Online Buddhist Audio as mp3

Namo Shakya Munaye Buddhaya (Plum Village Chanting)

Namo Amitabha Buddha [Nam mô A Di Đà Phật – Vietnamese] – Ven. Thich Tri Thoat chanting

Namo Avalokitesvara Bodhisattva (Plum Village Chanting)

Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Mantra and Great Compassion Mantra

HEART MEDICINE BUDDHA MANTRA IN SANSKRIT TRANSCRIPTION
TADYATHA: OṂ BHAIṢAJYA BHAIṢAJYA MAHA-BHAIṢAJYA-RĀJA SAMUDGATE SVĀHĀ
[TỀ-DÀ-TÀ ÔM BẾKANCHÊ BẾKANCHỀ MÀHÀBẾKANCHÊ RADCHA SUMUD-GÁTÊ SHOHA]

GREAT COMPASSION IN SANSKRIT TRANSCRIPTION
Na-mo rat-na tra-ya ya. Na-mah. arya-gna-na. sa-ga-ra. vai-ro. cha-na. Byu-ha. ra-ja-ta. ta-tha. ga-ta-ya. ar-ha-te. sam-yak-sam-buddha-ya. Na-mah. sar-va. ta-tha ga-te-bhayh. ar-ha te-bhayh. sam-yak-sam-buddha-bhayh. Na-mah. arya-ava-lo-ki-te. shya-ra-ya. bodhi-sa-ttva-ya. ma-ha. sa-ttva-ya. Ma-ha. kha-ru-ni-kha-ya. tadya-that. om-dha-ra-dha-ra. dhi-ri-dhi-ri. Dhu-ru-dhu-ru. itie-vi-tie. cha-lae. cha-lae. pra-cha-lae. pra-cha-lae. Ku-su-mae. ku-su-ma-va-rae. ilae-mae-lae. che-tae. jva-lam. apa-na-ya. sva-hah

Cundi Bodhisattva Mantra