[skt] Kinh Phương Quảng Đại Trang nghiêm

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bộ kinh được chia trong 29 trang. Mời quý vị kích chọn trang ở cuối bài để đọc. Nội dung mỗi trang xin tham khảo mục lục dưới đây

Trang 01. Mục lục

Quyển I

Trang 02. Phẩm 1: Mở Đầu

Trang 03. Phẩm 2: Cung Trời Đâu Suất

Trang 04. Phẩm 3: Chủng Tộc Thù Thắng

Trang 05. Phẩm 4: Pháp Môn

Quyển II

Trang 06. Phẩm 5: Giáng Sinh

Trang 07. Phẩm 6: Ở Trong Thai Mẹ

Quyển III

Trang 08. Phẩm 7: Đản Sanh

Quyển IV

Trang 09. Phẩm 8: Viếng Đền Thờ Chư Thiên

Trang 10. Phẩm 9: Các Vật Dụng Quý Báu Dùng Trang Sức

Trang 11. Phẩm 10: Chỉ Rõ Về Các Thứ Kinh Sách Chữ Nghĩa

Trang 12. Phẩm 11: Xem Công Việc Nhà Nông

Trang 13. Phẩm 12: Hiện Rõ Tài Nghệ

Quyển V

Trang 14. Phẩm 13: Âm Nhạc Phát Khởi Giác Ngộ

Trang 15. Phẩm 14: Cảm Mộng

Quyển VI

Trang 16. Phẩm 15: Xuất Gia

Quyển VII

Trang 17. Phẩm 16: Vua Tần Bà Sa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian

Trang 18. Phẩm 17: Tu Khổ Hạnh

Trang 19. Phẩm 18: Đến Sông Ni Liên

Quyển VIII

Trang 20. Phẩm 19: Đến Bồ Đề Tràng

Trang 21. Phẩm 20: Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng

Quyển IX

Trang 22. Phẩm 21: Hàng Phục Chúng Ma

Trang 23. Phẩm 22: Thành Bậc Chánh Giác

Quyển X

Trang 24. Phẩm 23: Ca Ngợi

Trang 25. Phẩm 24: Thương nhân Được Phật Thọ Ký

Trang 26. Phẩm 25: Đại Phạm Thiện Vương Khuyến Thỉnh

Quyển XI

Trang 27. Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân

Quyển XII

Trang 28. Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân (tiếp theo)

Trang 29. Phẩm 27: Giao Phó Dặn Dò

Nguồn Tạng Thư Phật họcAdd Comment