Primary Menu
Secondary Menu

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu.
Nguyệt Quang Bồ Tát là vị hầu cận bên phải Đức Phật Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru-buddha) tại Thế Giới Tịnh Lưu Ly (Vaiḍurya) ở phương Đông cùng với vị hầu cận bên trái là Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha) là hai vị Đại Thị Giả của Đức Dược Sư Như Lai
Ba Tôn: Dược Sư Như Lai, Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát hợp xưng là Đông Phương Tịnh Thổ Tam Thánh
Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, Nguyệt Chiếu… phái Đại Nguyện Vô Thượng Bồ Đề thề cứu tất cả chúng sinh hữu tình trong sáu đường, thoát lìa nỗi khổ của sự luân hồị
_Nguyệt Quang Biến Chiếu biểu thị cho Tâm lặng yên nhập vào Thiền Định (tịch định), ánh sáng trong suốt, trong mát, vắng lặng.
Nguyệt Quang Bồ Tát có thể rộng nhiếp mỗi một chúng sinh trong Đại Thiên khiến cho miễn trừ được sự bức não của ba Độc Tham, Sân, Si
Kinh Dược Sư nói rằng: “Ở trong nước ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát, vị thứ nhất tên là Nhật Quang Biến Chiếu, vị thứ hai tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu là bậc Thượng Thủ của vô lượng vô số Bồ Tát”
Ở trong vô lượng Bồ Tát quyến thuộc của Đức Phật Dược Sư thì Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát là Bồ Tát có địa vị trọng yếu ở hàng Thượng Thủ. Hai người nắm giữ kho báu Chính Pháp của Đức Dược Sư Như Lai

_Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni:
“Thâm đê đế đồ tô tra, a nhược mật đế ô đô tra, thâm kỳ tra, ba lại đế gia di nhược tra, ô đô tra, câu la đế tra, kỳ ma tra, thoa cáp”
SAṂDHETI TUSUṬHA AḤ JAME ŪTUṬHA SAṂKIṬHA PALAUTIYAMEJAṬHA ŪTUṬHA KAULOTIṬHA KIMOṬHA SVAHA
(Mật Tông Nhật Bản ghi nhận Đà La Ni này là:
NAMO SAṂDHETI TUṢŪṬHA ĀMITI ŪTŪṬHA SAṂKAIṬHA PALAUTIYEMEJAṬHA ŪTŪṬHA KAULĀTAUṬHA KAIMOṬHA SVĀHĀ)
Đà La Ni này được trích ra ở Kinh Thiên Thủ Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
Chú này là điều mà bốn mươi hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói để hộ trì các chúng sinh, trừ tất cả chướng nạn, trừ tất cả nỗi khổ đau của bệnh ác, xa lìa tất cả các sự sợ hãi, thành tựu tất cả các Thiện Pháp
_Hành Giả lấy sợi dây ngũ sắc, cúng trước mặt Đức Phật, tụng Chú Ngữ của Nguyệt Quang Bồ Tát. Sau đó đem sợi dây ngũ sắc để ở chỗ đau nhức, hoặc cột buộc ở chỗ đau nhức… Lúc đó nỗi khổ đau nhức có thể được giảm nhẹ, thậm chí hoá thành vô hình. Sức Từ Bi cùng với sức trong mát của Nguyệt Quang Bồ Tát khiến cho con người kinh ngạc. Bởi thế Pháp trừ đau nhức (trừ thống Pháp) dùng sức Chú của Nguyệt Quang Bồ Tát là tối cao, người tu trì chẳng thể biết hết được.Add Comment