[mp3+text] Tụng Bồ Tát Giới – có kinh văn

Soạn theo bản tụng của thầy Thích Hạnh Tuệ
Last updated: 21th Nov 2017

GIỚI HƯƠNG
Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường thập phương Vô Thượng Tôn
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát
TỊNH THÂN
Thanh tịnh tợ lưu ly
Phật diện do như mãn nguyệt huy
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi.
Khể thủ nhất thiết xuất thế gian
Tam giới tối tôn công đức hải
Trí giả năng thiêu phiền não cấu
Chánh giác ngã kim quy mạng lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương Chư Phật Đa Da.
Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm
Phổ kiệt ưu não tham si hải
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn
Ngã kim khể thủ diệu Pháp bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Thập Phương Chư Đạt Ma Da.
Khể thủ nhất thiết Phật xưng tán
Bát chánh vạn hạnh tác trang nghiêm
Vô vi định huệ tiệm viên minh
Ngã kim Khể thủ Thánh chúng bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Thập Phương Chư Tăng Ra Da.
Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tôi tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.
Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá (na ma bà tát đa *) na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, ta bà ha.
“Án, tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đa da, ta bà ha.”. (3 lần)
[Đoạn này thầy tụng Thanh Tịnh Lưu Ly không nghe được,
Thanh Tịnh Lưu Ly tạm hiểu là đoạn văn khai kinh dưới đây
Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiêp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện rõ Như-Lai nghĩa nhiệm mầu
đạo hữu ai biết rõ hơn xin gửi cho Thanh Tịnh Lưu Ly xin ạ]
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT [3 lần]
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO [3 lần]
NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT [3 lần]
Chúng thọ Bồ-Tát giới lắng nghe:
Quy-mạng Lô-Xá-Na,
Mười phương Kim-Cương Phật.
Đảnh lễ đức Di-Lặc,
Sẽ hạ sanh thành Phật.
Nay tụng ba tựu giới,
Bồ-Tát đều cùng nghe .
Giới như đèn sáng lớn,
Soi sáng đêm tối tăm.
Giới như gương báu sáng,
Chiếu rõ tát cả pháp.
Giới như gương báu sáng,
Chiếu rõ tất cả pháp.
Giới như châu Ma-Ni,
Rưới của giúp kẻ nghèo .
Thoát khổ mau thành Phật,
Chỉ giới này hơn cả .
Vì thế nên Bồ-Tát,
Phải tinh tấn giữ gìn
Chư Đại Chúng ! Nay phần mùa (Xuân, Hạ, Đông) có trăng (không trăng) nữa tháng (một tháng) Bố-Tát tụng giới một lần.
Chư Đại Chúng hãy nên cẩn trọng : Ngày tháng trôi qua mau như nước dốc, mạng sống cũng theo đó giảm dần, già chết gần kề, nhằmtho8`i mạt pháp, nhơn lúc còn mạnh khoẻ, hãy nên chuyên cần nhẫn nhục tinh tấn tu các pháp lành. Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhứt tâm cầu cầu tinh tíếng siêng tu trì giới , nên chứng được quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Các vị noi gương theo đó, chớ nên chần chợ Ngũ dục thế gian hăm hở cuốn lôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên Bồ-Đề . Ngày nay đã qua . Mạng sống giảm dần . Như cá cạn nước . Nào có vui chi!
Chúng Nhóm Chưa
Hòa Hợp Không
Chúng Nhóm để làm gì
Người chưa thọ Bồ tát giới và người không thanh tịnh ra chưa
Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh
Chư Đại Chúng! Hãy chắp tay lóng nghe ! Nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa của chư Phật . Đại chúng lẳng lặng lóng nghẹ Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối . Sám hối thì được an vui . Nấu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng . Người không có lỗi thì yên lặng . Vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh .
Chư Đại Chúng lóng nghe ! Sau khi đức Phật diệt độ , trong thời mạt pháp , nên phải tôn kính Ba-La-Đề-Mộc-Xoa chính là giới pháp nầỵ Người trì giới này như đi trong đêm tối gạp đền sáng, như nghèo được châu báu , như bệnh được lành , như người tù được thả , như kẻ đi xa được về nhà . Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc Thầy sáng suốt của đại chúng, không khác đức Phật còn ở đời .
Nếu không có lòng sợ tội , thì tâm lành khó nẩy sanh. Cho nên trong kinh có lời dạy : Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội , giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả chum lớn . Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục . Một phen bị đọa lạc mất thên người , thì muôn đời khó được lại thân
Sắc trẻ chuyển biến kông dừng, dường như ngựa chạy . Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc . Ngày nay dầu còn , khó bảo đảm được ngày mai . Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn . Chớ biếng nhác trễ lười , phóng túng ngủ nghỉ . Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian nhàn không luống qua vô ích , mà sau này phải ăn năn không kịp .
Đại Chúng ! Mỗi người nên nhiếp tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành , chuyên cần học tập .
Chư Đại Chúng ! Nay là ngày thứ mười lăm ( Nếu táng thiếu thì nói là : Ngày thứ mười bốn) có trăng (không trăng), làm phép bố tát tụng Bồ-Tát giới . Đại chúng nên nhất tâm nghe kỷ .
Ai có tội thời phát lồ . Người không tội thời im lặng . Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ-Tát .
Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ-Tát rồi .
Nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không ? (Hỏi 3 lần)
Thưa Đại Chúng ! Trong đây thanh tịnh , vì yên lặng . Việc này xin nhận biết như thế .
Nam-Mô Phạm-Võng Hội-Thượng Phật Bồ-Tát ( 3 lần)
ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚI
Thuở ấy, đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác , trong khi ngồi dưới cội Bồ-Đề , Ngài bắt đầu kiết “Bồ – Tát giới”. Ngài dạy rằng : Hiếu thuận với cha mẹ , sư tăng, Tam-Bảo . Hiếu thuận là pháp chí đạo . Hiếu gọi là giới , cũng gọi là cấm giới . Liền đó, từ nơi kim khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng .
Bây giờ có đến trăm vạn ức đại chúng , các Bồ-Tát , mười tám Phạm-Thiên , sáu cõi trời Dục , mười sáu Đại Quốc –Vương đồng chấp tay chí tâm nghe đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật .
Đức Phật nói với các vị Bồ -Tát rằng : Nay ta cứ mỗi nữa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật . Tất cả hàng Bồ-Tát sơ phát tâm , nhẫn đến các Bồ-Tát Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa cũng tụng giới ấy . Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra . Phóng ra là vì có nguyên do, chớ chẳng phải vô cớ . Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen ; chẳng phải sắc pháp cũng chẳng phải tâm pháp; chẳng phải pháp hữu, pháp vô , cũng chẳng phải pháp nhơn, pháp quả . Nó chính là bổn nguyên của chư Phật tử phải thọ trì , phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này .
Chúng Phật tử hãy lóng nghe ! Nếu là người thọ giới Bồ-Tát này, không luận là Quốc-vương, Thái-tử , các Quan chức hay Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-Ni, không luận là chư Thiên cõi sắc , cõi Dục; không luận là hàng thứ dân , huỳnh môn , dâm nam , dâm nữ hay hàng nô tỳ ; cũng không luận là tám bộ quỷ thần , Thần Kim Cương, hay loài súc sanh , nhẫn đến kẻ biến hóa , hễ ai hiểu được lời truyền giơ”i của Pháp –Sư thì đều thọ được giới , và đêu gọi là thanh tịnh thứ nhất .
SÁU GIỚI TRỌNG CỦA TẠI GIA BỒ TÁT
Đức Phật bảo các Phật tử rằng : Tại gia Bồ-Tát có sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh . Nếu người đã phát tâm thọ giới Bồ-Tát mà không trì tụng những giới này thì người ấy không phải là Bồ-Tát, không phải là Phật tử . Tất cả tại gia Bồ-Tát đã học , sẽ học và đang học cũng tụng như thế . Vậy tất cả tại gia Bồ-Tát phải hết lòng cung kính tôn trọng phụng trì .
Đức Phật dạy sáu giới trọng của Bồ-Tát tại gia là :
1.GIỚI SÁT SANH
Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ-Tát giới rồi , dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhít như loài trùng kiến cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết , tùy hỷ nhơn giết, duyên giết , cách thức giết . Tất cả loài hữu tình không được cố ý giết . Là Phật tử Bồ-Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng , lòng hiếu thuận , lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh . Người thọ Bồ-Tát giới rồi mà tự mình giết , hoặc bảo người giết , người ấy liền mất giới Bồ-Tát, Noãn vị còn không thể đạt được huống nữa là tứ quả Thanh-Văn , Tu-Đà-Hoàn, tư-Đà-Hàm v.v… Người ấy gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới , bất tịnh , hạ tiện , phiền não, sẽ bị đọa .
2.GIỚI TRỘM CẮP
Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ giới Bồ-Tát rồi , dù phải vì thân mạng và cuộc sống , tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp , phương tiện trộm cắp, nhơn trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp. Tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần , hoặc của kẻ giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không đuợc dối , gạt , lén lấy . Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bô thí , hiếu thuận , giúp người an vui . Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ-Tát , Noãn vị còn không được , huống nũa là tứ quả Thanh –Văn. Người ấy gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới, bất tịnh ,
hạ tiện, phiền não ,sẽ bị đoạ .
3.GIỚI VỌNG NGỮ
Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi , dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tự mình nói dối , bảo người nói dối, thấy người nói dối mà vui mừng theo . Cho đến hoặc nhơn nói dối , duyên nói dối , cách thức nói dối . Là Phật tử Bồ-Tát nên nghĩ rằng : Ta đã được quán bất tịnh , có thể đạt đến quả vị A-Na-Hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ , chánh kiến và cũng làm cho chúng sanh chánh ngữ chánh kiến . Nếu phá giới này , người ấy liền bị mất hết các giới . Noãn vị còn không thể đạt được , huống nữa là tứ quả Thanh-Văn . Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới , bất tịnh , hạ tiện, phiền não , sẽ bị đoạ .
4.GIỚI TÀ DÂM
Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi , dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được tà dâm, cho đến với súc sanh , quỷ thần , tiên thiên . Là Phật tử phải có lòng hiếu thuận , giữ thân tâm chơn chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người . Nếu phá giới này , người ấy liền mất hết các giới . Noãn pháp còn không đạt được huống nữa là quả Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm . Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới , bất tịnh , hạ tiện , phiền não , sẽ bị đoạ .
5. GIỚI NÓI LỖI CỦA TỨ CHÚNG
Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi , dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng : Tỳ-Kheo , Tỳ-Kheo-Ni , Ưu-Bà-Tắc , Ưu-Bà-Di . Cũng không nên khen mình chê người . Là Phật tử Bồ-Tát lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh , nhận xấu nhường tốt . Nếu người phá giới này thì liền mất hết tất cả giới , sẽ không đạt được Noãn pháp huống nữa là quả vị Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới , bất tịnh, hạ tiện , phiền não , sẽ bị đọa .
6. GIỚI BÁN RƯỢU
Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới rồi , dù vì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu . Tất cả rượu đều không được bán . Tự mình hoặc bảo người , hoặc làm nhơn duyên phương tiện , hoặc tuỳ hỷ cho người bán đều phạm tội . Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí huệ . Trái lại đem rượu là giống si mê điên đảo cho người uống , nên liền phạm tội , các giới khác cũng theo đó mà mất hết. Người phạm tội như thế sẽ không đạt được Noãn pháp , huống nữa là quả Tu-Đà-Hoàn , Tư-Đà-Hàm . Người như thế gọi là tại gia Bồ-Tát phá giới , bất tịnh, hạ tiện , phiền
não, sẽ bị đọa .
HAI MƯƠI TÁM GIỚI KHINH
Tiếp theo đây là hai mươi tám giới khinh.
Đức Phật bảo các tại gia Bồ-Tát rằng:
Này các Phật tử ! Trên đây là sáu giới trọng của Bồ-Tát tại gia , ta đã lược nói, các vị cần phải ngày đêm hết lòng gìn giữ tôn trọng phụng trì chớ để trái phạm , như thế thì sẽ được pháp vị lành thiện hiện đời và đời sau .
Này các tại gia Bồ -Tát ! Tiếp theo đây , ta sẽ nói hai mươi tám giới khinh. Các vị hãy thành tâm thanh tịnh lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì .
1.GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG CHA MẸ VÀ SƯ TRƯỞNG
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt được Bồ-Tát đạo . Khi đã thọ giới rồi , nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng dù phải hy sinh thân mạng , cho hết tài sản cũng không lẫn tiếc . Nếu ích kỷ, kiêu mạng , sân hận , lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ, sư trưởng , thì tại gia Bồ – Tát này phạm tội vô ý , không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước , ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
2.GIỚI KHÔNG UỐNG RƯỢU
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần ái hộ , chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt thành quả vị Bồ -Tát. Khi đã thọ Bồ-Tát giới rồi mà lại còn đam mê uống rượu, hoặc đưa rượu cho người uống, thì tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý sẽ bị đọa lạc. Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ . Nếu phạm giới này mà không khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
3.GIỚI KHÔNG CHĂM SÓC BỆNH NHƠN
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ -Tát hạnh , lại vì lòng ích kỷ hờn giận, hận thù, nhờm gớm không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhơn. Nhẫn đến cha mẹ sư trưởng cũNg không kính thương chăm sóc , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Chăm sóc bệnh nhơn là phước điền thứ nhất trong tám món phước điền . Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước , ô uế giới thể , sẽ bị đoạ .
4.GIỚI TÙY NGHI BỐ THÍ
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, thấy người nghèo khổ, sa cơ thất thế đến xin mà không chịu tùy nghi hỷ xả bố thí cho ít nhiều . Như thế , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối , thì phạm tội , ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
5.GIỚI KHÔNG KÍNH CHÀO BẬC TÔN TÚC THIỆN TRI THỨC
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Đại-đức ; Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, bạn đồng học, đồng hành, cho đến các bậc tôn túc, thiện tri thức mà không khởi tâm cung kính đứng dậh chào hỏi lễ lạy, tiếp rước . Như thế , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thi` tổn phước , ô uế giới thể , sẽ bị đọa
6.GIỚI THẤY NGƯỜI PHÁ GIỚI CHẲNG NÊN KHINH MẠN
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh , phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính. Đằng này thấy tứ chúng phạm giới lại sanh tâm kiêu mạn, tự nói ta hơn họ , có ý tự cao khinh mạn . Như thế tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm tàm quí sám hối thì tổn phước , ô uế giới thể , sẽ bị đoạ .
7.GIỚI KHÔNG GIỮ NGÀY TRAI CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ -Tát hạnh , mà trong mỗi tháng không tu Bát quan trai , không giữ được sáu ngày chay, không cúng dường Tam-Bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn . Như thế , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý , lại không biết khởi tâm sám hối , thì bị tổn phước , ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
8.GIỚI KHÔNG ĐI NGHE PHÁP
Là Phật tử khi phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng bốn mươi dặm có bậc chơn tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh, mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi . Như thế , tại gia Bồ -Tát này phạm tội vô ý,
9.GIỚI THỌ NHẬN VẬT DỤNG CỦA TĂNG
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì Tam-Bảo, chớ nên xen tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng, hoặc của thường trụ như : Ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền các vật dụng. Nếu cố tâm tham lam thọ nhận, thì tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa
10.GIỚI UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi ộ mạng chúng sanh. Trái lại, nghi nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống. Như thế tại gia Bồ-Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
11.GIỚI KHÔNG ĐI MỘT MÌNH TRONG CHỖ HIỂM NẠN
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành, chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình. Như thế tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
12.GIỚI MỘT MÌNH NGỦ ĐÊM CHÙA NI
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện chỉ một tăng hoặc một ni . Nếu phạm, tại gia Bồ-Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thễ, sẽ bị đọa .
13.GIỚI VÌ CỦA ĐÁNH NGƯỜI
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ -Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả , trái lại vì tiền của mà đánh mắng tôi tớ, bà con , người ngoài . Như thế, tại gia Bồ -Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả , phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm tàm quí sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đoạ .
14.GIỚI CÚNG CHO TỨ CHÚNG ĐỒ THỪA DỞ
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ -Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người , huống nữa là tứ chúng . Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di . Còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt . Như thế , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước , ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
15.GIỚI NUÔI MÈO CHỒN
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, thì phải một lòng hộ mạng tất cả chúng sanh, không nên nuôi mèo chồn. Nếu
không như vậy, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý.
Nếu không như vậy, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
16.GIỚI NUÔI SÚC VẬT
Là Phật tử khi đã thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc, mà không làm phép tịnh thí để cho lại những người chưa thọ giới, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
17.GIỚI KHÔNG CHỨA PHÁP CỤ CÚNG GIƯỜNG
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh mà không lưu tâm sắm sẳn y, bát, tích trượng để cúng dường cho các bậc xuất gia . Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa .
18.GIỚI GIEO TRỒNG KHÔNG LỰA CHỖ ĐẤT TỐT
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, vì sự sống cần phải canh tác , mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt. Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể , sẽ bị đoạ .
19.GIỚI BUÔN BÁN CHÂN CHÁNH
Là Phật tử khi đã phát tâ thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh , vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán. Lẽ ra, cân , đong, phải đầy đủ ; khi đã nói giá không nên rút lời . Trái lại , trước bằng lòng bán , sau lại cân thiếu nói là đủ ; đồ xấu nói là đồ tốt ; bỏ người nghèo bán cho người giàu ; cân lường, lời nói trước sau bất nhứt. Không chân chánh như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm tàm quí sám hối , thì tổn phước , ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
20.GIỚI HÀNH DÂM PHI THỜI XỨ
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, quán thân bất tịnh , tiết dực cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và trong những ngày chay lạt. Nếu không cẩn trọng để phạm , thì tại gia Bồ-Tát này mắc tội vô ý , lại không biết khởi tâm tàm quí sám hối , thì ô uế giới thể, sẽ bị đọa.
21.GIỚI BUÔN BÁN TRỐN THUẾ
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, nếu vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán , thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế dối đò . Nếu không như vậy , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
22.GIỚI PHẠM LUẬT NƯỚC
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới, tu Bồ-Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm , lợi ích cho đời , không phạm luật pháp quốc gia . Nếu tác hại làng nước, thì tại gia Bồ- Tát này phạm tội vô ý ; không biết khởi tâm sám hối cầu tiến , thì ô uế giới thể , sẽ bị đoạ .
23.GIỚI KHÔNG ĂN TRƯỚC KHI CÚNG TAM BẢO
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính Tam-Bảo . Đối với thực phẩm như gạo , trái cây, dưa, rau, đậu, tương v.v… không được dùng trước khi dâng cúng Tam-Bảo . Nếu không như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý ; lại không biết khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể . sẽ bị đọa .
24.GIỚI THUẾT PHÁP NÊN THỈNH Ý TĂNG
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ -Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi . Trái lại , khinh tâm chê dở tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng. Như thế, tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý . Nếu không biết khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
25.GIỚI KHÔNG ĐƯỢC ĐI TRƯỚC NĂM CHÚNG
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ -Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt đi trước Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na . Nếu không như vậy , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý , không biết khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đoạ .
26.GIỚI CÚNG DƯỜNG TĂNG KHÔNG PHÂN BIỆT
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, đối với chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính. Không nên lựa thức ăn ngon, phẩm vật tốt , dành phần về thầy mình. ếu không như thế tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý ; mà không biết khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
27.GIỚI KHÔNG NUÔI TẰM
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sanh. Không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tằm . Cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi . Nếu không như thế , tại gia Bồ-Tát này phạm tội vô ý ; không biết khởi tâm sám hối , thì ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
28.GIỚI ĐI ĐƯỜNG GẶP BỆNH NHƠN CHĂM SÓC GỞI GẮM
Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ-Tát giới , tu Bồ-Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng. Khi đi đường gặp người bệnh hoạn , nên khởi tâm thương xót lân mẫn tìm phương săn sóc giúp đở, hoặc tìm cách gởi gắm lại cho người địa phương giúp hộ , chớ nên làm ngơ bỏ đi . Nếu không như thế , tại gia Bồ -Tát này phạm tội vô ý , không khởi tâm tàm quí sám hối , thì tổn phước , ô uế giới thể , sẽ bị đọa .
TỔNG KẾT
Đức Phật dạy : Đó là hai mươi tám giới khinh mà mỗi tại gia Bồ -Tát cần phải cầu học, hết lòng tôn trọng phụng trì . Các vị hãy lắng lòng nghe cho kỷ ! Sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh nầy là chuổi anh lạc , là hương trang nghiêm , vô cùng vi diệu , thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác , sanh trưởng các pháp lành . Giới Bồ-Tát này là nước cam lồ có năng lực làm tắt lửa phiền não , gội sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bực thánh thiện , tiến đến đạo quả Niết –Bàn . Các Bồ-Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do trì giới pháp nầy mà được thành tựu đạo quả . Nay các Bồ-Tát tại gia chi tâm phụng trì giới pháp nầy chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị tịch tịnh giải thoát .
Chư Đại Chúng ! Bồ-Tát có hai hạng. Ấy là xuất gia Bồ-Tát và tại gia Bồ -Tát . Xuất gia Bồ -Tát thọ trì giới pháp chẳng khó . Tại gia Bồ-Tát phụng hành giới pháp khó hơn. Vì người tại gia có nhiều nhơn duyên trói buộc , nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhơn gian , đời sau là bạn hiền của Bồ-Tát .
Người trí nhiều phước duyên
Chuyên trì giới pháp nầy
Khi chưa thành Phật quả
Đã được năm điều lợi :
Một là Thập Phương Phật,
Thương tưởng hộ trì luôn .
Hai là lúc lâm chung,
Chánh niệm lòng an vui .
Ba là sanh chỗ nào,
Làm bạn cùng Bồ-Tát .
Bốn là những công đức
Nhờ giới đều thành tựu .
Năm, đời này và đời sau
Đủ giới đức phước huệ
Vì thế nên Phật tử
Phải phát tâm dõng mãnh
Nghiêm trì giới của Phật
Tròn sạch như minh châu
Là nhịp cầu giải thoát
Là đường đến quả Phật .
Người gìn giữ giới nầy
Phước đức nhiều vô lượng
Hồi hướng cho chúng sanh
Đồng chứng nhứt thiết trí
Nguyện ai nghe pháp nầy
Đều được thành Phật đạo .
KỆ HỒI HƯỚNG
Trên đài Liên –Hoa –Tạng
Đức Phật Xá-Na-Tôn
Lược giảng Tâm-Địa pháp môn
Truyền lại chư Thế -Tôn
Khinh, trọng phân rành rõ
Tất cả được nhờ ơn .
Nam-Mô Phạm-Võng Giáo-Chủ Lô-Giá-Na Phật Biến –Pháp-GiớI Tam Bảo (3 l ầ n)

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment