Primary Menu
Secondary Menu

Mười ngày trai của Địa tạng Bồ tát

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850

MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

1_ Ngày mồng một có Đồng Tử giáng hạ, niệm Định Quang Như Lai thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Đao Sinh, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong bốn mươi kiếp
2_ Ngày mồng tám có Thái Tử giáng hạ, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Phẩn Thỉ, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong ba mươi kiếp
3_ Ngày 14 có Sát Mệnh giáng hạ, niệm một ngàn vị Phật đời Hiền Kiếp thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Hoạch Thang , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp.
4_ Ngày 15 có Ngũ Đạo Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm A Di Đà Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hàn Băng, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong hai trăm kiếp.
5_ Ngày 18 có Diêm La Vương giáng hạ, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Kiếm Thụ , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong chín mươi kiếp
6_ Ngày 23 có Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm Lô Xá Na Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Ngạ Quỷ , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp.
7_ Ngày 24 có Thái Sơn Phủ Quân giáng hạ, niệm Địa Ngục Bồ Tát (?Địa Tạng Bồ Tát) thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Trảm Chước, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp
8_ Ngày 28 có Đế Thích giáng hạ, niệm A Di Đà Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Thiết Cứ , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong chín mươi kiếp.
9_ Ngày 29 có bốn vị Thiên Vương (Tứ Thiên Vương) giáng hạ, niệm Dược Sư Thượng Bồ Tát (? Dược Thượng Bồ Tát) thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Ngại Ma, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp
10_ Ngày 30 có Phạm Thiên Vương giáng hạ, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hôi Hà, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong tám ngàn kiếp.
_Hết_
27/01/2009Add Comment