Primary Menu
Secondary Menu

[mp3+text] Kinh Thủy Sám Pháp – Quyển trung – thầy Trí Thoát tụng

Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe biết, chuyên trì tụng.
Nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Khởi đầu vận dụng khai kinh
Đạo tràng sám hối Nước lành từ bi
Ba đời chư Phật chứng tri
Con đem tính mạng quy y Phật đà.

(Từ đây mổi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam Mô Thi Khí Phật
Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam Mô Ca Diếp Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật

PHÁP SÁM HỐI CỦA SÁM THI NƯỚC TỪ BI
(Cuốn Trung)

Tiết 11 : Lạy Phật và Lập Lại Tâm Tư Để Sám Hối

Cúi đầu đảnh lễ mười phương
Chư Phật, Hiền Thánh xót thương muôn loài
Chỉ bầy phương pháp tuyệt vời
Nước lành rửa sạch ba đời nghiệp oan.
Nay con hối hận khóc than
Xin đem tính mạng trước đàn quy y.

(Mỗi hồng danh, lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Bảo Thắng Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Giờ đây đảnh lễ Phật rồi
Con xin bầy tỏ những lời ăn năn
Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn
Thân tâm thanh tịnh băn khoăn tiêu trừ
Không còn vọng tưởng mộng mơ
Không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh.
Trong giờ ác diệt thiện sinh
Chú tâm quán sát tiến trình căn nguyên
Một là quán sát nhân duyên
Tội do ngu dốt vô biên mà thành
Tâm tư vốn chẳng hiền lành
Bởi không kiên cố thực hành đạo sâu
Oan khiên nghiệp chướng ngập đầu
Tự mình như cá cắn câu tham mồi,
Như tầm kéo kén tưởng chơi
Tự mình giam hãm cuộc đời tự do
Thiêu thân nhào tới lửa lò
Tự thiên tự đốt thành tro hoang tàn
Vì vô minh mới nghênh ngang
Lìa xa bạn tốt không màng lời hay
Phật và Bồ Tát chỉ bày
Cũng không nhìn thấy đường ngay mà vào
Hai xe, nhân quà luân lưu
Ba đời báo ứng gây nhiều gian nan
Gieo Nhân hái Quả nào oan ?
Đắm chìm biển khổ miên man vô bờ
Dù cho tay kiếm tay cờ
Dù cho oanh liệt ngôi Vua lẫy lừng
Cũng trong khoảnh khắc vô chừng
Hết đời cũng đọa ba từng dữ kia.
Dù cho phước báu ê hề
Ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn
Bốn Không Định cũng hao mòn
Phước kia hưởng hết lại hoàn súc sanh
Làm than trùng bọ hôi tanh
Đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi
Vậy mà vẫn cứ biếng lười
Vẫn không biết sám ba đời nghiệp oan
Khác gì nước ngập hố hang
Mà ôm đá nặng kiếm đàng thoát thân

Ba là quán sát bản thân
Mặc dầu tánh giác chánh nhân sẵn rồi
Nhưng vì mê muội nhiều đời
Ái ân chẳng chịt như trời đầy sao
Menh mông chẳng biết phương nào
Phát sanh tuệ giác tìm vào chân như
Triệt tiêu ba kẻ nội thù
Ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng
Khi xưa Phật chí đại hung
Quyết tâm khổ hạnh dứt dòng tử sinh
Luân hồi hư huyễn vô hình
Trở về bản giác chuyển vành pháp luân

Bốn là quán sát Phật than
Bất sanh bất diệt trong ngần lư ly
Việt siêu Tứ cú Bách phi
An nhiên, vạn đức, từ bi không ngằn
Vào đời tiếp độ phàm nhân
Tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên
Quán xong bốn thứ căn nguyên
Thật là phương pháp Thánh Hiền hằng tu
Loại trừ chướng ngại ngục tù
Vượt dòng sinh tử, vân du cõi thường
Con xin sám hối mười phương
Chí thành cung kính cúng dường chư Tôn

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Bảo-Quang-Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật
Nam Mô Bảo-Hỏa Vi Nhiễu Phật
Nam Mô Bảo-Thiên Phật
Nam Mô Bảo-Thắng Phật
Nam Mô Bảo-Cao Phật
Nam Mô Bảo-Kien Phật
Nam Mô Bảo-Ba-Đầu-Ma Phật
Nam Mô Bảo-Niệm Phật
Nam Mô Bảo-Lực Phật
Nam Mô Bảo-Sơn Phật
Nam Mô Bảo-Viêm Phật
Nam Mô Bảo-Viêm-Vi-Nhiễu Phật
Nam Mô Bảo-Chiếu Phật
Nam Mô Phóng-Chiếu Phật
Nam Mô Điệt-Công-Hoa Phật
Nam Mô Diệu-Thuyết Phật
Nam Mô Nguyệt-Thuyết Phật
Nam Mô Kim-Cang Thuyết Phật

Tiết 12: Sám Hối Sự Chướng Ngại của Phiền Não

Từ vô thỉ đến hôm nay
Chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng
Lấp che thiện tánh, tuệ căn
Không cho thấy Phật ân cần sót thương
Không cho nghe Pháp chân thường
Không gặp thiện hữu, Thánh tăng hộ trì
Không cho giải hết ba thì
Nghiệp oan bức bách, biết gì nữa đâu!
Đường ngay, nẻo sang, pháp mầu
Như mù chẳng biết nông sâu mà dò.
Trách trời, oán đất quanh co
Biết đâu phiền não cũng do tại mình.
Thần thong chẳng thấy hiển linh
Nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn.
Thiền, Tịnh tu chẳng nên hồn
Quán nhân duyên lại dập dồn chướng duyên
Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên
Bốn công da hạnh chướng phiền chẳng xong
Từ, Bi Hỷ, Xả cũng không
Văn, Tư, Tu cũng chẳng công cán gì
Mong gì Tam Quán vô vi
Mong gì giác ngộ liễu tri đạo mầu.
Thiền Tứ Niệm Xứ càng rầu,
Năm căn năm lực có đâu mà hành
Bốn thứ Thần Túc chẳng thành
Ba bảy phẩm đạo cũng đành dể duôi.
Cũng vì phiền não mà thôi
Tam Minh tứ Trí muôn đời chẳng thong
Vô ngại bốn đạo long vòng
Sáu Ba La Mật khó lòng thực thi
Tứ Nhiếp Pháp chẳng biết gì
Đại Thừa bốn thệ ngu si chẳng tường
Mười minh Mười hạnh ương ương
Mười hướng Mười nguyện biết đường nào tu
Tuệ giác, tri kiến như mù
Bồ Tát mười địa nghìn thu chẳng tròn.
Não phiền chồng chất nhu non
Tâm nào tĩnh lặng đạng tròn quả tu
Não phiền chướng ngại công phu
Con xin sám hối thân dù kéo hon
Sông có cạn, núi có mòn
Cũng xin tha thiết long son không sờn
Hướng về chư Phật, chư Tôn
Khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong.
Một mai đạo quả đạt xong,
Nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Bảo-Thuyết Phật
Nam Mô Bảo-Trượng Phật
Nam Mô Vô-Lượng Bảo-Trượng Phật
Nam Mô Vố-Cấu Trượng Phật
Nam Mô Vô-Biên Trượng Phật
Nam Mô Pháp-Trượng Phật
Nam Mô Bảo-Cái Phật
Nam Mô Quân Bảo-Cái Phật
Nam Mô Ma-Ni Cái Phật
Nam Mô Kim-Cái Phật
Nam Mô Phấn-Tấn Vương Phật
Nam Mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vượng Phật
Nam Mô Tăng Thượng Dõng-Mãnh Phật
Nam Mô Dõng-Thí Phật
Nam Mô Trí Thí Phật
Nam Mô Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Nhiên Đăng Hỏa Phật
Nam Mô Thanh Tịnh Nhiên Đăng Phật

Tiết 13: Lời Nguyện và Lạy Phật về Sự Sám Hối Trên

Cúi đầu kính lạy Thế Tôn
Nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong
Ăn năn với cả tấm long
Mong ơn chư Phật cảm thong hộ trì
Nhờ công sám Nước Từ Bi
Mà ba Nghiệp chướng ba thì được tiêu
Từ nay tự tại phiêu diêu
Thọ sanh tùy ý theo điều ước mong
Chằng do ác nghiệp xoay vòng
Tịnh thanh cõi Phật hòa đồng chúng sinh
Tiến sâu cảnh giới tịnh minh
Tứ Thiền thấu triệt, u minh chẳng lầm
Giảng Kinh xuất tự thâm tâm
Lời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca
Não phiền của cõi Ta Bà
Vô minh vi tế cũng đà tirệt tiêu
Huệ như mặt nhận trên cao
Rọi soi các cõi, cõi nào cũng thông
Mười phương Thế Giới đại đồng
Ung dung du hí thần thông tuyệt vời
Nay con phát nguyện đời đời
Cúi đầu lạy Phật ba thời chứng minh.

(Mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Bảo Thắng Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Chương III: SÁM HỐI ÁC NGHIỆP

Tiết 1: Giải tỏa Nghi Hoặc Bằng Cách Phân Loại về Nghiệp

Cúi dầu đảnh lễ mười phương
Chư Phật, Bồ Tát tưởng thương bao lần
Chứng tri con đã ăn năn
Sám Phiền Não Chướng vết hằn nội tâm
Bao ác nghiệp cũng âm thầm
Gây nhiều chướng ngại, gieo mầm khổ đau
Con xin tha thiết khẩn cầu
Sám hối Nghiệp chướng đê đầu trình lên
Nghiệp là quả báo nhân duyên
Như là trang sức tự nhiên của đời
Nghiệp là mầm mống luân hồi
Thác sinh sáu cõi là nơi Nghiệp hành
Nghiệp báo ứng rất vô tình
Nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân.
Nghiệp là quả, nghiệp là nhân
Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai
Thẩm thâu về nghiệp mấy ai ?
Ngoại trừ Phật trí, vượt ngoài thế gian
Mênh mông chẳng thể nghĩ bàn
Phàm phu trí thiển há toan nghi ngờ.
Lý sâu nghiệp báo mù mờ
Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi.
Thấy nghe nông cạn trong đời
Người hiền sao chịu bao thời đắng cay,
Người ác lại có đủ đầy
Nhà cao cửa rộng, thợ thầy ch56t sân.
Thấy đời thiện ác bất phân
Cần chi tích đức tu nhân để phòng
Mê lầm nghiệp báo chẳng thong
Rằng Nhân Quả ứng ba dòng thời gian
Trong kinh Phật dạy rõ rang
Hiện, Sinh, Hậu báo ba đàng nghiệp đưa
Hiện báo là quả bây giờ
Ngay đời này thọ, chẳng chờ kiếp sau
Sinh báo thì quả hơi lâu
Đời này Thiện Ác, đời sau hưởng đền.
Hậu báo lại ứng triền mien
Từ thời quá khứ qua miền vị lai.
Cho nên đừng kể thấy ai
Hiền lành ma phải một đời khổ đau.
Hiểu rằng Sinh báo từ đâu
Hoặc do Hậu báo trước sau cũng đền.
Chớ nhìn kẻ ác gặp hên
Mà long tưởng chẳng ưu phiền trong tâm.
Sinh báo, Hậu báo chằng lầm
Là do tội phưóc sưu tầm kiếp xưa.
Phải nên tin chắc đừng ngờ,
Làm lành được phước mong nhờ mai sau.
Ác thời phước giảm tội sâu
Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên
Tu hành mà nghiệp báo lên
Dễ gì thành tựu chu viên mọi bề.
Nên cùng trí thức cận kề
Cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần
Được cùng Thiện hữu cận thân
Con đưòng đạt đạo mười phần thuận xuôi
Nay con sám hối Nghiệp rồi
Cầu xin chư Phật xét soi lòng thành.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Công Đức Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Phước Đức Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Bảo Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Đại Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Vô Biên Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Bảo Hỏa Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Phổ Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Nhật Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Vân Thinh Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Đại Hải Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Thế Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Chiếu Chư Thú Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Phá Chư Ám Nhiên Đăng Phật

Tiết 2: Sám Hối Tổng Quát về Ác Nghiệp

Nay Con quỳ tại Phật tiền
Dập đầu lạy Phật, Thánh Hiền, chư Tăng
Một lòng tha thiết thưa rằng:
Kể từ vô thỉ đã hằng gây ra
Tội nhiều như cát bao la
Trải dài như bãi Hằng hà đôi bên.
Vậy mà chẳng biết căn nguyên
Do đâu Nghiệp tới mà nên nỗi này.
Hoặc làm năm tội sâu dày
Nghiệp vào Vô Gián ngục ngày nào ra
Nhất Xiển Đè tội Hằng sa,
Nghiệp do ý ác, bạn tà đua theo.
Khinh chê lời Phật bêu riêu
Phá rối Tam Bảo, triệt tiêu Đại Thừa.
Chẳng tin tội, phước làm bừa,
Bất hiếu cha mẹ, chẳng ưa lời Thầy.
Bạn lành chỉ bảo đường ngay,
Bĩu môi chu mỏ, ngõ lầy bước chân.
Mười thiện Năm giới chẳng tuân
Phạm điều dâm dục, chẳng phân chánh tà
Giới điều Phật tử tại gia
Hạnh tu Bồ Tát, hoặc là luật nghi,
Của hàng hiền chúng Tăng Ni
Cố tình phá rối, không chi chẳng làm.
Kể ra khôn xiết lỗi lầm
Con nay sám hối ăn năn tận cùng.
Nghiệp sai đã tạo trùng trùng
Hướng về chư Phật trải lòng sắt son :
Giúp con ác Nghiệp tiêu mòn,
Giúp con sám hối cho tròn đường tu

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Đăng Phật
Nam Mô Đế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật
Nam Mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật
Nam Mô Cu Tô Ma Kiến Phật
Nam Mô Kim Sơn Phật
Nam Mô Sư Tử Đức Phật
Nam Mô Bất Tán Phật
Nam Mô Tán Hoa Phật
Nam Mô Bất Tán Hoa Phật
Nam Mô Phóng Quang Minh Phật
Nam Mô Thiên Quang Minh Phật
Nam Mô Lục Thập Quang Minh Phật
Nam Mô Quan Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật
Nam Mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Biên Quang Minh Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Quang Minh Phật
Nam Mô Phước Đức Quang Minh Phật

Tiết 3: Lời Nguyện về Sám Hối trên

Con nay đã sám tội rồi
Nguyện nhờ công đức của lời sám kia
Vô minh, phiền não nhất tề
Đồng thời tiêu diệt, Nghiệp kia cũng tàn
Phước sanh, Tuệ giác phát quang
Đời đời nương Phật dự hàng thiện nhân
KHông xâm ngũ nghịch tội thâm,
Diệt trừ ngu tối của thân Xiển Đề.
Từ nay xa lánh nẻo mê
Mong ngày ngồi được Bồ Đề Liên Hoa.
Thề không tái phạm Nghiệp ma
Thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai.
Oai nghi, Giới luật chẳng sai,
Sáu ba La Mật chẳng nài khó khăn
Bốn Tâm Vô Lượng trưởng tăng,
Mười thứ Trí lực trang hoàng hạnh cao
Đại Bi ba niệm chẳng nao,
Bốn niệm vô úy tìm vào biển Không
Thường lạc, diệu trí đều thông
Tám tự tại Ngã cũng đồng Nhu Lai.
Băm hai tướng tốt của Ngài
Tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần
Nguyện nhờ sám hối ăn năn,
Vô lượng công đức sánh bằng đại dương
Phật, Bồ Tát khắp mười phương
Chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non.
Từ bi gia hộ cho con
Quy y Tam Bảo, chẳng mòn đức tin.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Trí Quang Minh Phật
Nam Mô Nguyệt Quang Minh Phật
Nam Mô Nhật Quang Minh Phật
Nam Mô Vô Ngại Quang Minh Phật
Nam Mô Phấn Tấn Cung Kính Phật
Nam Mô Vô Tỷ Phật
Nam Mô Công Đức Xưng Phật
Nam Mô Bảo Xưng Phật
Nam Mô Vô Cấu Xưng Phật
Nam Mô Vô Cấu Đức Phật
Nam Mô Kiên Đức Phật
Nam Mô Vô Ưu Đức Phật
Nam Mô Dõng Mãnh Đức Phật
Nam Mô Hoa Đức Phật
Nam Mô Hoan Hỷ Đức Phật
Nam Mô Long Đức Phật
Nam Mô Công Đức Hải Phật
Nam Mô Tịnh Đức Phật

Tiết 4: Sám Hối Riên Biệt về Ác Nghiệp

Mục Một: Sám Hối Ba Ác Nghiệp của Thân

Đoạn 1: Sám Hối Nghiệp Sát Sinh

Thứ Nhất: Lời nói đầu
(Lý do sám hối sát sinh và khổ báo của ác nghiệp này)

Nội trong ba nghiệp của Thân
Sát sanh thứ nhất, muôn phần khổ lao.
Chúng sanh nào nấy như nhau,
Đều ham sự sống, đớn đau ai màng.
Xét từ vô thỉ kiếp mang
Chúng sanh đều có họ hang với nhau,
Mẹ cha, anh chị, rể dâu
Chĩ vì Nghiệp lực đối thọ sanh,
Mà mang vạn trạng thiên hình,
Luân hồi sáu nẻo, tái sanh dương trần.
U mê nào biết xa gần,
Họ hàng chẳng nhận, bang lân cũng lờ.
Mặc tình nhai nuốt chặt cưa
Mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên.
Trong kinh Phật vẫn thường khuyên
Nuốt nhai thịt cá, tưởng nghiền thịt con.
Nếu vì chút lợi áo cơm,
Lưới bẫy bắt vật, nghiệp dồn nặng sâu
Sát sanh, tội ác đứng đầu
Giết ăn hồ dễ khẩn cầu thứ tha.
Từ sanh vào cõi Ta Bà.
Chúng con chưa gặp ai là thiện nhân,
Xót thương chỉ bảo khuyên răn,
Sát sanh hại mạng là nhân A Tỳ.
Nên vì lợi lộc ngu si
Mà gieo Nhgiệp ác cũng vì miếng ăn.
Sau này rời bỏ báo thân
Sa vào địa ngục trả dần tội xưa.
Chịu bao thống khổ cho vừa
Đầu trâu, mặt ngựa xẻ cưa thân hình,
Hoặc là đâm chém tanh bành,
Hoặc moi móc ruột mới đành ác kia
Trả xong nợ chốn Âm Ty,
Trở về dương thé lại tùy Nghiệp mang.
Gá thân làm giống sài lang,
Cọp beo rắn rết chui hang núi rừng;
Hoặc làm chuột bọ côn trùng
Hút máu hút mủ, rúc thùng phẩn dơ;
Hoặc làm gà, chó, heo tơ
Cho người xẻ thịt chặt cưa nấu xào.
Thật là khủng khiếp biết bao,
Khổ báo như vậy, lẽ nào dể duôi.
Nếu may trở lại làm người,
Cũng mang bệnh hoạn, tuổi đời chẳng lâu
Chí thành Con lại khẩn cầu
Sám hối Nghiệp ác, đê đầu ăn năn.
Xin chư Phật, Thánh Hiền Tăng
Chủ lòng thương xót mà hằng gia ơn

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hòng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tịnh Thiên Phật
Nam Mô Cúng Dường Phật
Nam Mô Tịnh Thinh Phật
Nam Mô Tịnh Diệu Thinh Phật
Nam Mô Xuất Tịnh Thinh Phật
Nam Mô Phổ Trí Luân Quang Thinh Phật
Nam Mô Đại Thinh Phật
Nam Mô Vạn Thắng Thinh Phật
Nam Mô An Ổn Thinh Phật
Nam Mô Lạc Thinh Phật
Nam Mô Diệu Cổ Thinh Phật
Nam Mô Thiên Thinh Phật
Nam Mô Nguyệt Thinh Phật
Nam Mô Nhật Thinh Phật
Nam Mô Sư Tử Thinh Phật
Nam Mô Ba Đầu Ma Thinh Phật
Nam Mô Phước Đức Thinh Phật
Nam Mô Kim Cang Thinh Phật

Thứ Hai: Nguyên Nhân và Phương Tiện của Ác Nghiệp Sát Sinh

Kể từ vô thỉ, chúng con
Tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm
Hoặc tham, hoặc ghét, hoạc sân
Hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy;
Trong lòng chẳng chút từ bi
Thẳng tay sát hại cách chi cũng làm.
Thề nguyền, bùa chú Lỗ Ban
Ếm cho đến mạt đến tàn chưa thôi

Thứ Ba: Sám Hối Nghiệp Sát Sanh

Ao hồ phá phách mà chơi
Đốn rừng, săn bắn, lưới chài, chó săn
Đặt cũi, gài máy, đào hầm,
Cung tên, nỏ đạn, giết mầm sống vui.
Cá dưới nước, chim trên trời,
Lưới giăng, bẫy xập không nơi thoát đào
Hoặc nuôi gà, vịt, dê, heo,
Để dành làm thịt nuông chiều miệng tham
Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn
Vặt lông, cắt tiết làm hàng bán buôn.
Chúng chưa tắt tiếng kêu thương
Thân, đầu, mai, vẩy, thịt sương rã rời.
Oán than thấu đến tận trời,
Đớn đau thảm khốc trút loài súc sanh.
Chỉ vì ba tấc lưỡi tanh
Mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời.
Ngày nay con sám nguyện rồi,
Từ nay việc dữ tức thời lánh xa.
Lại còn binh biến can qua,
Tranh giành biên giới cố mà giết nahu,
Đạn bom phá xóm nổ cầu
Đích thân tàn sát hoặc thâu người làm;
Hoặc nghe giết chóc mừng ham,
Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung
Nghề đao phủ thủ lạnh lung,
Chặt đầu, lóc thịt người dưng chẳnh màng
Nghề đồ tể cũng bạo tàn,
Phanh Thây loài vật,dung nhan chằng sờn
Bán buôn khí giới, đao gươm
Đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê.
Bít hang, phá tổ, cán xe
Nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương.
Làm bao ác nghiệp phi thường.
Nay Con sám hối mười phương một long
Cũng từ vô thỉ kiếp trung
Phá thai, giết trứng, độc trùng hại nhau
Khẩn hoang, trồng chĩa, vét ao,
Tháo kên, diet muỗi, ngăn rào lối ra
Gậy roi, gong khóa khảo tra
Nằm, ngồi, đi, đứng bụng đà ghét nhau.
Nói thì như thể lách lau.
Nay con sám hối khẩn cầu chư Tôn
Vì chưng ngu muội ép dồn
Mà con cố phạm không còn thiếu chi
Xin nhờ lượng Thánh từ bi
Chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tự Tại Thinh Phật
Nam Mô Tuệ Thinh Phật
Nam Mô Diệu Thinh Phật
Nam Mô Tuyển Trạch Thinh Phật
Nam Mô Cam Lồ Thinh Phật
Nam Mô Tịnh Tràng Phật
Nam Mô Kim Cang Tràng Phật
Nam Mô Pháp Tràng Phật
Nam Mô Trụ Trì Pháp Phật
Nam Mô Lạc Pháp Phật
Nam Mô Đàm Vô Kiệt Phật
Nam Mô Hộ Pháp Phật
Nam Mô Pháp Phấn Tấn Phật
Nam Mô Pháp Giới Hoa Phật
Nam Mô Hộ Pháp Nhãn Phật
Nam Mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật
Nam Mô Pháp Tự Tại Phật
Nam Mô Nhân Tự Tại Phật

Thứ Tư: Lời Nguyện và Lạy Phật về Sự Sám Hối Trên

Nguyện nhờ công đức chí thành
Sám hối mà được than hình Kim Cang
Sóng lâ vô lượng tuổi vàng
Không còn vướng mắc vào đàng tật, sân.
Không còn tư tưởng hại nhân
Tâm từ bi cũng bội phần thăng hoa.
Thương người như thể con ta,
Thấy ai nguy chẳng nề hà tính toan
Giúp cho tới chỗ an toàn
Còn đem Chánh pháp luận bàn độ nhân
Người người đều cảm Phật ân
Không còn sợ hãi mười phần mừng vui.
Quy Y hết thẩy Phật rồi,
Con đem tính mạng gởi nơi Phật đà.

(Mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Bảo Thắng Phật
Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
Nam Mô Sư Tử Hống Phật
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Đoạn 2: Sám Hối Ác Nghiệp Trộm Cướp

Thứ nhất: Lời nói đầu (Định nghĩa trộm cướp và khổ báo của ác nghiệp này.)

Cúi đầu đảnh lễ chư Tôn
Con xin sám hối tội còn ác tâm
Trộm cướp: ác nghiệp của Thân
Nếu không sám hối thập phần khổ đau
Trong Kinh đã dạy như sau:
Vật kia có chủ, mặc dầu nhỏ nhen,
Cọng rau, nọn cỏ, cây kim,
Không cho chẳng được mưu tìm đoạt sang
Huống chi lén lấy, trộm càn,
Chỉ vì lợi nhỏ, nghiệp oan ngập đầu.
Chịu nhiều khổ báo rất sâu,
Sa vào địa ngục muôn mầu hãi kinh.
Chịu bao thống khổ gia hình,
Hoặc tìm nẻo dữ súc sinh mà vào,
Lạc đà, lừa ngựa, bò trâu;
Đem thân vác nặng cúi đầu trả oan.
Làm người cũng chẳng an toàn,
Làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa.
Trộm cướp khổ báo chẳng vừa.
Nay Con sám hối xin chừa lòng tham

Thứ hai: Sám Hối Ác Nghiệp Trộm Cướp

Nay xin sám tội đã làm:
Kể từ vô thỉ lòng tham ngập trời;
Bạc vàng tài sản của người,
Hoặc dùng sức mạnh, dựa hơi công quyền
Nói lời xuôi ngược đảo điên
Công tư chiếm đoạt lợi riêng cho mình.
Hoặc vì hối lộ gia hình,
Bẻ ngay thành vạy cố tình hại nhau
Hoặc làm quan lại đứng đầu
Dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô
Của công quản lý hồ đồ
Chia bai cắt xén lợi to về mình.
Thuế nông, thuế mại không trình
Qua đò, vượt ải cố tình đi không
Nay Con phát lộ cầu mong
Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu.
Lại từ bao kiếp xưa lâu
Đồ dùng Tam Bảo cũng cầu đoạt tranh,
Nhang đèn, pháp khí, tượng Kinh
Cùng đồ ẩm thực để dành nuôi Tăng,
Áo quần thiện tín cúng dường
Cũng tình trộm cắp làm gương thấp hèn
Rau dưa, củi đuốc, dầu đèn,
Lụa tơ, phan lọng, cất riêng để sài
Quả hoa thiện tín cúng bày
Ỷ quyền thao túng lấy sài tự nhiên
Nay con sám hối tội khiên
Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền chứng tri

Kể từ vô thỉ mà ghi
Tội con chồng chất cũng vì tánh tham.
Của Thầy của Bạn cũng ham,
Cũng vì lợi lộc mà cam dối lừa.
Xóm giềng thân cận chẳng ưa
Rời rào, xê vách chiếm bừa đất đai.
Của người sang đoạt công khai,
Của công bòn rút mà sài việc riêng.
Con xin chư Phật Thánh Hiền
Chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ.
Kể từ vô thỉ đến giờ,
Đánh thành, phá nước, đào mồ lương dân
Ép người bán đợ thân nhân,
Ép cho xảy nghé tan đàn mới cam.
Tội tình vu cáo cầm giam,
Gây nên oan trái Bắc Nam chia lìa.
Tạo bao thảm cảnh não nề
Nay xin sám hối trăm bề ăn năn.
Kể từ vô lượng thời gian,
Lãnh giao thương mãi, lập hang bán buôn
Bán thì cân nhẹ, đấu non,
Buôn thì nài ép chẳng còn nương tay.
Cắt đo thước tấc ngắn dài,
Đổi hang tốt xấu, ra tài con buôn
Tìm cầu chút lợi cỏn con.
Chẳng nề gian xảo, núi non nào tày
Dâng lời thệ nguyện hôm nay
Ăn năn sám hối, Phật Thầy chứng minh

Kể từ vô lượng kiếp sanh
Xoi tường, khoét vách, nổi sanh cường đồ
Chẳng chê cướp giật, đổ hồ,
Trong thì lấn lướt, ngoài hô lý tình.
Mượn trò bói toán, tướng tinh,
Dối gian miễn lợi cho mình mà thôi.
Ác kia nói chẳng đủ lời.
Nay con sám hối, nương nơi Phật đà
Cầu cho ác nghiệp được tha
Chư Tôn, Hiền Thánh thương mà chứng minh.
Tội kia con đã chí thành
Ăn năn sám hối, tội tình hoàn không.

Thú ba: Lời Nguyện về sự Sám Hối trên

Nhờ công đức sám hết lòng
Được ngọc Như Ý hanh thông đời đời.
Ngọc châu mưa xuống tự trời,
Y Phục, thực phẩm, muốn thời có ngay.
Không còn ý tưởng trộm vay.
Người người đều biết đủ đầy chằng tham
Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can,
Lại ưa bố thí rải ban phước lành
Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành
Thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Công Đức Tự Tại Phật
Nam Mô Thinh Tự Tại Phật
Nam Mô Thế Tự Tại Phật
Nam Mô Quán Thế Tự Tại Phật
Nam Mô Vô Lượng Tự Tại Phật
Nam Mô Ý Trụ Trì Phật
Nam Mô Địa Trụ Trì Phật
Nam Mô Ni Di Trụ Trì Phật
Nam Mô Khí Trụ Trì Phật
Nam Mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật
Nam Mô Sắc Thắng Phật
Nam Mô Chuyển Phát Khởi Phật
Nam Mô Nhất Thiết Quan Hình Thị Phật
Nam Mô Phát Nhất Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật
Nam Mô Phát Thiện Hộ Phật
Nam Mô Thiện Tư Duy Phật
Nam Mô Thiện Hỷ Phật

Đoạn 3: Sám Hối Ác Nghiệp Dâm Dục

Thứ nhất: Lời nói đầu (Nỗi khổ của ái dục và khổ báo của ác nghiệp dâm dục)

Ái dục: Thân Nghiệp thứ ba
Gốc nguồn vô tận Ta Bà thọ sinh
Theo lời Phật dạy trong Kinh
Ái đem vạn trạng thiên hình ngu si
Ngục tù chướng ngại u mê
Luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân
Cuộc đời sống tựa mây vần
Đống xương vô định mấy lần Tu Di.
Khóc than nước mắt dầm dề,
Nếu đem tích chứa suối khe nào bằng.
Vướng vòng ái dục ví bằng
Biển mê sinh tử xích thằng rối ren.
Địa ngục thống khổ mấy phen
Cùng loài quỷ đói tiếng rền khóc than,
Súc sinh quả báo thân cam
Bồ câu, chim sẻ tánh ham dâm tà.
Nếu sanh trong cõi người ta,
Vợ con bất chính, đạo nhà chẳng vui.
Bao nhiêu khổ báo chôn vùi,
Do nhân ái dục khiến đời khổ đau.
Phật tiền tha thiết khẩn cầu,
Ăn năn sám hối tật sâu phát lồ.

Thứ hai : Sám Hối Ác Nghiệp Dâm Dục

Kể từ v6 thỉ đến giờ
Luân thường chẳng giữ tương tư vợ người
Mưu sâu dụ dỗ đoạt chơi,
Xâm phạm trinh tiết, phá đời gái ngoan.
Tỳ Kheo Ni cũng tính toan,
Làm nhơ phạm hạnh hoang đàng đẫy đưa.
Ỷ quyền cưỡng bức gạt lừa
Khiến ngườitan tác cũng chưa thỏa lòng
Trăng hoa mèo mả gà đồng,
Chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài.
Nay Con đã hiểu chuyện đời
Chí thành sám hối sáu thời ăn năn.

Thứ ba: Lời Nguyện về Sự Sám Hối Trên

Nhờ công sám hối não phiền
Ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ
Sanh ra chẳng tự cửa nhơ
Tấm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh.
Thập phần tướng tốt quang minh,
Thông minh dĩnh ngộ tinh anh tuyệt trần
Xa lìa dục vọng ái ân,
Biết đời hư ảo, hồng trần thoát ly.
Trong mơ cũng chẳng xuy vi,
Như như bất động, tu trì chánh nhân.
Nay đem tính mạng tâm thần
Quy y đảnh lễ pháp thân Phật đà

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Thiện Xứ Phật
Nam Mô Phổ Thiền Phật
Nam Mô Cam Lộ Công Đức Phật
Nam Mô Thiện Nhãn Phật
Nam Mô Sư Tử Tiên Phật
Nam Mô Phật Nhãn Phật
Nam Mô Hiệp Tụ Phật
Nam Mô Tật Trí Dũng Phật
Nam Mô Thiện Trụ Phật
Nam Mô Thật Hành Phật
Nam Mô Sư Tử Thủ Phật
Nam Mô Hải Mãn Phật
Nam Mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật
Nam Mô Thiện Tư Duy Phật
Nam Mô Xưng Vương Phật
Nam Mô Trụ Trì Phật
Nam Mô Thiện Dạ Ma Phật
Nam Mô Thiện Hành Phật

Mục 2: Sám Hối Bốn Ác Nghiệp Của Miệng

Đoạn 1: Khổ Báo Ác Nghiệp của Miệng

Cúi đầu kính lễ Như Lai
Con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm
Ác miệng bốn thứ bao gồm:
Nói lời thô ác, om sòm dệt thêu,
Tâng công nói lưỡi hai chiều,
Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian
Lời Kinh giáo huấn rõ ràng:
Đó là nhân Địa Ngục đàng đọa sa.
Cùng loài Ngạ quỷ, ác ma
Chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình
Nếu sanh vào cõi súc sinh
Làm loài quạ cú, phát thanh rợn người.
Nếu sanh trở lại cõi người
Miệng mồm hôi thối nói lời điêu ngoa
Ở trong thân quyến bất hòa,
Hay tranh hay cãi người xa lánh dần.
Miệng gây nghiệp ác ngu đần
Quy y Tam Bảo ngàn lần ăn năn.

Đoạn 2: Sám Hối Ác Nghiệp Nói Thô Ác

Cúi đầu kính lạy Thế Tôn
Một lòng sám hối lòng son giãi bày.
Chúng Con nhiều kiếp đến nay,
Dùng lời thô ác mà gây giận hờn.
Với người gây gổ tranh hơn,
Nói năng bất nhã, khinh lờn người trên
Chẳng phân quen lạ, sang hèn,
Thốt lời nhục mạ dưới trên chẳng màng.
Miệng mồm chửi rủa phũ phàng,
Khiến người khóc hận tìm đàng tránh xa.
Cùng người xô sát bất hòa,
Oán trời, trách đất, kêu la quỷ thần.
Miệng mồm la lối vang rần,
Tạo ra ác khẩu, thiên thần cũng kiêng
Tội tình vô lượng vô biên
Nay xin sám hối nghiệp điên, dập đầu.

Đoạn 3: Sám Hối Nghiệp Dối Trá

Đời con chẳng biết từ đâu
Chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi riêng,
Ăn không nói có hư huyền
Đặt điều nói láo làm tiền người tin.
Cha con, thân quyến, bạn hiền,
Cũng mưu lừa dối, nói điên làm quàng
Làm cho chia rẽ họ hàng
Làm cho nước mất nhà tan mới đành
Hoặc dùng yêu thuật mà hàn
Miệng kheo khoang đã tựu thành thánh nhân.
Tứ Thiền, Bát Định chứng phần
Bồ tát, La hán được thân thánh hiền
Bầy điều sai khiến Long thiên,
Sắm trò cầu đảo, chuyển miền gió mưa
Nay con sám hối xin chừa
Lòng con chí thiết tóc tơ phát lồ

Đoạn 4: Sám Hối Ác Nghiệp Thêu Dệt

Hoặc dùng lời lẽ điểm tô,
Văn hoa trau chuốt mưu đồ lợi danh
Hoặc dùng âm nhạc trữ tình
Hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi,
Lẳng lơ lời nói tiếng cười,
Làm điều xằng bậy, dụ người tà dâm
Khiến người mê sắc loạn tâm
Mỏi mòn chí khí lỗi lầm chẳng hay
Hoặc dùng ỷ ngũ khoe tài
Vu khống xuyên tạc chê bai trung thần
Dèm pha hiếu tử hiền nhân
Khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay
Ức oan khó cỗi tỏ bầy,
Ôm lòng oán hận, tội dầy sử sanh
Nay con phát lộ chí thành
Tất cả nghiệp ác, tội danh sám trừ.

Đoạn 5: Sám Hối Nghiệp Nói hai Lưỡi

Kể từ kiếp kiếp nghìn thu
Gây ra tội lỗi oán thù vì đâu?
Bầy ra lời nói đôi chiều
Tán dương ngoài mặt đặt điều sau lưng.
Dèm pha phân tán đôi đường,
Tâng công khích bác, lời dường như dao
Vua tôi nghi kỵ lẫn nhau
Vợ chồng ly tán, bạn bầu lìa xa
Hai bên liên kết an hòa
Cũng vì thêu dệt dèm pha sự tình
Gây nên thù oán giao tranh.
Làm cho nước loạn, dân lành khóc la
Ác nghiệp như nước Hằng hà
Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dầy.
Con nguyền tu sửa từ đây
Nguyện cho tội ác miệng này hóa không

Đoạn 6: Lời Nguyện về Sự Sám Hối Bốn Ác Nghiệp Của Miệng

Ác nghiệp miệng sám vừa xong
Nhờ công đức sám mà lòng được yên
Âm thanh tám thứ đủ duyên
Biện tài bốn thứ chu viên tựu thành.
Phát ngôn lời lẽ đành rành
Nói năng hòa hợp, ý lành lợi chung.
Ai nghe cũng thỏa tấm lòng
Biết rành ngôn ngữ, tục phong mọi miền
Ngôn từ bất tuyệt liên miên,
Khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu
Nhập hàng Thánh giả chân tu.
Mở con mắt tuệ, phá tù tối tăm.
Con xin phát nguyện nhất tâm
Sám hối Nghiệp miệng, mê lầm xưa nay.
Cúi đầu năm vóc trước đài,
Hướng về Tam Bảo miệt mài quy y

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Thiện Công Đức Phật
Nam Mô Thiện Sắc Phật
Nam Mô Thiện Thức Phật
Nam Mô Thiện Tâm Phật
Nam Mô Thiện Quang Phật
Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật
Nam Mô Bất Khả Thắng Phật
Nam Mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật
Nam Mô Vô Lượng Phật
Nam Mo Tốc Dữ Phật
Nam Mô Bất Động Tâm Phật
Nam Mô Ứng Xưng Phật
Nam Mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật
Nam Mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật
Nam Mô Bất Yểm Túc Tạng Phật
Nam Mô Bất Khả Đông Phật
Nam Mô Danh Vô Úy Phật

Mục 3: Sám Hối Ác Nghiệp Của Sáu Căn

Đoạn 1: Sám hối ác nghiệp của sáu Căn

Thân nghiệp, Khẩu nghiệp sám rồi
Sáu giác quan cũng phải thời ăn năn
Hướng về vô thỉ tội căn
Giác quan thứ nhất Mắt hằng thấy sai.
Đắm mê sắc đẹp bên ngoài,
Màu mè xanh đỏ, gái trai mỹ miều.
Mà long tham sắc dê siêu,
Mộng mơ bất chính, tạo nhiều đắng cay
Tai ưa đàn ngọt hát hay,
Những lời êm dịu, vui vầy nỉ non,
Làm chí khí hao mòn,
Ý tưởng hôn ám, mê hồn loạn tâm.
Mũi ham mùi xạ, hương trầm,
Mùi thơm hoa lạ, ý lầm phát sanh.
Lưỡi them thịt béo, cá tanh,
Bồi thêm gốc khổ, tội sanh ngập đầu.
Thân ưa lụa mịn, gấm màu,
Càng ham hoa lệ, tội sâu càng nhiều.

Ý thì tưởng tượng cao siêu,
Lời răn chánh pháp, bỏ liều chẳng ưa.
Sáu căn ác nghiệp nào vừa,
Con xin sám hối, nguyện chừa nghiệp căn

Đoạn 2: Lời Nguyện về Sự Sám Hối Này

Nguyện xin sám hối Mắt trần,
Nhờ công đức chứng pháp thân Phật đà.
Cùng hàng Bồ Tát thấy xa,
Ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm.
Sám Tai công đức vô ngần
Thường nghe chánh pháp thánh thần thuyết tuyên.
Nhờ công đức sám Mũi nên
Ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan.
Công đức sám Lưỡi vô vàn,
Nếm toàn pháp vị, không màng lợi danh.
Sám Thân công đức hoàn thành,
Áo Như Lai mặc, hiểu rành tánh Không
Sám Ý công đức cũng đồng,
Diệu thắng nghĩa đế nhập dòng vô sanh
Đại nguyện con đã trần tình
Mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ
Nguyện đem cái mạng sống hờ,
Quy y Tam Bảo vượt bờ tử sinh.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

Nam Mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật
Nam Mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật
Nam Mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật
Nam Mô Công Đức Trụ Trì Phật
Nam Mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật
Nam Mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật
Nam Mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật
Nam Mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật
Nam Mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật
Nam Mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật
Nam Mô Danh Giải Thoát Hành Phật
Nam Mô Danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật
Nam Mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật
Nam Mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật
Nam Mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật
Nam Mô Danh Đắc Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật
Nam Mô Danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà Lợi Phật
Nam Mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.Add Comment