Primary Menu
Secondary Menu

Pháp âm tụng kinh, niệm Phật được sử dụng nhiều nhất

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Lăng Nghiêm Thần chú trọn bộ – tụng nhanh

Lăng Nghiêm – thứ 2 (001-080)

Lăng Nghiêm – thứ 3 (081-167)

Lăng Nghiêm – thứ 4 (168-241)

Lăng Nghiêm – thứ 5 (242 – 324)

Lăng Nghiêm – thứ 6 (325 – 407)

Lăng Nghiêm – thứ 7 (408 – 493)

Lăng Nghiêm – Chủ nhật (494 – 554)

Đại Bi Chú

Thập Chú

Chánh Kinh Dược Sư

Chánh Kinh Phổ Môn

Bát Nhã Tâm Kinh – phiên âm

Bát Nhã Tâm Kinh – tiếng Việt

Niệm danh hiệu Phật A Di Đà

Niệm danh hiệu Phật Dược Sư

Niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm

Niệm danh hiệu Bồ tát Địa TạngAdd Comment