Primary Menu
Secondary Menu

Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát – Namo Dharma Protectors Maha-Bodhisattvas – 護法諸天菩薩

With one mind I now prostrate

Namo Dharma Protectors Maha-Bodhisattvas

ENGLISH MATERIALS

    TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT    Add Comment