Phật khuyên dùng tiền cho năm việc trong cuộc sống

Trong Kinh Pattakamma, Đức Phật nhắc nhở một người nên chi tiêu của cải của mình theo năm chỗ.

  • Thứ nhất là chi tiêu về thực phẩm, quần áo và các nhu cầu khác.
  • Thứ nhì là nuôi cha mẹ, vợ con và người làm.
  • Thứ ba là chi tiêu về thuốc thang và những trường hợp khẩn cấp khác.
  • Thứ tư là chi tiêu về mục đích từ thiện.
  • Thứ năm là chi tiêu vào những việc sau đây: đối đãi với thân quyến, đối đãi với khách, cúng dường để tưởng nhớ đến những người đã khuất, dâng lễ cúng dường chư Thiên, dâng lễ cúng dường chư Tăng Ni, và trả thuế và lệ phí nhà nước đúng kỳ hạn.

In the Pattakamma Sutta, the Buddha reminded a person should spend his wealth in five areas.

  • First, expenditure on food and clothing and other needs.
  • Second, maintain of parents, wife and children and servants.
  • Third, expenditure on illness and other emergencies.
  • Fourth, expenditure on charitable purposes.
  • Fifth, expenditures on the followings: treating one’s relatives, treating one’s visitors, offering alms in memory of the departed, offering merit to the deities, offerings to monks and nuns, and payment of state taxes and dues in time.


Add Comment