Primary Menu
Secondary Menu

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ – MỪNG XUÂN AN LẠC

Pháp Hội Dược Sư

DANH HIỆU BẢY ĐỨC DƯỢC SƯ NHƯ LAI

南無光勝世界 – 善名稱吉祥王如來
Nam mô Quang Thắng Thế giới – Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
南無妙寳世界 – 寳月智嚴光音自在王如來
Nam mô Diệu Bảo Thế giới – Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
南無圓滿香積世界 – 金色寳光妙行成就如來
Nam mô Viên Mãn Hương Tích Thế giới – Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
南無無憂世界 – 無憂最勝吉祥如來
Nam mô Vô Ưu Thế giới – Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
南無法塲世界 – 法海雷音如來
Nam mô Pháp Tràng Thế giới – Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
南無善住寳海世界 – 法海勝慧遊戲神通如來
Nam mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới – Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來
Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế giới – Dược Sư Lưu Ly Quang Như lai

THẦN CHÚ BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Ðát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế, át đế mạt đế ba lệ, ba bả thâu đát nhĩ. Tát bà ba bả na thế giả, bột thê bột đồ, xướng đáp mê ổ mê củ mê. Phất đạt khí đát la, bát lý thâu đát nhĩ, đàm mê nật đàm mê. Mê lỗ mê lỗ, mê lư thi khiết lệ? Tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê. Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át, tam mê tam mạn noa. Hán lư. Ðổ mê tát bà. Phật Ðà, Bồ đề tát đỏa. Khổ mê khổ mê, bát lạt khổ mê mạn đổ mê, tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả. Tát bà tát đỏa nan giả, phụ lan nê phụ lan nê? Phụ lan giả mê, tát bà a xá, bệ lưu ly giả, bát lạt để bà ty. Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư – The Mantra of Seven Medicine Buddhas

Pháp Hội Dược Sư

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI, DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT. NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾN BỒ TÁT. NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam mô bạt già phạt đế, Bbệ sát xã, Lu lô tịch lưu ly, Bác lặc bà, Hát ra xà dã. Ðát tha yết đa ra, Aa ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, Bệ sát thệ, Bệ sát thệ, Bệ sát xã, Tam một yết đế tóa ha.

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ

TAYATHA: OM BEKAZE BEKAZE MAHA BEKAZE RADASAMU GATE SOHA
Tê Ya Tha: Ôm Bê Can Dê Bê Can Dê Ma Ha Bê Can Dê Ra Da Sam Mu Ga Tê Sô Ha

NHẬT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Nam ma bột đà cù na mê. Nam ma đạt ma mạc ha nê. Nam ma tăng già đa dạ nê, để lý bộ tất tạng xuất thiềm, nạp ma

NGUYỆT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Thâm đê đế đồ tô tra, a nhược mật đế ô đô tra, thâm kỳ tra, ba lại đế gia di nhược tra, ô đô tra, câu la đế tra, kỳ ma tra, thoa cáp

Kinh Dược Sư – Medicine Sutra in Vietnamese

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn – Thầy Trí Thoát

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn tiếng Phạn

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn tiếng Trung

Dược Sư Tâm ChúPháp Hội Dược Sư

DANH HIỆU 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC (DẠ) XOA

 1. Dạ-xoa đại tướng Cung-tỳ-la,
 2. Dạ-xoa đại tướng Phạt-chiết-la,
 3. Dạ-xoa đại tướng Mê-xí-la,
 4. Dạ-xoa đại tướng An-để-la,
 5. Dạ-xoa đại tướng Ngạch-nễ-la,
 6. Dạ-xoa đại tướng San-để-la,
 7. Dạ-xoa đại tướng Nhân-đạt-la,
 8. Dạ-xoa đại tướng Ba-di-la,
 9. Dạ-xoa đại tướng Ma-hổ-la,
 10. Dạ-xoa đại tướng Chân-đạt-la,
 11. Dạ-xoa đại tướng Chiêu-đỗ-la,
 12. Dạ-xoa đại tướng Tỳ-yết-la

Pháp Hội Dược Sư