Primary Menu
Secondary Menu

Pháp âm Tụng kinh Niệm Phật nghe online (không có kinh văn)

PHẬT THÍCH CA MÂU NI

NIỆM PHẬT – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

NIỆM PHẬT THÍCH CA – THẦY TRÍ THOÁT

NAMO SHAKYA MUNAYA BUDDHAYA

THẦN CHÚ PHẬT THÍCH CA

THẦY TRÍ THOÁT TỤNG NIỆM

VÃNG SANH THẦN CHÚ

KINH VU LAN BỔN – Phiên bản 1

KINH VU LAN BỔN – Phiên bản 2

KINH VÔ LƯỢNG THỌ – trọn bộ

KINH THỦY SÁM – quyển thượng

KINH THỦY SÁM – quyển trung

KINH THỦY SÁM – quyển hạ

KINH PHỔ MÔN – Hán văn

KINH PHỔ MÔN – Việt văn

LỤC TỰ NIỆM PHẬT – tải xuống

SÁM HỐI HỒNG DANH

KINH DƯỢC SƯ

BỘ NGŨ: PHỔ MÔN, LĂNG NGHIÊM, ĐẠI BI, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ

BỘ TỨ: PHỔ MÔN, ĐẠI BI, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ

KINH ĐỊA TẠNG – quyển thượng

KINH ĐỊA TẠNG – quyển trung

KINH ĐỊA TẠNG – quyển hạ

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

ĐẠI BI, THẬP CHÚ

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

KINH A DI ĐÀ – Việt văn

KINH A DI ĐÀ – Hán văn

BỘ TAM NHẬT TỤNG: ĐẠI BI, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ

BỘ TAM CÔNG PHU KHUYA: LĂNG NGHIÊM, ĐẠI BI, THẬP CHÚ (Đã lược bỏ phần nghi thức)Add Comment