Primary Menu
Secondary Menu

PHẬT PHÁP – CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT SINH TỬ LUÂN HỒI

Mục lục | Table of contents

DẪN NHẬP

Tứ diệu đế (zh. 四妙諦, sa. catvāry āryasatyāni, pi. cattāri ariya-saccāni, bo. bden pa bzhi བདེན་པ་བཞི་), cũng gọi là Tứ thánh đế (zh. 四聖諦), là bốn chân lý cao cả.

Tứ diệu đế là gốc cơ bản của Phật giáo, là cội nguồn để hướng tới tất cả Pháp môn trong Phật Pháp.

Đây là nội dung chính trong bài kinh Chuyển Pháp Luân – bài kinh đầu tiên sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, và cũng được Đức Phật nhắc lại trong bài kinh cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn.

Do vậy, đây là nội dung vô cùng quan trọng. Bất kỳ một Phật tử nào trước khi đi tìm học và tu tập các Pháp môn khác cũng cần phải hiểu nội dung này. Vì cũng giống như “để đọc được một đoạn văn dài của một ngôn ngữ thì bước đầu tiên chúng ta cần phải học thành thạo bảng chữ cái của ngôn ngữ đó”.

NỘI DUNG CỦA TỨ DIỆU ĐẾ

Tứ diệu đế bao gồm:

  1. Khổ đế (idam dukkham, zh. 苦諦, sa. duḥkhāryasatya, bo. sdug bsngal bden pa སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་), chân lý về sự Khổ.
  2. Tập đế (ayam dukkha-samudayo, zh. 集苦 諦, sa. samudayāryasatya, bo. kun `byung bden pa ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་), chân lý về sự phát sinh của khổ.
  3. Diệt đế (ayam dukkha-nirodha, zh. 滅苦諦, sa. duḥkhanirodhāryasatya, bo. `gog pa`i bden pa འགོག་པའི་བདེན་པ་), chân lý về diệt khổ.
  4. Đạo đế (ayam dukkha-nirodha-gamini patipada, zh. 道諦, sa. duḥkhanirodhagāminī pratipad, mārgāryasatya, bo. lam gyi bden pa ལམ་གྱི་བདེན་པ་), chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ.

Dưới đây là bộ sưu tập bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni về Tứ Diệu Đế

Đang cập nhật….Add Comment