượng cao là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, tôn ảnh chất lượng cao không được sử dụng vào mục đích thương mại kiếm tiền dưới bất cứ hình thức nào.

All images are free. But no part of the image collection may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any storage andretrieval system for profit.

Để nhận tôn ảnh chất lượng cao mong muốn, quý vị gửi link của tôn ảnh đó địa chỉ email của Quản trị viên ([email protected]).

In order to get original images, please to send links of image you want to Admin’s email ([email protected])

Bước 1: Kích vào ảnh muốn nhận
Step 1: Choose an image you want, then click to view the image.

Bước 2: Kích chuột trái vào liên kết , ấn cùng lúc hai phím Ctrl A trên bàn phím để bôi đen liên kết
Step 2: Click left mouse to link, press Ctrl+A

Bước 3: Kích chuột phải vào đường link vừa bôi đen, sau đó chọn Copy
Step 3: Click right mouse, then choose Copy

Bước 4: Mở email của quý vị, sau đó kích chuột phải và chọn Paste hoặc ấn cùng lúc hai phím Ctrl và chữ V trên bàn phím để dán link
Step 4: Open your email, then send the link to Admin

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc bài này cũng như quan tâm tới website. Chúc quý vị thân tâm thường lạc.
Thank you so much for your time. Wish you health of body and peace of mind