KINH A DI ĐÀ – âm Hán

Photobucket

PHẬT THUYẾT KINH A-DI-ĐÀ
Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng
TÁN PHẬT
Pháp vươ ng vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ
Ư nhứt ni ệm quy- y Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xư ng dương nhượ c tán-thán Ức kiếp mạc năng tận.
QUÁN TƯỞNG
Năng lễ, s ở lễ tánh không tịch, Cảm ứng đạo-giáo nan tư nghì, Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hi ện, vị lai th ập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, thường trú Tam Bảo (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam- mô Ta- bà Giáo-chủ Bổn -sư Thích-Ca Mâu-Ni Phậ t, đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật, Đại -trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại- hạnh Phổ-Hiền Bồ- tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cự c-lạc Thế-giớ i Đại từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế- Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đạ i-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)
TÁN LƯ-HƯƠNG
Lư hương xạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát
TỤNG CHÚ ĐẠI BI
Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết -đế, th ướ c bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏ a bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lậ t đỏa, y mông a rị da bà lô Y ết- đế, thất Phậ t ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậ u du bằng, a thệ dự ng, tát bà tát đ a, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát đ iệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, đị a rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thấ t na thất na, a ra sâm Ph ật ra xá lợi, phạ t sa phạt sâm, Phậ t ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê r ị, ta ra ta ra, tấ t rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ , bồ đề dạ , bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị d ạ, na ra cẩ n trì, địa rị sắt ni na, ba d ạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta- bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta- bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tấ t đà d ạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta -bà ha. Ma bà rị thắ ng yết ra dạ, ta- bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (3 lần)
KHAI KINH KỆ
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.
Nam-mô Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH

Dao Tần, Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập dịch
(bản Hán Việt)

Như thị ngã văn: Nhất thờ i Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-kheo t ăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức:
Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca- Diếp, Ma-ha Ca-Chiên -Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu- Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lô-Phả-La-Đọa, Ca -Lưu Đà-Di, Ma- ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử.
Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp V ương T ử, A-Dậ t-Đa Bồ-tát, Ki ền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nhơn đẳng vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.
Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất:
“Tùng thị Tây-phương, quá thập vạn ức Ph ật độ , hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ h ữu Ph ật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực-lạc?
Kỳ quốc chúng-sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực-lạc.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cự c-lạc quốc độ, thất trùng lan thu ẫn, thấ t trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực-lạc.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạ c quốc độ, hữ u thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạ o, kim, ngân, l ưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữ u lâu các, di ệc d ĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ , xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân: thanh sắc thanh quang, hu ỳnh sắc huỳ nh quang, xích sắc xích quang, bạ ch sắc bạch quang, vi di ệu h ương khiết. Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Hựu Xá-Lợi-Phấ t! Bỉ Phật quố c độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng-sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thậ p vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.
Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Phục thứ Xá -Lợi-Phất! Bỉ quốc thườ ng hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạ ch-hạ c, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca- lăng- tần-già, Cộng-mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn x ướng: Ngũ-că n, Ngũ-lự c, Thất-Bồ-đề-phần, Bát-Thánh- đạo-phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng-sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá-Lợi- Phất! Nh ữ vật vị th ử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.
Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, th ường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.
Xá- Lợi- Ph ất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư b ảo hàng thọ , cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủ ng nh ạc, đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.
Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A-Di-Đà? Xá -Lợi-Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.
Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.
Hựu Xá-Lợi-Phấ t! Bỉ Phật h ữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A-la -hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-tát chúng diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Hựu Xá-Lợi-Phấ t! Cực-lạc qu ốc độ chúng-sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung đ a hữ u, nhất sanh bổ xứ, kỳ s ố thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.
Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh v ăn gi ả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ.
Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.
Xá -Lợi-Phất! Nhược hữu thi ện nam tử, thiện n ữ nhân, vă n thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hi ệu: nhược nhất nhật, nh ược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nh ật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thờ i, A-Di-Đà Ph ật dữ chư Thánh chúng, hiện t ại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di -Đà Ph ật Cực-lạc quốc độ. Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợ i, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng-sanh, văn thị thuyết giả, ưng đươ ng phát nguyện, sanh b ỉ qu ốc độ. “Xá-Lợi- Phấ t! Như ngã kim gi ả, tán thán A-Di-Đà Phật bấ t khả tư nghì công đức chi lợi. Đông ph ươ ng diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Ph ật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đươ ng tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phấ t! Nam ph ương thế-giới hữ u Nhật Nguy ệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuy ết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín th ị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi -Phất! Tây-phương thế-giới h ữu Vô Lượ ng Th ọ Ph ật, Vô Lượng Tướ ng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Ph ật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằ ng hà sa số ch ư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thi ệt tướ ng, bi ến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh
đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế-giới hữ u Diệm Kiên Phật, Tối Th ắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nh ật Sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đươ ng tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạ t-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Ph ật, các ư kỳ qu ốc, xuấ t quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới hữu Phạm-Âm Phậ t, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phậ t, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Ph ật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nh ất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng h ằng hà sa số chư Ph ật, các ư kỳ quốc, xuất quảng tr ường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi “Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”?
Xá -Lợi -Phất! Nhượ c hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, v ăn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh gi ả, thị chư thiện nam t ử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ -Đề. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.
Xá-Lợ i-Phấ t! Nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A- Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc b ất thối chuyển, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố, Xá-Lợ i-Phấ t! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.
Xá-Lợi -Phất! Nh ư ngã kim giả, x ưng tán chư Phậ t b ất kh ả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả t ư nghì công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp tr ược, kiến trược, phiền não trược, chúng-sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam-
miệu tam-Bồ-Đề, vị chư chúng-sanh thuyết thị, nhất thiết thế-giới nan tín chi pháp”.
Xá-Lợi-Phấ t! Đương tri ngã, ư ngũ trược ác th ế, hành thử nan sự, đắc a-n ậu- đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vi nhất thiết thế-giới thuyết thử, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.”
Phật thuyết thử Kinh dĩ, Xá-Lợi-Phấ t cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tạ i Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc t ức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, th ị ch ư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử , diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đ õa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng b ố , viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đạ i thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết- đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)
VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN: (Vãng sanh thần chú)
Nam-mô a di đa bà d ạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (đọc 3 lần)
TÁN PHẬT
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc 阿彌陀佛身金色
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân 相好光明無等倫
Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-di 白毫宛轉五須彌
Cám mục trừng thanh tứ đại hải. 紺目澄清四大海
Quang trung hóa Phật vô số ức, 光中化佛無數億
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên 化菩薩眾亦無邊
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh 四十八願度眾生
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 九品咸令登彼岸
Nam-mô Tây- phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật
Nam-mô A-Di-Ðà Phật (108 lầ n) (có thể niệm nhiều ít tùy ý) Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lầ n) Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lần)
SÁM
Vong bào hạnh lắ m ng ườ i yêu tiếng Yêu tiếc thân cho thi ệt gì thân Cuộc vui những ước vô ngần
Nào hay vui vẫn là nhân chuốc sầ u Kiếp phu thê bóng câu cửa s ổ Chẳng huyễn hư giọt lệ lòng hoa Đôi mươi trẻ, chín mươi già
Số phần liễu tỏ có qua vô thường? Dép dưới giường lên d ường vội điện Sống ngày nay dễ biết ngày mai
Mạng người hô hấp kinh thay Nghĩ cơn vĩnh biệt tiền tài mà đau
So duyên kiếp vì sao ngắ n ngủi Ch ấp thân chi để t ủi cho thân Da bao những thịt xương gân
Pháp này dường thể đống phân xanh gì Tóc răng móng cái chi đóng bợn
Núi dạy bàn nên tởm xiết bao Bên ngoài thịt đút mũi đeo
Bên trong sáng lại lâm vào nh ớp chưa Nỗi nóng bức ngày trưa kiết hạ Cơn lạnh lùng đ êm giá trời đông Xét thân nhơ cũ vô cùng
Dứt lòng tham luyến, khởi lòng thoát ly Trăm mười thế mê chi lắm nhỉ
Sánh phong l ưu khó vẻ y quang Kẻ khờ cũng học đài trang
Để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh Đầu gương cho cài trâm khăn lụa Đãy da hôi ướp xạ xông h ương Khoe đòi nhung gấm phô trương
Chỉ tuồ ng che l ớp vô thườ ng hôi tanh Những mãng thương ngày sanh muôn tuổi Lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa
Ngờ đâu tai điếc mắt lòa
Diêm vương s ắp rước đến tòa U-minh Làn tóc bạc đưa tin quỉ sứ
Rấp ranh lòng điềm chỉ quy âm Càng bày càng sắ c càng dâm Càng cho đọa lạc càng lầm mà thôi
Cuộ c hành lạc một thời than tiếc Nẽo luân hồ i muôn kiếp đắng cay Đến khi sắp xuống diêm đài
Thịt xương đ au nhức chân tay rung rầy Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ
Con thảm thương kể lễ khóc than Dù cho quyến thuộc trăm ngàn
Có ai thay đổi cho chàng được chăng? Kẻ sống ở nặng quằn gánh tủi
Người chết đi dong ruỗi phách hồn Đường âm mờ tựa đêm hôm
Trông ra quạ nh quẻ bồ n chồn th ảm thê Nại-Hà đêm lạnh tê gió lốc
Quỉ môn gian ghê gố c tiếc thương Bảy ngày lìa quá cõi dương
Âm ty đã trải trăm đường hỏi han Tạo hóa cứ phép là chẳng vị
Ngục tốt hờn tay dủ tay xoa Đài dương nghiệp cảnh sáng lòa
Chói tường thiện ác chói qua n ơi nào Ng ười nhân đức cho vào cửa phước Kẻ hung hoang dại bước nhằm khi Đọa đày khổ sở xiết chi
Mới hay nhân quả mấy khi sai lầm Rừng đao kiếm bao năm nên tội
Kiếp sừng lông nhiều nỗi đa mang Trả đền cho dứt nghiệp hoang
Mới mong thoát khỏi con đường long đong Dù ai có to lòng lớn mật
Mặc chàng hay báng Phật khinh Tăng Cho nên mình phủ lấy mình
Trách sao Diêm lão vô tình chẳng dung Bỏ điều ác xin làm điều thiện
Chừa lỗi xưa tu tiến đờ i sau Lại vì quyến thuộc bảo nhau
Cũng khuyên già trẻ sớm mau tu trì Khuyên mọi kẻ đồng quy bến giác Cho mọi người đều thoát chông mê Dù cho lao khổ dám nề
Đài sen dốc mãnh hương thề nguyện kinh Nguyện kinh văn tưởng kinh lạy Thánh
Dám để cho rỗi rảnh hư du Kiếp này chẳng ráng chuyên tu
Còn e kiếp khác công phu lỡ làng.
SÁM PHÁT NGUYỆN
Đệ tử chúng con từ vô thỉ, Gây bao tộ i ác b ởi l ầm mê Đắm trong sanh tử đã bao lần.
Nay đến trước đài vô th ượng giác Biển trần khổ lâu đời luân lạ c. Với sanh linh vô số điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than.
Con lạ c lõng không nhìn phương hướng. Đàn con dại từ lâu vất vưởng.
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Xin hướng về núp bóng từ quang. Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược. Vì tham, sân, si, mạn, gây nên. Thì hôm nay gi ữ trọ n lời nguyện. Xin sám hối để lòng thanh thoát.
Trí Phật quang minh như nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu quần sanh.
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi.
Theo gót Ngài vượt qua kh ổ ả i. Nươ ng thuyền từ vượt khỏi ái hà. Nhớ lời Ngài “bờ giác không xa “. Hành thập thiện cho đời tươi sáng.
Bỏ việc ác để đời quang đãng.
Đem phúc lành gieo rắ c phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi.
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh. Để theo ngài trên bước đườ ng lành. Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ.
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hậ n ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời.
Con nhớ Đức Di-Đà Lạc Quốc. Phật A-Di-Đà thân kim sắc.
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào.
Bốn biển lớn trong ng ần mắt biếc. Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiện ở trong.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sanh. Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật.
Ở Phương Tây thế-giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.
SÁM PHẬT A-DI-ĐÀ
Một lòng quy kính Phật A-Di-Đà Thế-giới Cực-lạc
Nguyện lấy hào quang Trong s ạch soi cho. Lấy thể từ bi
Mà nhiếp thọ cho. Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như-Lai.
Vì đạo Bồ -Đề, Cầu sanh Tịnh Độ.
Phậ t x ưa có thệ, Nếu có chúng-sanh Muốn sanh nước ta Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm Nếu ch ẳng đặ ng sanh, Ch ẳng thành chánh giác Do vì nhân duyên,
Niệm hiệu Phật này Được vào trong bể, Đại thể Như-Lai Nhờ sức từ bi,
Các tội tiêu diệt
Căn lành tăng trưởng, Khi mạng gần chung Biết trước giờ chết,
Thân không bịnh khổ Tâm không tham luyến, Ý không điên đảo,
Như vào thiền định. Phật và thánh chúng, Tay nâng kim đài,
Cùng đến tiếp dẫn
Trong khoảng một niệm,
Sanh về Cực-lạc.
Sen nở thấy Phật,
Liễu nghĩa Phật thừa
Trong mơ Phật về,
Khắp độ chúng-sanh.
Tròn Bồ-Đề nguyện.
Chúng-sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn, thề nguyện được viên thành.
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Phúng Kinh công đức thù thắng hạnh.
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh độ trung.
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh.
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng-sanh
Giai cộng thành Phật đạo.
Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật.
Nam-mô A-Di-Đà Phật (2 lần)
Tác đại chứng minh
Phục nguyện:
Phật Đà thường tại, Chánh pháp hà phương
Tăng bảo đống lương, Tín đồ thành trì,
Kiên thọ đệ tử,
Thành tâm cung đối Phật tiền,
Phúng tụng Kinh chú
Xin xướng hồng danh chư Phật,
Hồi hướng công đức trì nguyện
Thử phương Phật giáo,
Nhựt nhựt thăng huy, Nhựt nhựt huy hoàng,
Nhân nhân tứ chúng, Đồng phát tâm tu học,
Tinh tấn hộ pháp, Hộ đạo ưng long
Thứ Nhị nguyện:
Nhất thế chư Phật tử cúng d ường Nhất trà, nhấ t liệt, nhất mế, nhất phạn, Đồng tăng ân phước điền
Hiện tiền phước huệ song tu,
Nhấ t đồng nguyện vãng sang An lạc quốc Phổ nguyện:
Âm siêu dường thái,
Pháp giới chúng -sanh, Tình dữ vô tình Giai cộng thành Phật đạo.
Nam-mô A-Di-Đà Phật
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Ph ật , đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng-sanh,
Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment