Kinh Uẩn (Khandhasutta)

Xuất xứ bài kinh Khandhasutta [1]

Một thuở nọ, Ðức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana của ông phú hộ Anāthapiṇṇika gần kinh thành Sāvatthi. Khi ấy, có một vị Tỳ khưu bị rắn cắn chết trong kinh thành, chư Tỳ khưu đến hầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn rồi bạch rằng:

– Kính bạch Ðức Thế Tôn, có một vị Tỳ khưu bị rắn cắn chết trong kinh thành này.

Ðức Thế Tôn dạy rằng:

– Này chư Tỳ khưu, chắc chắn vị Tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến dòng tộc 4 loài rắn chúa. Bởi vì, vị Tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến dòng tộc 4 loài rắn chúa, nên vị Tỳ khưu ấy bị rắn cắn chết.

Dòng tộc 4 loài rắn chúa là:

1- Dòng tộc rắn chúa tên Virūpakkha.
2- Dòng tộc rắn chúa tên Erāpatha.
3- Dòng tộc rắn chúa tên Chabyāputta.
4- Dòng tộc rắn chúa tên Kaṇhāgotama.

– Này chư Tỳ khưu, chắc chắn vị Tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến dòng tộc 4 loài rắn chúa ấy, nên mới bị rắn cắn chết. Nếu vị Tỳ khưu ấy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc 4 loài rắn chúa ấy, thì vị Tỳ khưu ấy chắc chắn không bị rắn cắn chết.

Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết dạy các con tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc 4 loài rắn chúa này, để giữ gìn mình, để bảo vệ mình không bị rắn cắn.

Tuyên cáo bài kinh Khandha (Uyyojana):

1- Sabbāsīvisa jātīnaṃ,
Dibbamantāgadaṃ viya.
Yaṃ nāseti visaṃ ghoraṃ,
Sesañcāpi parissayaṃ.

2- Āṇākhettamhi sabbattha,
Sabbadā sabbapāṇinaṃ.
Sabbasopi nivāreti,
Parittaṃ taṃ bhaṇāma he.

Khandhasutta:

3- Virūpakkehi me mettaṃ,
Mettāṃ Erāpathehi me.
Chabyāputtehi me mettaṃ,
Mettāṃ Kaṇhāgotamakehi ca.

4- Apādakehi me mettaṃ,
Mettāṃ dvipādakehi me.
Catuppadehi me mettaṃ.
Mettāṃ bahuppadehi me.

5- Mā maṃ apādako hiṃsi,
Mā maṃ hiṃsi dvipādako.
Mā maṃ catuppado hiṃsi,
Mā maṃ hiṃsi bahuppado.

6- Sabbe sattā sabbe paṇā,
Sabbe bhūtā ca kevalā.
Sabbe bhadrāni passantu,
Mā kiñci pāpam’āgamā.

7- Appamāṇo Buddho,
Appamāṇo Dhammo.
Appamāṇo Saṃgho,
Pamāṇavantāni sarīsapāni.
Ahi vicchikā satapadī,
Uṇṇanābhī sarabū mūsikā.

8- Katā me rakkhā, kataṃ me parittaṃ,
Paṭikkamantu bhūtāni.
So’haṃ namo Bhagavato,
Namo sattānaṃ Sammāsambuddhānaṃ
(Khandhasuttaṃ niṭṭhitaṃ)

Nghĩa tuyên cáo bài kinh Khandha:

1- Thưa chư bậc Thiện trí,
Bài chú của chư thiên
Hoặc thuốc của chư thiên,
Làm tiêu tan chất độc,
Các loài rắn thế nào.

2- Bài kinh Khan-dha này
Làm tiêu tan chất độc,
Của các loài thú dữ,
Trong phạm vi rộng lớn,
Còn ngăn mọi tai hoạ,
Tất cả suốt ngày đêm,
Bài kinh Khan-dha này
Chúng tôi tụng niệm đây:

Nghĩa bài kinh Khandha:

3- Rải tâm từ của tôi,
Ðến với dòng rắn chúa,
Tên Vi-rù-pak-kha.
Rải tâm từ của tôi,
Ðến với dòng rắn chúa,
Tên E-rà-pa-tha.
Rải tâm từ của tôi,
Ðến với dòng rắn chúa,
Tên Chab-yà-put-ta.
Rải tâm từ của tôi,
Ðến với dòng rắn chúa,
Kaí-hà-go-ta-ma.

4- Rải tâm từ của tôi,
Ðến chúng sinh không chân.
Rải tâm từ của tôi,
Ðến chúng sinh hai chân.
Rải tâm từ của tôi,
Ðến chúng sinh bốn chân.
Rải tâm từ của tôi,
Ðến chúng sinh nhiều chân.

5- Loài chúng sinh không chân,
Xin đừng làm khổ tôi.
Loài chúng sinh hai chân,
Xin đừng làm khổ tôi.
Loài chúng sinh bốn chân,
Xin đừng làm khổ tôi.
Loài chúng sinh nhiều chân,
Xin đừng làm khổ tôi.

6- Tôi xin rải tâm từ,
Ðến tất cả chúng sinh,
Tất cả mọi sinh mạng,
Mọi chúng sinh hiện hữu.
Tất cả chúng sinh ấy,
Thấy những cảnh tốt đẹp,
Cầu mong không một ai,
Gặp phải cảnh khổ đau.

7- Tôi thường luôn niệm tưởng:
Ân Ðức Phật vô lượng,
Ân Ðức Pháp vô lượng,
Ân Ðức Tăng vô lượng,
Niệm ân đức Tam bảo,
Hàng đêm ngày cầu nguyện,
Các loại chúng sinh là:
Rắn, bò cạp, rít, nhện,
Tắc kè, chuột, vân vân…
Các loài bò sát ấy,
Có tính hay hung dữ,
Xin đừng làm hại tôi.

8- Con đảnh lễ chư Phật,
Hiện tại đến quá khứ,
Gồm bảy Ðức Chánh Giác.
Tôi có nơi hộ trì,
Tôi có nơi bảo hộ,
Xin tất cả chúng sinh,
Tránh xa đừng hại tôi.
(Xong bài kinh Khandhasutta)

Bài kinh Khandhasutta này, hành giả thường tụng niệm rải tâm từ đến 4 dòng tộc rắn chúa, các loại rắn thuộc loại dòng tộc nào cũng không cắn, bởi vì chúng tiếp nhận được tâm từ của hành giả, có tánh đồng cảm như bạn thân. Ngoài ra, hành giả niệm rải tâm từ đến tất cả các loài chúng sinh không có chân nói chung, đó là các loài bò sát; các loài chúng sinh có hai chân nói chung như là loài người, loài chim,…; các loài chúng sinh có bốn chân nói chung như là loài cọp, beo, trâu, bò, chó,…; các loài chúng sinh có nhiều chân nói chung như là loài rít, sâu cuốn chiếu, nhện, bò cạp,…

Hành giả niệm rải tâm từ đến tất cả muôn loài chúng sinh, cầu mong muôn loài chúng sinh không oan trái lẫn nhau, không làm khổ thân, khổ tâm lẫn nhau, cầu mong muôn loài chúng sinh đều giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Với tâm từ vô lượng đến muôn loài chúng sinh làm nơi hộ trì, nơi bảo hộ an toàn cho chính mình, để tránh khỏi mọi tai hại nguy hiểm cho chính mình và cho tất cả mọi loài chúng sinh.

Hành giả còn có đức tin trong sạch nơi Ân Ðức Phật, Ân Ðức Pháp, Ân Ðức Tăng là nơi nương nhờ, nơi ẩn náu an toàn để tránh khỏi mọi điều rủi ro, tai hoạ.

Hành giả thành kính đảnh lễ đến 7 Ðức Phật Chánh Ðẳng Giác, từ Ðức Phật hiện tại là Ðức Phật Gotamatheo tuần tự cho đến 6 Ðức Phật trong quá khứ là: Ðức Phật Kassapa, Ðức Phật Koṇāgamana, Ðức Phật Kakusandha, Ðức Phật Vessabhū, Ðức Phật Sikhī, Ðức Phật Vipassī.

Hành giả có đức tin trong sạch đảnh lễ chư Phật, do oai lực ân đức của chư Phật hộ trì cho mình được an toàn, tránh khỏi mọi điều tai hoạ, được sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu dài.

[1] Aṅguttaranikāya: Khandhasutta hoặc Ahisutta.

Núi rừng Viên Không, tháng 3/2003
Xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu,
Sư Hộ Pháp
Nguồn Theravada.vnAdd Comment