Primary Menu
Secondary Menu

Pháp âm chọn lọc nghe trực tuyến

BỘ BA NHẬT TỤNG: ĐẠI BI, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ

CÔNG PHU KHUYA: LĂNG NGHIÊM, ĐẠI BI, THẬP CHÚ

CÔNG PHU KHUYA: LĂNG NGHIÊM, ĐẠI BI, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ – Thầy Trí Thoát tụng

CÔNG PHU KHUYA: LĂNG NGHIÊM, ĐẠI BI, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ – Chùa Viên Giác tụng – tốc độ nhanh

KINH A DI ĐÀ VIỆT ÂM

KINH DƯỢC SƯ

KINH PHỔ MÔN VIỆT ÂM

KINH PHỔ MÔN HÁN ÂM

ĐẠI BI CHÚ, THẬP CHÚ – thầy Trí Thoát tụng

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 1

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 1

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Tâm Chú 1

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Tâm Chú 2

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Tâm Chú 3

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Tâm Chú 4

BỘ CHÚ DƯỢC SƯ: Dược Sư Tâm Chú 5

BỘ NGŨ NHẬT TỤNG: Thầy Trí Thoát tụng cả 5 bộ (chậm)

BỘ NGŨ NHẬT TỤNG: Thầy Trí Thoát tụng kinh Phổ Môn; quý thầy chùa Viên Giác tụng Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, Tâm Kinh Bát Nhã (nhanh)

BỘ TỨ NHẬT TỤNG: Kinh Phổ Môn, Đại Bi Chú, Thập Chú, Bát Nhã

BÁT NHÃ TÂM KINH TIẾNG VIỆT

BÁT NHÃ TÂM KINH HÁN ÂM 1

BÁT NHÃ TÂM KINH HÁN ÂM 2

LỤC TỰ NIỆM PHẬT – THẦY TRÍ THOÁT – tải xuống

Niệm Phật Thích Ca – Làng Mai [Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni]

Niệm Phật Thích Ca – thầy Trí Thoát

[mp3] Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 6 chữ – tải xuống

[m4a] Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 6 chữ – tải xuống

Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 4 chữ

Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – kinh hành

Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát

Niệm Bồ tát Quan Thế Âm – Làng Mai

Niệm Bồ tát Quan Thế Âm – thầy Trí ThoátAdd Comment