Primary Menu
Secondary Menu

[mp3+text] Kinh Thủy Sám Pháp – Quyển hạ – thầy Trí Thoát tụng

Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe biết, chuyên trì tụng.
Nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Khởi đầu vận dụng khai kinh
Đạo tràng sám hối Nước lành từ bi
Ba đời chư Phật chứng tri
Con đem tính mạng quy y Phật đà.

(Từ đây mổi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam Mô Thi Khí Phật
Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam Mô Ca Diếp Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật

PHÁP SÁM HỐI CỦA SÁM THI NƯỚC TỪ BI
“Nư c Từ Bi”
(Cuốn Hạ)

Mục 4 : Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Tam Bảo

Đoạn 1 : Lời nói đầu (Lạy Phật và lập lại tâm tư sám hối)

Cúi đầu đảnh lễ mười phương
Chư Phật, Hiền Thánh đã thương muôn loài.
Chỉ bày phương pháp tuyệt vời
Nước lành rửa sạch ba đời nghiệp oan
Nay Con hối hận khóc than
Xin đem tính mạng trước đàn qui y.

(Mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi
Con xin bầy tỏ những lời tự tâm
Sám xong ba nghiệp của Thân
Bốn nghiệp của miệng đã phân rõ rang
Tội cùng Tam Bảo đã mang
Nay xin tự sám muôn đàng ác tâm.
Trong kinh Phật dạy ân cần
Thân người có được muôn phần gian nan
Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn,
Trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu,
Thánh Tăng dễ gặp được đâu,
Đức tin khó lập, đạo mầu khó nghe.
Mà nay thuận thảo trăm bề,
Thân người đã được, chỉnh tề giác quan
Pháp Phật thường chiếu mười phương
Tổ, Thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh
Vậy mà chẳng biết duyên lành,
Chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau
Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu,
Luân hồi sáu nẻo dễ hầu thoát ra.
Chư Phật, Hiền Thánh bao la
Chứng minh long sám, Phật đà độ con.

Đoạn 2: Sám Hối Ác Nghiệp đối với Phật Bảo

Tội kia nói mãi chẳng mòn
Chẳng kính tôn tượng lại còn khinh chê
Thiện hữum Tăng chúng chẳng nghe,
Phá chùa, đốt tượng e dè chi đâu.
Phòng chơi, phòng ngủ trên lầu,
Phòng thờ tầng dưới thiếu mầu trang nghiêm
Có khi đạt tượng kề bên,
Khỏa thân đi lại, chẳng biết nể vì
Nay con sám hối hành vi lỗi lầm.

Đoạn 3: Sám Hối Ác Nghiệp đối với Pháp Bảo

Thứ nhất: Sám Hối Ác Nghiệp Vô Ý

Đối cùng kinh sách vô tâm
Bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh,
Hoặc dùng lời nói vô tình,
Lời thô tiếng tục phê bình chẳng nương.
Hoặc để kinh sách đầu giường,
Nằm ngồi bất kính, chẳng thường nể nang
Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng
Gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn.
Chất chồng kinh sách xéo xiên,
Gáy long trang rách chẳng phiền sửa sang
Đã không tu tập đàng hoàng,
Sách Kinh, Pháp bảo chẳng màng xẻ chia
Ác nghiệp vây phủ tứ bề
Chí thành sám hối con thề chẳng ngơi

Thứ hai: Sám Hối Ác Nghiệp Cổ Ý

Học Kinh, Chú lại biếng lười,
Nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên.
Hiểu sai ý Phật, Thánh Hiền,
Chánh tà cũng chẳng phân miêng nói càn
Dạy người lên mặt bảo ban,
Văn từ chau chuốt, luận bàn ý riêng.
Chê bai Chánh pháp đảo điên,
Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân.
Chẳng từ hành động vô luân,
Đại thừa phỉ bang, tội trần khó tiêu.
Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu,
Con xin sám hối mọi điều đã sai.

Đoạn 4: Ác Nghiệp đối với Tăng Bảo

Kể từ vô thỉ kiếp lai,
Đối cùng Tăng bảo tội dầy biết bao.
Chẳng tôn đức trọng, đạo cao,
Đặt lời thêu dệt ra vào dèm chê.
Làm cho tuyệt giống bồ đề,
Phá hòa hợp chúng thị phi pháp mầu.
Bầy tuồng trên bộc trong dâu,
Phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu.
Khuyến dụ Bát Chánh bỏ lơ,
Giả trang hình tướng xét dò tăng thân.
Ôi thôi! Tội ác vô ngần,
Con xin sám hối phân trần đầu đuôi.

Đoạn 5: Sám Hối Ác Nghiệp với cả Tam Bảo

Đối trước Tam Bảo ba ngôi,
Lộ thân lõa thể lôi thôi áo quần,
Dép giầy cùng với tay chân,
Bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ.
Đạp xe, vọt ngựa phóng bừa,
Xông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì.
Miệng nhổ, họng khạc, mũi gì.
Miệng nhổ, họng khạc, mũi xì,
Chẳng còn ái ngại nể vì già lam.
Bao nhiêu tội ác đã làm,
Chí thành sám hối nay cam giữ gìn.

Đoạn 6: Lời Nguyện về Sự Sám Hối Ác Nghiệp đối với Tam Bảo

Nay con đảnh lễ Phật tiền,
Thành tâm sám hối tội liền triệt tiêu
Đời đời cùng Phật cảm chiêu,
Gặp Tăng, gặp Phá[ mọi điều kính tôn
Cúng dường gấm vóc báu trân,
Dốc lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa.
Bồ Tát thị hiện Ta Bà,
Con xin đem hết công ra hộ trì,
Phước lành như núi Tu di
Trên thờ Tam Bảo, dưới vì chúng sanh.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật
Nam Mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật
Nam Mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật
Nam Mô Danh Dà La Hương Phật
Nam Mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật
Nam Mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật
Nam Mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật
Nam Mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não Phật
Nam Mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương Phật
Nam Mô Thập Thiên Đồng Danh Tinh Tú Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Tinh Tú Phật
Nam Mô Tam Thập Thất Thiên Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Nhị Ức Đồng Danh Câu Lân Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Câu Lân Phật
Nam Mô Thập Bát Ức Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật
Nam Mô Thập Bát Ức Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Đanh Nhật Nguyệt Đăng Phật

Mục 5 : Sám Hối Những Ác Nghiệp Phúc Tạp

Doạn 1 : Lời nói đầu (Tàm – Quý để Sám Hối)

Cúi đầu lạy đức Chí Tôn
Đối với Tam Bảo con còn nghiệp sâu.
Từ nay con nguyện hồi đầu
Chí thành sám hối khẩn cầu thứ tha.
Con xin thành thực tỏ ra
Những ác nghiệp khác để mà ăn năn.
Phật dạy: Người ở thế gian
Có đủ sức mạnh dự hàng Thánh nhân.
Một là người có tâm Tàm
Là người có trí không ham loạn cuồng;
Giữ mình không dám thả buông,
Mà tạo tội ác, ngông cuồng chẳng kinh.
Hai là tâm Quý trong mình,
Không xúi kẻ khác tội tình làm ra.
Có Tàm, có Quý mới là,
Có nhân có nghĩa mới ra con người.
Không Tàm, không Quý uổng đời
Làm người mà tánh nhu loài súc sinh.
Do đây một dạ chí thành.
Cầu xin sám hối hồng danh Phật đà.

Đoạn 2 : Sám Hối Ác Nghiệp Mê Tín

Từ xưa tin thuyết tà ma
Sát hại sinh vật dâng tà cúng yêu
Nghĩ rằng Thần Quỷ cao siêu
Nên hòng lo lót mong tiêu tai nàn,
Hoặc là giả Thánh giả Thần,
Tự xưng là Đấng giáng trần độ sinh.
Bao nhiêu ác nghiệp tầy đình,
Con xin bộc lộ tâm tình từ đây.

Đoạn 3 : Sám Hối Ác Nghiệp Ngạo Ngược

Kể từ vô thỉ đến nay,
Nói năng ngạo ngược lòng đầy kiêu sa
Ỷ mạnh hiếp yếu hét la,
Chè chén cuồng loạn la cà ngày đêm.
Khinh khi hết thảy sang hèn,
Tự cao tự đại chẳng kiêng nể gì.

Đoạn 4 : Sám Hối Ác Nghiệp Nhậu Nhẹt

Từ vô lượng kiếp đến ni
Ham ăn ham uống li bì say sưa,
Chẳng còn chừng mực sớm trưa,
Thịt hầm, cá sống chẳng chừa món chi
Ngũ tân cũng chẳng sợ gì
Hôi nồng kinh tượng, khắc kỳ tịnh chay
Vọng tâm mơ tưởng trời mây,
Lân la kẻ xấu, bạn thầy lámh xa.
Bao nhiêu ác nghiệp kể ra,
Con xin sám hối, Phật đà chứng minh

Đoạn 5: Sám Hối Ác Nghiệp Tự Thị

Từ vô thỉ kiếp lai sinh
Kiêu căng tự thị nhân tình bất phân.
Chẳng nề phải trái nhân luân
Cãi chầy cãi cối tranh phần giành hơn.
Tự chuyên kiêu ngạo giận hờn
Ước mơ viễn vọng, nguồn chơn chẳng màng
Nay con sám hối mọi đàng
Chí thành phát lộ cúng dàng mười phương

Đoạn 6: Sám Hối Ác Nghiệp Buôn lường

Lại còn buôn gạt bán lường
Lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai
Chẳng nề nghề nghiệp ác tai,
Chẳng kiêng lừa dối, chẳng nài điêu ngoa
Tu hành chẳng tránh xa hoa
Chẳng tu giới đức, ham quà cúng dâng.
Nay con sám hối mọi phần
Kề từ vô thỉ lần lần đến nay,
Thành tâm phát lộ phoi bầy
Ác nghiệp như thế từ nay xin chừa.

Đoạn 7: Sám Hối Ác Nghiệp Tàn Nhẫn
Cũng từ vô lượng kiếp xưa
Ác tâm tàn nhẫn chẳng chừa điều chi.
Xích xiềng đánh đập nô tỳ;
Phá cầu, triệt cống, đường đi bít rào.
Chí thành phát lộ thâm sâu
Ăn năn sám hối mong cầu nghiệp tiêu.

Đoạn 8: Sám Hối Ác Nghiệp Phóng Túng

Xưa nay tội ác bao nhiêu
Vì quen phóng túng buông liều dã tâm.
Bạc bài nhậu nhẹt ngày đêm
Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thãn.
Biếng lười xuy nghĩ xa gần,
Sáu căn buông thả, tâm thần u mê.
Tham, sân, tật đố tràn trề
Cuồng phong, lửa dữ đốt đi nghiệp lành
Nhắm đường địa ngục thọ sanh
Hết mong giải thoát, khó thành thiện nhân.
Từ nay tội lội xa gần
Con xin sám hối ăn năn chí thành.

Đoạn 9: Sám Hối Tổng Quát về Các Nghiệp

Bao nhiêu tội ác đành rành
Tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai,
Hoặc vui vẻ tán tụng người
Hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm,
Những điều thất đức phi nhân.
Nay con sám hối muôn phần ăn năn.

Đoạn 10: Lời Nguyện và Lạy Phật về Sự Sám Hối Trên

Mong nhờ công đức thiện căn
Của lòng sám hối truy tầm nghiệp qua;
Mà tu được tánh nết na
Biết lòng liêm sỉ, biết hòa dưới trên.
Nhẫn kham gần gũi người hiền
Lánh xa kẻ ác, chế kiềm sáu căn
Quyết tâm lập chí tu thân
Giữ gìn ba nghiệp lần lần tịnh thanh
Tâm bồ đề nguyện viên thành
Sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài.
Chí thành sám hối đêm ngày ;
Mười phương chư Phật các Ngái chứng tri

(Mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Chương IV: SÁM HỐI KHỔ NÃO

Tiết 1: Lời nói đầu

Mục 1: Quả báo khó tránh nhưng sám hối trừ được

Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi
Con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn
Sám Phiền Não Chướng cội căn
Sám Ác Nghiệp chướng, hai phần đã xong
Còn Khổ Báo Chướng mênh mông,
Cũng xin tuần tự hết lòng tỏ phân.
Trong Kinh Phật dạy ân cần:
Dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu,
Trên không hoặc bất cứ đâu,
Nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra.
Chỉ duy sám hối mới là
Pháp mầu rửa sạch chướng ma, nghiệp trần
Khi xưa Đế Thích mãn phần,
Cảm chiêu năm tướng suy dần hiện ra
Tức thời quy hướng Phật đà,
Triệt tiêu năm tưởng suy mà sống lâu.
Sám hối thật pháp nhiệm mầu;
Khả năng diệt tội chẳng đâu sánh bằng.

Mục 2: Cảnh Giác sự Chết và Khổ Báo

Phàm phu ngu muiộ hung hăng
Không người cỉ vẽ tội bằng Thái Sơn
Tánh ưa làm ác chẳng sờn
Đến khi gần chết vẫn còn ác tâm.
Trong giờ phút cuối nghiệp thâm
Cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra.
Đầu trâu mặt ngựa quỷ ma,
Họp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan.
Bấy giờ dù có ăn năn
Có mong sám hối cũng bằng uổng công
Lúc mạnh biếng nhác buông lung,
Không chịu tích đức, chẳng mong làm lành
Quả báo thiện ác rõ rành;
Ác thời địa ngục một mình cưu mang.
Vạc dầu, cột lửa bầy hang
Tránh sao khỏi cảnh xương tan thịt bầm
Bấy giờ dù biết lỗi lầm
Cũng không thể sám, cam tâm chịu đền.

Mục 3: Cảnh Giác Vô Thường

Thế nên cuộc sống hiện tiền,
Phải cần tu tập, phải chuyên làm lành.
Quỷ vô thường đến thình lình,
Chẳng nương già trẻ, chẳng bênh sang hèn
Tài nào giữ được lâu bền,
Sắc nào chẳng hoại, bạc tiền khó mua.
Cơ đồ trăm vạn dẫu thừa,
Cũng không thể kéo dây dưa mạng tàn.
Gia đình của cải tiêu tan,
Như trỏ ảo thuật thế gian thường bầy.
Soa không suy ngẫm sớm chầy,
Không lo sám hối sâu dầy nghiệp oan
Khi năm Thiên Sứ hiện thân
Quỷ vô thường đến bất thần chạy đâu?
Tránh sao khổ báo đáo đầu!
Một lời sám hối nói đâu được nào!

Mục 4: Cảnh Giác Luân Hồi Khổ Báo

Dẫu rằng phước đức bao nhiêu
Được sinh lên cõi Trời nhiều sướng vui,
Một mai phước báu hết tồi,
Tránh sao cho khỏi đạo nơi tam đồ.
Gương Ông Lam Phất sờ sờ,
Thác sanh Thiên quốc cũng nhờ công tu
Thân chưa giải thoát ngục tù,
Nên khi mạng hết lại vô luân hồi.
Thân chồn chịu mấy trăm đời,
Sao ta chẳng lấy gương người mà soi.
Đến như việc nhỏ trên đời,
Cửa quan phải đến cũng thời lo âu
Thâu đêm lo lắng bạc đầu,
So cùng khổ địa ngục đâu thấm gì?
Thế mà nào có biết chi
Từ vô lượng kiếp tội bì núi cao,
Vẫn không e sợ chút nào
Chhảng lo thống khổ sa vào ngục sâu.
Ngày nay sám hối khẩn cầu,
Mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh.

(Lạy hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đại Oai Đức Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Đại Oai Đức Phật
Nam Mô Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Nhật Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Phật
Nam Mô Tứ Vạn Tứ Thiên Đồng Danh Diện Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Diện Phật
Nam Mô Vạn Thiên Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật
Nam Mô Vạn Bát Thiên Đồng Danh Phổ Hộ Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Phổ Hộ Phật
Nam Mô Thiên Bát Bá Đổng Danh Xá Ma Tha Phật
Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Xá Ma Tha Phật

Tiết 2: Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục

Mục 1: Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục A Tỳ

Từ xưa vô lượng tội tình
Những khổ báo chướng quanh mình bủa vây
A Tỳ địa ngục khổ thay,
Như lời Phật dạy, chẳng ngày thoát ra.
Chịu bao thống khổ khảo tra.
Quanh A Tỳ ngục tường la sắt vây,
Trên thì lưới sắt giăng đầy,
Dưới thì rừng kiếm đao dầy đan nhau ;
Bốn bề lửa dữ thổi vào ;
Tội nhân trong đó khác nào nướng quay
Cửa thành chó sắt bao vây,
Nanh dài vuốt nhọn mắt tầy ánh sao.
Trên không chim sắt đua nhau,
Móng gang, mỏ thép, móc hầu tội nhân
Đầu trâu ngục tốt rần rần
Hét la đánh đập, chặt bầm phân thây
Lại thêm xe, kiếm, đao cầy,
Trên không bổ xuống bầy nhầy ruột gan
Như vầy muôn tháng, ức năm
Sống thì chẳng được, chết càng không song
Khổ báo như thế chẳng cùng
Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn.

Mục 2 : Sám Hối Khổ Báo các Địa Ngục Khác

Còn bao khổ báo nghiệp nhân
Đạo vào địa ngục các tầng khác nhau
Khổ báo thân rã, chặt đầu,
Vào nơi cây kiếm núi đao thọ hình.
Khổ báo thiêu đốt thân mình,
Nằm giường sắt nóng mặc tình kêu la.
Khổ báo nghiền nát thịt da
Bánh đao, xe lửa nghiến cà nát thây.
Khổ báo chưng nấu nướng quay,
Chui vào lò lửa, tan thây vạc dầu.
Khổ báo tạng phủ nát nhầu,
Vào ngục nuốt sắt, uống dầu đồng sôi.
Khổ báo xương nát, thịt rơi,
Vào ngục cối sắt, xay người nát tan.
Khổ báo ăn nói dối gian,
Trâu đen cày lưỡi miệng tràn mái tươi.
Khổ báo lóng, đốt rã rời,
Giây đen địa ngục sáu thời xiết căng
Khổ báo ngập nước trôi sông,
Chìm trong địa ngục tro hồng, phẩn sôi
Khổ báo da nứt, thịt phơi,
Chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng.
Khổ báo tàn sát hung hăng,
Địa ngục chim sắt, sói lang cắn nhầu.
Khổ báo đâm chém lẫn nhau,
Địa ngục đao kiếm móc hầu bầm thây
Khổ báo bị nướng bị quay,
Địa ngục hầm lửa tối ngày đốt thui.
Khổ báo kẹp nát hình hài,
Địa ngục bánh sắt nghiến xay tanh bành
Khổ báo mổ xẻ thân mình,
Đạo vào hắc nhĩ cực hình khảo tra.
Khổ báo chém chặt, banh da,
Địa ngục núi thịt, mù lòa tối thui.Khổ báo thịt lủng xương lồi,
Địa ngục cưa xẻ, khắp ngườ đóng đinh
Khổ báo mổ cắt xé phanh,
Địa ngục móc sắt, treo mình ngược chân
Khổ báo nóng nực thiêu thân,
Địa ngục cháy đốt rần rần gào la.
Khổ báo mờ mịt bao la,
Muôn đời chẳng thấy ánh lòa núi vây.
Khổ báo như dại như ngây,
Ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm
Bốn ngàn tám vạn ngục phân,
Đêm ngày thống khổ muôn phần đớn đau
Khổ báo co ruột rút đầu,
Vót xương nạo tũy biết đâu nói cùng.
Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng,
Nhiều đời cha mẹ với cùng bà con,
Ngay thân mình lúc chẳng còn,
Cũng sa ngục đó oán hờn chứa chan.
Than ôi chẳng thể nghĩ bàn,
Muôn phần thống khổ vạn lần đau thương
Ngày nay sám hối mười phương,
Chí thành cầu khẩn, cúng dường chư Tôn
Nguyện cho khổ báo ngàn muôn
Tất cả tan biến tận nguồn gốc xưa

(Lạy 18 hồng danh chưPhật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Chiên Đàn Hương Phật
Nam Mô Tu Di Kiếp Phật
Nam Mô Thắng Trang Nghiêm Phật
Nam Mô Bảo Cáo Phật
Nam Mô Hương Tượng Phật
Nam Mô Vô Biên Thắng Phật
Nam Mô Bất Không Thuyết Danh Phật
Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Úy Vương Phật
Nam Mô Thường Đắc Tinh Tấn Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật
Nam Mô Dược Vương Phật
Nam Mô An Ổn Phật
Nam Mô Vô Biên Ý Hành Phật
Nam Mô Vô Biên Cảnh Giới Phật
Nam Mô Vô Biên Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Biên Nhãn Phật
Nam Mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật

Mục 3: Lời nguyện và lạy Phật về sự sám hối khổ báo địa ngục

Nguyện nhờ công đức chí thành
Ăn năn sám hối pháp lành hiện ra.
Khổ báo địa ngục hằng sa,
A Tỳ thành sắt thấy là tịnh thanh.
Ác đạo cũng chỉ là danh,
Kẹp cùm địa ngục biến thành an vui.
Núi đao, cây kiếm, vạc sôi,
Biến thành cam lộ, mát tươi sen hồng.
Đầu trâu mặt ngựa tàn hung,
Biến thành Bồ Tát đầy long từ bi.
Tội nhân ngục tốt thiết vi
Thảy đều thoát khổ tức thì an vui.
Phát tâm vô thượng đời đời,
Lâng lâng hạnh phúc cõi trời thiền na.
Con xin đảnh lễ Phật đà,
Qui y Tam Bảo Ta Bà mười phương.

(Mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Bảo Thắng Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Tiết 3: Sám Hối Khổ Báo Ba Ác Đạo khác

Mục 1: Lời nói đầu (Cảnh giác kẻ chỉ lo hiện tại mà không biết lo tương lai)

Sau khi đảnh lễ Phật rồi,
Con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn.
Trong Kinh Phật đã bảo ban:
Rằng trong cõi Dục, kẻ tham rất nhiều.
Đã tham thì muốn đủ điều
Càng tham thì cũng khổ nhiều vì tham.
Nếu người biết đủ chẳng ham,
Dù nằm trên đất lấy làm sướng vui.
Kẻ tham dù ở cung trời
Cũng không vừa ý suốt đời khổ đau.
Biết đâu đang đứng bờ cao
Bên lề vực thẳm, cửa vào cõi mê
Cửa ba ác đạo gớm ghê
Khi hơi thở dứt, vực kia sa liền.
Không gặp thiện hữu bảo khuyên
Nên làm phước đức như tiền chắt chiu,
Dành cho kiếp sống mai sau,
Thì ba đưòng dữ sa vào chẳng oan.
Tương lai chẳng biết lo toan
Thật là kẻ dại, rõ ràng thậm ngu.
Trong Kinh Phật chỉ đường tu,
Sinh ra chẳng có một xu đeo người.
Đến khi thân đã chết rồi,
Bao nhiêu của cải cả đời dựng xây
Cũng đành phủi sạch trắng tay
Một đồng cũng chẳng kiếp này mang theo
Cả đời khổ cực chắt chiu
Bỗng thành vô dụng của tiêu, danh tàn.
Bỗng thành đói rách cơ hàn,
Nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân
Phước đức chẳng thể cậy trông,
Lọt vào ác đạo khó hòng thoát ra.
Nay con quỳ trước Phật đà,
Nguyện đem tính mạng gửi tòa Như lai
Ba ngôi vô thượng trên đời
Chứng minh nguyện sám hối ngời lòng con.

ĐÃNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật, Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

Mục 2: Sám Hối Khổ Báo Súc Sinh

Nguyện xin sám hối trưóc tiên
Súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan.
Thác sinh cầm thú dã man,
Không có tri thức cam làm ngựa trâu.
Kéo cầy trả nợ thâm sâu,
Hoặc làm loài thú rút đầu, không chân
Làm mồi loài khác bắt ăn,
Hoặc mổ, hoặc xẻ, hoặc bầm, hoặc thui.
Hoặc làm loài có vẩy xuôi,
Để cho bọ rúc, sâu vòi rỉa thân.
Súc sinh khổ báo vô ngần,
Con xin tha thiết muôn phần ăn năn.

Mục 3: Sám Hối Khổ Báo Ngạ Quỷ

Khổ báo ngạ quỷ hành than
Trường kỳ đói khát muông phần khiếp kinh
Phẩn dơ, máu mủ, nước sình
Vục đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam.
Bụng to, cổ nhỏ như kim,
Chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên
Khổ báo vô lượng vô biên,
Của loài ngạ quỷ, con nguyền ăn năn.

Mục 4: Sám Hối Khổ Báo Quỷ Thần

Lại loài Thần Quỷ hung hăng,
Cũng là khổ báo quỷ thần Tu La
Kiêu căng, dua nịnh, điêu ngoa,
Ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình.
Gánh cát trấn bể lấp kênh,
Làm thần, ác quỷ đầu ghềnh, cuối khe.
Cưu bàn trà quỷ gớm ghê,
Cùng loài La Sát thần chê, quỷ gờm
Báo thân Thần Quỷ chẳng cam
Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa.
Nguyện xin chư Phật thượng thừa,
Cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan.

Mục 5 : Lời nguyện về sự sám hối của ba ác đạo

Nguyện nhờ sông đúc ăn năn
Sám hối khổ báo nghiệp phàm Súc sinh
Xé màn u tối vô minh
Tuệ giác soi sáng, nghiệp mình tự hay.
Bỏ thân ác đạo đạo đầy,
Tu hành thiện nghiệp mai nay nương nhờ
Nguyện nương công đức vô bờ,
Lìa thân Ngạ quỷ vật vờ cõi tham.
Đời đời thoát cảnh cơ hàn,
Mùi vị cam lộ chứa chan lòng trần.
Nguyện công sám hối dần dần,
Khổ báo Thần Quỷ cũng lần hồi tiêu.
Bỏ thân dua nịnh, tật, kiêu,
Bỏ thân thô lậu xa điều thị phi.
Nguyện đem phước đức tu trì,
Làm điều ích lợi khắp vì Nhân Thiên.
Nguyện rằng từ đây trở lên
Đến ngày đạo quả chu viên bồ đề.
Không còn khổ báo bốn bề,
Ngoại trừ ứng hiện thệ vì chúng sanh
Sẽ đem tâm nguyện chí thành,
Sẽ không nhàm chán, nghiệp lành mãi gieo

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật Phật
Nam Mô Tinh Tú Vương Phật
Nam Mô Hương Thượng Thắng Phật
Nam Mô Hư Không Thắng Phật
Nam Mô Diệu Thắng Phật
Nam Mô Phương Tác Phật
Nam Mô Diệu Di Lưu Phật
Nam Mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật
Nam Mô Kim Cang Kiên Phật
Nam Mô Cự Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Hỏa Tràng Phật
Nam Mô Trí Tích Phật
Nam Mô Hiền Vô Cấu Oai Đức Quang Phật
Nam Mô Xưng Lực Vương Phật
Nam Mô Công Đức Vương Quang Minh Phật
Nam Mô Kiến Trí Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật
Nam Mô Thành Tựu Thắng Phật

Tiết 4: Sám Hối Dư Báo Nhân Gian

Mục 1: Lời nói đầu (mọi sự trái ý đều là dư báo)

Sám hối ác đạo xong rồi
Con xin sám khổ luân hồi thặng dư.
Trời người trong cõi Diêm Phù
Đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề.
Cõi trời vẫn lắm đam mê,
Cõi trời vẫn lắm đam mê,
Cõi người còn phải ê chề báo dư.
Cho nên sinh mạng Diêm Phù
Cuộc đời bẩm thọ tính dù trăm năm,
Mấy ai sống tới tuổi trăm
Còn người yểu thọ số nhằm Hằng sa.
Huống hồ từ thuở sanh ra
Mang bao hình thái khổ chà tâm can.
Buồn phiền, sợ hãi, lo toan.
Có đâu phút chốc nghèo nàn rời tâm.
Khổ báo nung nấu âm thầm,
Là do thiện nghiệp quá tầm mong manh
Ác nghiệp nảy nở đua tranh
Làm cho kiếp sống chẳng thành tựu chi
Truy nguyên khổ báo cũng vì
Tàn dư tiền kiếp đến kỳ phát ra.
Hôm nay sám trước Phật đà
Nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa.
Bao nhiêu khổ báo còn thừa,
Cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân,
Đã gieo không biết bao lần,
Từ đời vô thỉ tập huân đến giờ.
Biển mê chẳng có bến bờ,
Luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chung.
Kiếp trời hay kiếp người cùng
Lãnh chia nghiệp quả không mong thoát nàn

Mục 2: Sám Hối Dư Báo Nhân Gian

Sám hối khổ cõi nhân gian
Họa thừa, oán cũ thân tàn tật đau.
Giác quan chẳng đủ như nhau,
Cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa.
Ba ác Tám nạn dây dưa,
Mạng sống ngắn ngủi, sớm trưa vô thường
Họ hang quyến thuộc vấn vương,
Sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau.
Oan gia khổ báo đối đầu,
Ghét yêu, sợ hãi, phải đâu do mình.
Khổ báo nước lửa đao binh,
Chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên
Xa quê, mồ mả tổ tiên
Nhiều phen lưu lạc nơi miền hoang vu.
Khổ báo lao ngục cầm tù,
Tai bay họa gửi, oán thù khảo tra.
Khổ báo miệng lưỡi gian ngoa,
Vu oan giá họa cửa nhà nát tan.
Khổ báo hoạn nạn mien man,
Dịch tả, sốt rét, phong hàn, liệt thân.
Khổ báo ác quỷ, phi nhân
Ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy
Khổ báo yêu mị thần kỳ
Sanh điều quái đản lâm ly hoang đường.
Mạng người như chỉ treo chuông,
Mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàn.
Hãi hùng thú dữ trên ngàn,
Sợ loài cá sấu dưới làn nước ăn.
Sám hối khổ báo tự đâm,
Tự treo, tự sát, tự trầm vực sâu.
Lửa dữ mà tự nhào đầu,
Cháy tiêu thân xác, chẳng cầu mà vương.
Sám hối khổ báo tai ương,
Không danh không phận sanh đường tiện ti
Y phục, thực phẩm chi li,
Chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng.
Làm gì cũng gặp nghiệp hung
Cản đường chắn lối chẳng dung việc nào
Đời này và các đời sau
Nghiệp dư quấy phá, kiếp nào mới tan.
Họa tai biến cố trái ngang,
Những điều ương ách muôn vàn khổ đau
Hôm nay đệ tử hồi đầu
Hướng về chư Phật, khẩn cầu giải oan.
Triệt tiêu tội chướng ách nàn,
Con xin sám hối, lệ tràn ăn năn.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Bảo Quang Phật
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật
Nam Mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật
Nam Mô Chúng Thượng Thủ Phật
Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam Mô Tràng Vương Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật
Nam Mô Phóng Quang Minh Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật
Nam Mô Thắng Vương Phật
Nam Mô Pháp Tràng Phật
Nam Mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật
Nam Mô Hải Tu Di Phật
Nam Mô Diệu Kiến Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bất Không Kiến Phật
Nam Mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật

Chương V : PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Tiết 1 : Tổng kết hồi hướng

Con vì ba nghiệp sáu căn
Đã xin sám hối mọi phần đã xong.
Bốn loài sáu neo lòng vòng
Bao nhiêu nghiep ác cũng mong tiêu dần
Công đức sám hối vô ngần
Cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dâng
Chúng sanh mọi loại khắp trần
Cùng nhau sám hối thân tâm an toàn

Tiết 2 : Phát Nguyện Đặc Biệt

Ba tai ách với tám nàn
Nguyện xin tất cả tiêu tan đời này.
Ăn mặc tất cả đủ đầy,
Chánh tín Tam Bảo chẳng ngày nào lơi.
Vô thường dù xảy đến nơi
Cũng không hối tiếc thân đời chút chi.
Cực Lạc Thế giới tức thì
Tìm về hầu hạ đức Di Đà Ngài.
Lại cầu trong kiếp vị lai,
Được nghe Di Lặc chỉ bày tiến tu
Nguyện cùng bạn hữu đồng tu,
Sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm.
Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm.
Hộ trì Tam Bảo, tâm thần sáng trong.
Đời đời kiếp kiếp một giòng
Hoá sanh tự tại trong long hoa sen.
Vui nhờ cơm áo tư nhiên,
Tâm tư an ồn chẳng phiền chẳng lo.
Nguyện không phân biệt nhỏ to.
Nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài
Một tâm bình đảng cứu đời
Không hề phân biệt ta, người, oán, thân
Đời đời kiếp kiếp được gần
Mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi
Chế ngự ma oán, cuồng si,
Được cùng Bồ Tát đề huề sống chung.
Bồ đề kiên cố không cùng
Tuyên dương Phật pháp vang lừng thế gian.
Đại thừa rạng rỡ Đạo vàng,
Phân thân vô số cứu nàn chúng sanh.
Muôn loài xa lánh vô minh,
Tâm không thoái chuyển đăng trình Linh Sơn.

Tiết 3 : Phát Nguyện Đồng Nhất

Xưa kia chư Phật đã từng
Cùng chư Bồ Tát thành tâm thề nguyền
Nguyện tu phước trí vô biên
Rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh
Nay con cũng nguyện tu hành,
Trau dồi phước trí, viên thành Đạo sâu.
Cũng xin hồi hướng phước mầu
Nguyện vì lợi lạc mong cầu chúng sinh
Tiến tu Phật quả sớm thành
Chúng sinh ân hưởng “nước lành từ bi”
Không gian dẫu tận hề chi,
Chúng sinh dầu hết từ bi chẳng mòn.
Hạnh nghiệp dẫu hết sắt son
Phiền não đẫu hết, hãy còn Phật tâm.
Thiết tha thệ nguyện thâm trầm,
Quyết tu phước trí, mê lầm triệt tiêu.
Công đức hồi hướng cao siêu,
Nguyện xin kiêncố sánh nhiều Hằng sa
Một lời thệ nguyện phát ra,
Không bao giờ tận, phá ba ngục tù.
Mong sao chí cả vững tu
Chư Phật, Bồ Tát viên chu tác thành.
Mười phương Tam Bảo cứng minh
Từ Bi nạp thọ tâm thành của Con.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Phân biệt Tu Hành Phật
Nam Mô Vô Biên Quang Minh Phật
Nam Mô Thiện Nhãn Phật
Nam Mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật
Nam Mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật
Nam Mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật
Nam Mô Vô Lượng Chiếu Phật
Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Lượng Minh Phật
Nam Mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật
Nam Mô Vô Lượng Tự Tại Phật
Nam Mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật
Nam Mô Phổ Cái Phật
Nam Mô Cái Hành Phật
Nam Mô Bảo Cái Phật
Nam Mô Tinh Tú Vương Phật
Nam Mô Thiện Tinh Tú PhậtAdd Comment