Primary Menu
Secondary Menu

[mp3+text] Kinh Phổ Môn – Hán âm – thầy Trí Thoát tụng

Nam-mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT PHỔ-MÔN PHẨM
(Bản Hán Việt – chính văn)

Nhĩ thời, Vô-Tận-Ý Bồ-tát tức tùng tọa khởi, thiên đãn hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn:

“Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-tát dĩ hà nhơn duyên danh Quán-Thế-Âm?”

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng-sanh thọ chư khổ não, văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát, nhứt tâm xưng danh Quán-Thế-Âm Bồ-tát tức thời quán kỳ âm thanh, nhi đắc giải thoát.

Nhược hữu trì thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, do thị Bồ-tát oai thần lực cố.

Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.

Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng-sanh, vị cầu kim, ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phương phiêu đọa La-sát quỉ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhứt nhơn xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải thoát La-sát chi nạn. Dĩ thị nhơn duyên danh Quán-Thế-Âm .

Nhược phục hữu nhơn lâm đương bị hại, xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, tầm đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung Dạ xoa, La-sát, dục lai não nhân, văn kỳ xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thị chư ác quỉ thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại?

Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc giải thoát.

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung oán tặc, hữu nhứt thương chủ, tương chư thương nhơn, tê trì trọng bảo kinh quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn:

Chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố. Nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu thị Bồ-tát năng dĩ vô úy thí ư chúng-sanh. Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. Chúng thương nhơn văn, cụ phát thanh ngôn Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát! Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát Ma-ha-tát oai thần chi lực nguy nguy như thị.

Nhược hữu chúng-sanh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly dục. Nhược đa sân nhuế, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly si.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị đẳng đại oai thần lực đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng-sanh thường ưng tâm niệm.

Nhược hữu nữ nhơn thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện sanh phước đức trí huệ chi nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, chúng nhơn ái kỉnh.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị lực.

Nhược hữu chúng-sanh cung kính lễ bái Quán-Thế-Âm Bồ-tát, phước bất đường quyên. Thị cố chúng-sanh giai ưng thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu.

Vô-Tận-Ý! Nhược hữu nữ nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa Bồ-tát danh tự, phục tận hình cúng dường ẩm thực y phục ngọa cụ y dược. Ư nhữ ý vân hà? Thị thiện nam tử thiện nữ nhơn công đức đa phủ?”

Vô-Tận-Ý ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn.”

Phật ngôn: “Nhược phục hữu nhơn thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu, nãi chí nhứt thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận.

Vô-Tận-Ý! Thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi.”

Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-tát vân hà du thử Ta-bà thế-giới? Vân hà nhi vị chúng-sanh thuyết pháp? Phương-tiện chi lực, kỳ sự vân hà?”

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Nhược hữu quốc độ chúng-sanh:

•Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán-Thế-Âm Bồ-tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Bích chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện Thanh Văn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm Vương thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Đế thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ đại Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện đại Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Trưởng giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tể quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể quan thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Chấp kim cang thần đắc độ giả, tức hiện Chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp.

Vô-Tận-Ý! Thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát thành tựu như thị công đức, dĩ chủng chủng hình du chư quốc độ, độ thoát chúng-sanh. Thị cố nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát Ma-ha-tát ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô úy. Thị cố thử Ta-bà thế-giới giai hiệu chi vi Thí vô úy giả.”

Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Ngã kim đương cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc, giá trị bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chi, tác thị ngôn: Nhân giả! Thọ thử pháp thí trân bảo anh lạc. Thời, Quán-Thế-Âm Bồ-tát bất khẳng thọ chi.”

Vô-Tận-Ý [Bồ-tát] phục bạch Quán-Thế-Âm Bồ-tát ngôn:

“Nhân giả! Mẫn ngã đẳng cố, thọ thử anh lạc.”

Nhĩ thời Phật cáo Quán-Thế-Âm Bồ-tát:

“Đương mẫn thử Vô-Tận-Ý Bồ-tát cập tứ chúng thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn đẳng cố, thọ thị anh lạc.

Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-tát mẫn chư tứ chúng cập ư thiên, long, nhơn, phi nhơn đẳng thọ kỳ anh lạc. Phân tác nhị phần: nhứt phần phụng Thích-ca Mâu-ni Phật, nhứt phần phụng Đa bảo Phật tháp.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị tự tại thần lực du ư ta-bà thế-giới.”

Nhĩ thời Vô-Tận-Ý Bồ-tát dĩ kệ vấn viết:

“Thế Tôn diệu tướng cụ,
Ngã kim trùng vấn bỉ:
Phật tử hà nhơn duyên
Danh vi Quán-Thế-Âm?”
Cụ túc diệu tướng tôn
Kệ đáp: Vô-Tận-Ý
Nhữ thính Quán-Âm hạnh,
Thiện ứng chư phương sở,
Hoằng thệ thâm như hải,
Lịch kiếp bất tư nghì.
Thị đa thiên ức Phật
Phát đại thanh tịnh nguyện.
Ngã vị nhữ lược thuyết:
Văn danh cập kiến thân,
Tâm niệm bất không quá
Năng diệt chư hữu khổ.
Giả sử hưng hại ý
Thôi lạc đại hỏa khanh,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hỏa khanh biến thành trì.
Hoặc phiêu lưu cự hải,
Long, ngư, chư quỉ nạn,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Ba lãng bất năng một.
Hoặc tại Tu Di phong,
Vi nhơn sở thôi đọa,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Như nhựt hư không trụ.
Hoặc bị ác nhơn trục,
Đọa lạc kim cang sơn,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Bất năng tổn nhứt mao.
Hoặc trị oán tặc nhiễu,
Các chấp đao gia hại,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hàm tức khởi từ tâm.
Hoặc tao vương nạn khổ,
Lâm hình dục thọ chung
Niệm bỉ Quán âm lực:
Đao tầm đoạn đoạn hoại.
Hoặc tù cấm già tỏa,
Thủ túc bị nữu giới,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Thích nhiên đắc giải thoát.
Chú trớ chư độc dược,
Sở dục hại thân giả,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hoàn trước ư bổn nhơn.
Hoặc ngộ ác La-sát,
Độc long chư quỉ đẳng,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Thời tất bất cảm hại.
Nhược ác thú vi nhiễu,
Lợi nha trảo khả bố
Niệm bỉ Quán âm lực:
Tật tẩu vô biên phương.
Ngoan xà cập phúc yết,
Khí độc yên hỏa nhiên,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Tầm thinh tự hồi khứ.
Vân, lôi, cổ, xiết, điện,
Giáng bạc chú đại võ,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Ứng thời đắc tiêu tán.
Chúng-sanh bị khổn ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán âm diệu trí lực,
Năng cứu thế gian khổ.
Cụ túc thần thông lực,
Quảng tu trí phương-tiện,
Thập phương chư quốc độ,
Vô sát bất hiện thân.
Chủng chủng chư ác thú,
Địa ngục, quỉ, súc sanh,
Sanh lão bệnh tử khổ,
Dĩ tiệm tất linh diệt.
Chơn quán, thanh tịnh quán,
Quảng đại trí huệ quán,
Bi quán, cập từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
Vô cấu, thanh tịnh quang,
Huệ nhựt phá chư ám,
Năng phục tai phong hỏa,
Phổ minh chiếu thế gian.
Bi thể giới lôi chấn,
Từ ý diệu đại vân.
Chú cam lồ pháp võ,
Diệt trừ phiền não diệm.
Tránh tụng kinh quan xứ,
Bố úy quân trận trung,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Chúng oán tất thối tán.
Diệu âm Quán thế âm,
Phạm âm, Hải triều âm,
Thắng bỉ thế gian âm
Thị cố tu thường niệm.
Niệm niệm vật sanh nghi.
Quán thế âm tịnh thánh,
Ư khổ não tử ách,
Năng vi tác y hỗ.
Cụ nhứt thiết công đức.
Từ nhãn thị chúng-sanh,
Phước tụ hải vô lượng.
Thị cố ưng đảnh lễ.”

Nhĩ thời, Trì-địa Bồ-tát tức tùng tọa khởi tiền bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Nhược hữu chúng-sanh văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát phẩm tự tại chi nghiệp, phổ môn thị hiện thần thông lực giả, đương tri thị nhơn công đức bất thiểu.”

Phật thuyết thị Phổ môn phẩm thời chúng trung bát vạn tứ thiên chúng-sanh giai phát Vô đẳng đẳng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề tâm.

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán-Thế-Âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, chơn ngôn viết:

An đa rị, đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta-bà ha (3 lần)Add Comment