Download free Tripitaka ebooks

Mục lục | Table of contents

PALI CANON

1. Dìgha Nikàya -The Long Discourses of the Buddha – Trường Bộ Kinh

2. Majjhima Nikaya – The Middle-length Discourses of the Buddha – Trung Bộ Kinh

3. Anguttara Nikàya – The Further-factored Discourses of the Buddha – Tăng Chi Bộ Kinh

4. Samyutta Nikàya – The Grouped Discourses of the Buddha – Tương Ưng Bộ Kinh

5. Khuddaka Nikàya – The Collection of Little Texts – Tiểu Bộ Kinh

SANSKRIT CANON

1. The Dīrgha Āgama – 長阿含經 – Long Discourses – Trường A Hàm Kinh

2. Madhyama Āgama – 中阿含經 – Middle-length Discourses – Trung A Hàm Kinh

3. Saṃyukta Āgama – 雜阿含經 – Connected Discourses – Tạp A Hàm Kinh

4. Ekottara Āgama – 增壹阿含經 – Numbered Discourses – Tăng Nhất A Hàm Kinh

5. Kṣudraka Āgama or Kṣudraka Piṭaka – Minor Collection – Tiểu Bộ A Hàm

Updating…


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment