Primary Menu
Secondary Menu

Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức – trọn bộ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC

Việt dịch: HT Thích Trí Quang

Phẩm 1 — Thần Thông Tại Cung Đao Lợi 
Phẩm 2 — Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại
Phẩm 3 — Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sinh 
Phẩm 4 — Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù 
Phẩm 5 — Danh Xưng Địa Ngục 
Phẩm 6 — Thế Tôn Tuyên Dương 
Phẩm 7 — Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 
Phẩm 8 — Chúa Tôi Diêm La Xưng Tụng 
Phẩm 9 — Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật 
Phẩm 10 — Trắc Lượng Công Đức Bố Thí 
Phẩm 11 — Thần Đất Hộ Trì 
Phẩm 12 — Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe 
Phẩm 13 — Thế Tôn Ký Thác 


Add Comment