Primary Menu
Secondary Menu

Phật nói kinh Bồ tát Nguyệt Quang (bản ảnh)

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Thủ ấn, Chân ngôn của Phật Dược Sư

Biên soạn bởi Huyền Thanh Nguyễn Vũ TàiAdd Comment