Primary Menu
Secondary Menu

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu cùng với Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) là hai vị Đại Thị Giả của Đức Phật Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru-buddha) trong Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, là vị Bồ Tát Thượng Thủ (Pramukha) của vô lượng Chúng Bồ Tát trong nước Phật ấy.
Một dạng Pháp Tướng của Nhật Quang Bồ Tát là toàn thân màu hồng đỏ, lòng bàn tay trái có ánh sáng mặt trời (Nhật Quang?nâng mặt trời), tay phải làm dáng dấp của hoa Mạn Chu Xích: hoặc nở rộ, hoặc nở một nửa, hoặc chưa nở
_Nhật Quang Bồ Tát có Mật Hiệu là Uy Đức Kim Cương, trụ tại Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La, ấy là nhân làm quản lý ánh sáng chiếu khắp của Địa Tạng Bồ Tát (Kṣitigarbha-bodhisatva)
Hình Tướng đầy đủ trong Thai Tạng Giới Mạn Trà ấy là: “Hình Bồ Tát, màu thịt, tay trái cầm cây phướng báu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn, ngồi trên hoa sen đỏ”
_Liên Sinh Hoạt Phật Lô Thắng Ngạn từng xuất thần đến chỗ của Nhật Quang Bồ Tát, cái thành ấy tên là thành Nhật Quang. Cái thành rất rộng rãi, bên ngoài thành có sông lớn nhiểu quanh, cửa thành cao như trời, cảnh trí hùng vĩ.
Cung Điện của Nhật Quang Bồ Tát: chung quanh có Phan Kinh năm màu phất phơ trước gió, ánh sáng ấy rất đẹp, rất hòa dịu, rất ôn nhu, rất hoan lạc. Cảnh của loại ánh sáng ấy không có một chút điểm nào của trần thế, có Tiên Tử ở trong hư không ngâm xướng nhẹ nhàng, phong cảnh xinh đẹp vô hạn (?…)

_Nhật Quang Bồ Tát có một Chú Ngữ:
“Nam ma bột đà cù na mê. Nam ma đạt ma mạc ha nê. Nam ma tăng già đa dạ nê, để lý bộ tất tạng xuất thiềm, nạp ma”
NAMĀ BUDDHA KUṆAMI
NAMĀ DHARMA MAHATI
NAMĀ SAṂGHA TAYĀṆI TIRABŪVI SATVADAṂ NAMĀ
(Mật Tông Nhật Bản ghi nhận câu Chú này là:
NAMO BUDDHĀ KUṆAMI
NAMO DHARMA MAHATI
NAMO SAṂGHA TAYĀNI
TIRABHÙBI SATVADAṂ_ NAMA DABHA SVĀHĀ
NAMO RĀGAYE SARVA SATAVANID DHARĀSAṂRĀ SVĀHĀ )
Nếu ở trước mặt Phật, tụng Chú một lần, bái Phật một bái thì Nhật Quang Bồ Tát hộ trì người tu hành này, phóng ánh sáng chiếu định người này, tất cả Âm Ma chẳng thể xâm phạm. Vậy tức là bạn đi đến chỗ nào thì Nhật Quang liền chiếu định nơi chốn ấy, khiến cho Ma không có chỗ rỗng không để vào được vậy
Chỉ cần sáng sớm, niệm Chú Ngữ của Nhật Quang Bồ Tát ba biến, hướng về Đức Phật bái đủ ba bái, cũng là phương thức tu trì đơn giản, đời vị lai sinh tướng đoan chính phi thường với lại Phước Khí tốt lành, quan vận hạnh thông, hưởng tận phú quý. Nếu là người nữ tất nhiên xinh đẹp, cao quý làm vợ của vua, Trí Tuệ vượt hơn ngườiAdd Comment